Frågor och svar om uthyrning och upphandling av asylboenden

Om ramavtalsupphandlingen

 • Hur många boendeplatser vill Migrationsverket upphandla?

  Vi har som mål att upphandla drygt 80 000 boendeplatser fördelat på 21 län.

  Läs gärna hur behovet ser ut i de olika länen.

 • Vilka boenden kommer Migrationsverket att prioritera?

  Migrationsverket kommer att prioritera de anläggningar som erbjuder de asylsökande möjlighet att laga maten själva (självhushåll).

  När dessa boendeplatser inte räcker till kommer Migrationsverket att använda asylboenden som erbjuder både mat och logi.

  Migrationsverket kommer att göra en behovsprövning inför respektive avrop för att avgöra inom vilka boendeformer samt vilken avtalslängd som ska avropas.

  Se punkt 2.6 i förfrågningsunderlaget.

 • Hur många boendeplatser måste jag ha i en anläggning?

  Du måste ha minst 30 boendeplatser per anläggning och boendeform i denna upphandling.

  Läs mer om ramavtalsupphandlingen.

 • Vad kostar Migrationsverkets asylboenden?

  Baserat på myndighetens senaste prognos från början av 2016 räknar vi med följande kostnader under året:

  • Boende som Migrationsverket upphandlar: 6,7 miljarder kronor.
  • Boende som Migrationsverket hyr (fastigheter och lägenheter): 1,4 miljarder kronor.
  • Evakueringsplatser i kommuners regi: 1,3 miljarder kronor.
 • Vissa kommuner har tagit emot många asylsökande, hur tar Migrationsverket hänsyn till dem?

  Migrationsverket kommer att försöka minska andelen asylsökande i de 20 kommuner som har högst andel asylsökande per invånare.

  Läs gärna mer om detta i förfrågningsunderlaget längst ner på följande sida.

 • Var vill Migrationsverket att anläggningarna ska ligga?

  Migrationsverket ser en fördel med att anläggningar ligger i tätorter med vårdcentral och därmed gärna nära annan samhällsservice. De anläggningar som uppfyller tätortskravet premieras.

  Se punkt 2.6 i förfrågningsunderlaget.

  Läs mer om upphandlingen här.

 • Kommer befintliga leverantörer att få företräde i upphandlingen?

  Nej, i upphandlingar konkurrerar alla på samma villkor. Vi ställer samma krav på oavsett om du är ny eller sedan tidigare driver ett asylboende.

Avtalstider i ramavtalsupphandlingen

 • Hur lång är uppsägningstiden för avtalen?

  Avropsavtal om 6 månader kan sägas upp efter 4 månader. Uppsägningstiden för båda parter är 2 månader.

  Avropsavtal om 1 år kan sägas upp efter 10 månader. Uppsägningstiden för båda parter är 2 månader.

  Avropsavtalen löper därefter vidare automatiskt så länge de inte sägs upp, dock gäller de som längst så länge som ramavtalet är giltigt.

  För avropsavtal som är 3-åriga med möjlig option 1 år finns ingen uppsägningsrätt.

  I alla avropsavtal gäller dock punkterna i förfrågningsunderlaget avseende uppsägning och hävning (punkt 10.18 och 10.20).

  Läs gärna mer om detta under 2.6 i förfrågningsunderlaget

 • Från när börjar de första avropsavtalen gälla?

  Tidigast 21 september 2016.

 • Hur långa är avropsavtalen?

  Det finns tre olika avtalstider för avropsavtalen

  • tre år med möjlighet till ett års förlängning
  • ett år
  • sex månader.
 • Hur lång tid sträcker sig ramavtalet?

  Ramavtalet träder som tidigast i kraft den 21 september 2016. Det gäller i tre år med möjlighet till ett års förlängning.

Avrop i ramavtalsupphandlingen

 • Hur kommer Migrationsverket att teckna avropsavtal?

  Efter det att Migrationsverket har tecknat ramavtal med leverantörer kommer så kallade avrop att göras.  Avropen görs utifrån en rangordning per boendeform och avtalstid.

  Se punkt 2.5 och 2.6 i förfrågningsunderlaget.

 • Kan ni avropa anläggningar som inte genomgått besiktning?

  Nej, avrop kommer enbart att göras när Migrationsverket har besiktigat för att se om anläggningen lever upp till våra krav.

