Ekonomiskt stöd

Om du saknar pengar eller andra medel kan du ansöka ekonomiskt stöd från Migrationsverket, så kallad dagersättning.

Informationen på den här sidan kommer snart att ändras på grund av ändringar i lagen. Läs mer på www.migrationsverket.se/asyl

Dagersättningen är olika stor beroende på om du bor i ett av Migrationsverkets boenden där mat ingår, eller ett boende där inte mat ingår.

På boenden där fri mat ingår är dagersättningen:

 • 24 kr/dag för vuxna ensamstående
 • 19 kr/dag per person för vuxna som delar hushållskostnader
 • 12 kr/dag för barn t.o.m. 17 år (från och med tredje barnet halveras dagersättningen)

På boenden där mat inte ingår är dagersättningen:

 • 71 kr/dag för vuxna ensamstående
 • 61 kr/dag och person för vuxna som delar hushållskostnader
 • 37 kr/dag för barn 0–3 år
 • 43 kr/dag för barn 4–10 år
 • 50 kr/dag för barn 11–17 år (från och med tredje barnet halveras dagersättningen).

Förutom mat ska dagersättningen också räcka till kläder och skor, sjukvård och medicin, tandvård, hygienartiklar, andra förbrukningsvaror och fritidsaktiviteter.

Om du beviljas dagersättning från Migrationsverket får du ett bankkort som är kopplat till det konto där pengarna sätts in.

Bostadsersättning

Om du har blivit erbjuden eller fått ett arbete, kan du ansöka om bostadsersättning. Det gäller om anställningstiden är längre än tre månader och du måste flytta till en ort där Migrationsverket inte har några bostäder att erbjuda. Bostadsersättningen är:

 • 850 kr/månad för familjer
 • 350 kr/månad för ensamstående

Särskilt bidrag

Om du har ett mycket starkt behov av något som inte täcks av dagersättningen kan du ansöka om särskilt bidrag för det. Du måste visa att du både har ett starkt behov av varan eller tjänsten och av pengarna.

Du kan bara få bidrag för de billigaste alternativen som krävs för att fylla behovet.

Ansökan om särskilt bidrag för vuxna, blankett nummer Mot78PDF 
Så här fyller du i blanketten om särskilt bidrag för vuxna

Ansökan om särskilt bidrag för minderåriga, blankett nummer Mot79PDF 
Så här fyller du i blanketten om särskilt bidrag för minderåriga

Ansökan om särskilt bidrag för ensamkommande barn och ungdomar, blankett nummer Mot72PDF

Villkor för ersättning

Du måste berätta för Migrationsverket hur mycket pengar och vilka andra tillgångar du har.

Du är skyldig att berätta för migrationsverket om din ekonomiska situation förändras.  Att inte berätta att du tjänar pengar är brottsligt.

Dagersättningen kan sättas ned om du:

 • inte medverkar till att klarlägga din identitet
 • försvårar utredningen av din asylansökan genom att hålla sig undan
 • inte medverkar till åtgärder som är nödvändiga för att ditt beslut om avvisning eller utvisning ska kunna genomföras

Om du får arbete har både du och din arbetsgivare skyldighet att meddela Migrationsverket.

Beslut om ekonomisk ersättning

När Migrationsverket fattat beslut om ekonomisk ersättning får du del av beslutet antingen

 • via en handläggare på din mottagningsenhet eller
 • genom så kallad förenklad delgivning

Förenklad delgivning

Förenklad delgivning innebär att Migrationsverket skickar beslutet i ett vanligt brev till den adress du lämnat. Dagen efter skickar vi ett nytt brev till samma adress med information om att vi har skickat ett beslut. Det gör vi för att minska risken för fel. På detta sätt anser verket att du fått del av beslutet (blivit delgiven) två veckor efter att vi skickat det till dig. Därefter har du tre veckor på dig att överklaga beslutet.

Om adressen du lämnat inte går att använda och du är folkbokförd i Sverige, kan beslutet och kontrollbrevet skickas till den adress du är folkbokförd på.

Så länge du är inskriven vid Migrationsverket är det viktigt att du meddelar mottagningsenheten din aktuella adress. Tänk också på kontrollera din post regelbundet. Om du överklagar kan även förvaltningsrätten (domstolen) välja att delge dig beslutet genom förenklad delgivning.

Om du vill överklaga

Om du anser att Migrationsverket har fattat fel beslut om din ersättning har du rätt att överklaga. Du ska i sådana fall lämna in din överklagan till Migrationsverket inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet (blivit delgiven). Om Migrationsverket inte ändrar beslutet lämnas din överklagan till förvaltningsrätten som prövar beslutet igen. Om förvaltningsrätten avslår din överklagan kan du överklaga till kammarrätten.

Sidan senast uppdaterad: 2016-05-11