شما بايد هويت خودرا اثبات کنيد

Du ska styrka din identitet – persiska

فردی که درخواست پناهندگی می کند بايد هويت خودرا برای اداره مهاجرت بازگو کند. اثبات هويت تان برعهده شماست. مفهوم اين امر آنست که شما بايد مدارکی ارائه کنيد که نام، تاريخ تولد و تابعيت شما را اثبات کند. مدرک مزکوز بايد عکسدار بوده و توسط مقامات مربوطه صادر شده باشد.

اگر هنگام درخواست پناهندگی نمی توانيد چنين مدرکی را ارائه کنيد موظف هستيد اينگونه مدارک را در اسرع وقت تهيه کنيد. از اينرو طی مدت انتظار بشما مأموريت داده خواهد شد که مدارک هويت خودرا تهيه کنيد. مفهوم اين امر آنست که شما بايد فعالانه در تشخيص هويت خود اقدام کنيد تا هويت شما اثبات گردد. هميشه می توانيد با کارکنان اداره مهاجرت تماس بگيريد، و آنها به شما در انجام مأموريت تان شما را راهنمائی خواهند کرد.

چرا اين امر اهميت دارد؟

 مواردی مشاهده شده که پناهجويان تصور می کنند اثبات هويت آنها عواقب منفی بدنبال خواهد داشت. اداره مهاجرت مايل است به اطلاع شما برساند که اثبات هويت تان به دلايل زير حائز اهميت است:

  • اگر نتوانيد ثابت کنيد که نام شما چيست و اهل کدام کشور هستيد، ممکن است تشخيص اينکه آيا شما از حق دريافت پناهندگی برخوردار هستيد يا نه برای اداره مهاجرت دشوار گردد
  • اگر هويت شما مشخص شده باشد تصميم در پرونده پناهندگی تان سريع تر اتخاذ خواهد شد
  • اگر شما در سوئد دچار بيماری شديد يا حادثه ای بشويد، اداره مهاجرت بايد از هويت واقعی شما اطلاع داشته باشد تا بتواند با خويشاوندان شما تماس بگيرد.
  • شما میتوانید طی زمانی‌ که منتظر تصمیم گیری در پرونده پناهندگی خود هستید کار کنید. شما در این صورت  می توانید معافیت از شرط گرفتن اجازه کار  (AT-UND) را داشته باشد.

در ملاقات با کارکنان اداره مهاجرت در مورد اقدامات خود جهت اثبات هويت تان را شرح خواهيد داد.

اگر از طريق عدم همکاری در تشخيص هويت تان رسيدگی به پرونده پناهندگی خود را دشوار کنيد، اداره مهاجرت می تواند کمک هزينه روزانه شما را بعضاً يا کاملاً کاهش دهد.

اگر اجازه اقامت دريافت کنيد

اگر اجازه اقامت دريافت کنيد، اثبات هويت تان به دلايل زير حائز اهميت است:

  • شما بايد بتوانيد مدارک هويت سوئدی دريافت کنيد
  • شما بايد بتوانید یک حساب بانکی باز کنید             
  • ديگر لزومی نخواهد داشت که در پاسپورت اتباع بيگانه يا مدرک سفر احتمالی شما درج شود که هويت شما نامشخص است
  • از لغو اجازه اقامت شما به اين دليل که آنرا براساس اطلاعات نادرست در مورد هويت خود دريافت کرده ايد جلوگيری خواهد شد
  • اگر هويت جعلی ارائه کرده باشيد و خويشاوندان شما نتوانند قرابت خانوادگی با شما را اثبات کنند برای آنها پيوستن بشما ميتواند دشوار شود
  • برای شما دريافت تابعيت سوئدی دشوارتر خواهد شد (اين امر درصورت نامشخص بودن هويت دشوار خواهد شد).

Sidan senast uppdaterad: 2016-07-06