  Se punkt 2.7 i förfrågningsunderlaget.

 • Hur kan jag öka mina chanser till snabbt avrop?

  Vill du komma ifråga för avrop snarast efter att ramavtalet tecknats bör du bifoga brandskydds- och bygglovshandlingar till/i ditt anbud (enligt krav i punkt 8.1 i förfrågningsunderlaget).

Krav på leverantören i ramavtalsupphandlingen

 • Jag har en anläggning som saknar goda kommunikationer, kan jag lämna anbud ändå?

  Ja, om din anläggning saknar goda kommunikationer kan den ändå komma att godkännas. Detta under förutsättning att du har möjlighet att skjutsa de asylsökande på boendet.

  Leverantören måste ha nödvändiga tillstånd för transport samt lämpliga och säkra fordon. Ingen särskild ersättning utgår för transport.

  Se punkt 5.13 i förfrågningsunderlaget.

 • Vad är meningsfull vistelse?

  Migrationsverkets ambition är att asylsökandes vistelse under tiden på anläggningsboenden ska vara meningsfull. Leverantören ska därför erbjuda aktiviteter för de asylsökande på anläggningen. Detta kan ske genom samarbete med lokalsamhället, företag, organisationer och privatpersoner. Leverantören bör upplåta en yta i anläggningen så att ovanstående aktörer kan genomföra aktiviteter. Aktiviteterna får inte vara ägnade att påverka deltagarna politiskt och/eller religiöst.

  Läs gärna mer om detta under 5.14 i förfrågningsunderlaget.

  Se även denna artikel: http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2015/2015-08-19-Migrationsverket-vill-skapa-meningsfull-vantan-for-asylsokande.htmllänk till annan webbplats

 • Måste jag ha ett bygglov för anläggningen ska kunna användas som asylboende?

  Som huvudregel ja. Migrationsverket kan endast i undantagsfall godkänna enbart brandskyddsdokumentation samt övriga handlingar avseende brandskyddet.

  Läs gärna mer om detta under 8.1 i förfrågningsunderlaget

 • Behöver jag följa Folkhälsomyndighetens vägledning för asylboenden?

  Ja, den ska följas. Se punkt 6.7 i förfrågningsunderlaget.

  Vägledningen finns publicerad på Folkhälsomyndighetens webbplats: https://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/tillsyn-och-regelverk/tillsyn-miljobalken/tillsynsvagledning-asylboenden/länk till annan webbplats

Övriga frågor om asylboenden

 • Hur länge stannar asylsökande i ett boende?

  Det är svårt att ge något generellt svar på. Just nu kommer många människor till Sverige för att söka asyl. Därför kan det ta lång tid innan asylutredningen startar. I väntan på att utredningen ska bli klar bor den sökande på ett boende. Hen kan också välja att flytta till eget boende, exempelvis hos släkt eller vänner.

 • Hur kontrollerar ni brandskyddet i ett tillfälligt asylboende?

  Varje leverantör ska garantera och ansvara för att leva upp till de lagstadgade kraven för brandskydd.

  För att kontrollera detta begär Migrationsverket alltid in ett bygglov för tillfälligt boende redan när du som leverantör lämnar in ett anbud. Bygglov som är utfärdade de senaste åren styrker oftast att brandskyddet är godkänt. Migrationsverket följer här Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps vägledning på områdetlänk till annan webbplats.

  Om bygglovet är av äldre datum styrker det inte att brandskyddet är godkänt. Då begär vi istället in så kallade brandskyddsdokument från dig som leverantör. Detta gäller även om du inte har bygglov för en anläggning, vilket exempelvis kan vara fallet när det handlar om äldre byggnader. Brandskyddsdokumenten ska styrka att den aktuella anläggningen lever upp till lagstadgade brandskyddskrav.

  I vissa fall måste leverantören anlita en brandsakkunnig person för att ta fram brandskyddsdokument. Denne dokumenterar anläggningens brandskydd och bedömer hur väl den uppfyller lagar och föreskrifter.

  Migrationsverket låter sedan en oberoende brandsakkunnig bedöma brandskyddsdokumenten. Resultatet av den bedömningen ligger till grund för om Migrationsverket kan flytta asylsökande till en anläggning eller inte.

  Innan Migrationsverket flyttar asylsökande till ett asylboende ber vi även Räddningstjänsten att göra en tillsyn.

 • Varför upphandlar Migrationsverket så mycket boenden?

  Det råder ett stort behov av boenden till människor som söker asyl i Sverige, det vill säga skydd undan krig och förföljelse. Enligt FN:s flyktingorgan UNHCRlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är nära 60 miljoner människor på flykt, den högsta siffran någonsin. Migrationsverkets uppdrag är att ge asylsökande ett värdigt mottagande och en rättssäker prövning av de individuella asylskälen.

  Vi ansvarar även för att de asylsökande har någonstans att bo under tiden som deras ärenden prövas.

  Kommunerna å sin sida är ansvariga för de asylsökande barnens skolgång under tiden som de bor i kommunen. Kommunen bör erbjuda skolplats inom en månad. Landstingen ansvarar för att erbjuda de asylsökande vård. Genom Migrationsverket ersätter staten kommunerna och landstingen för kostnader för skola och sjukvård.

 • Migrationsverket har beslutat att flytta in fler människor i de lägenheter som ni hyr. Är detta lösningen för att ordna boendeplatser åt asylsökande?

  Det här en av åtgärderna för att skapa fler boendeplatser till asylsökande. Migrationsverket arbetar på många olika sätt med att få fram fler boendeplatser.

  Läs mer om beslutet att flytta in fler människor i varje lägenhet

 • Hur kan ni placera människor som inte känner varandra och kanske inte pratar samma språk i samma lägenhet?

  I möjligaste mån försöker Migrationsverket att placera människor som har ett gemensamt språk i samma boende. Men eftersom det råder stor brist på boendeplatser så måste vi använda alla tillgängliga platser även om det innebär att asylsökande tvingas bo trångt och med tidigare obekanta personer.

 • Hur går en upphandling av tillfälliga boenden för asylsökande till?

  Pågående löpande upphandling

  Just nu överstiger efterfrågan på boendeplatser utbudet. Migrationsverket har därför en löpande upphandling där vi kontinuerligt utvärderar anbud och skriver avtal med leverantörer.

  Tidigare upphandlingar

  Migrationsverkets upphandlingar av asylboenden annonseras vanligtvis ut under en begränsad tid då intresserade leverantörer kan lämna in anbud. Efter att anbudstiden gått ut granskar Migrationsverkets upphandlingsexperter alla anbud för att se vilka som mött kraven i det så kallade förfrågningsunderlaget.

  Därefter skickar Migrationsverket ut ett så kallat tilldelningsbeslut/underrättelse om beslut till samtliga leverantörer som lämnat in ett anbud. Leverantören får då besked om anbudet gått vidare eller inte. Migrationsverket skriver i detta skede vanligtvis även villkorade avtal med de anbudsgivare som gått vidare, det vill säga uppfyller kraven i förfrågningsunderlaget.

  Därefter besiktigar Migrationsverket anläggningen. Om besiktningen inte godkänns kan Migrationsverket häva avtalet. Vid godkänd besiktning kan asylsökande flytta in i asylboendet. 

  Respektive boende använder Migrationsverket utifrån en rangordning som kan baseras på både kvalitetskriterier och anbudspris.

  Här kan du läsa mer om processen från upphandling till inflyttning vid upphandlingar som annonseras under en begränsad tid.öppnas i nytt fönster

 • Vilka krav ställer Migrationsverket på boendestandard och på leverantörerna?

  I förfrågningsunderlaget ställs många olika krav på såväl boendets utformning, som på leverantören.

  Vad gäller boendet ställer vi bland annat krav vad gäller brandskydd, minsta boendeyta, hur ofta städning ska ske och hur många toaletter som ska finnas. Därutöver ska ohyra hållas borta och om det är långt till kollektivtrafik ska leverantören står för motsvarande transport till affärer och kommunservice.

  Det finns även krav på hur leverantören ska bemanna anläggningen och – om det inte finns möjlighet att laga mat – tillhandahålla näringsrik och varierad kost samt specialkost för de som behöver.

  Leverantören ska bland annat vara ett välskött företag med sund ekonomi, som har:

  • betalat skatt,
  • tillåtelse att bedriva näringsverksamhet,
  • teknisk och yrkesmässig kapacitet att utföra efterfrågad tjänst
  • samt ha de tillstånd som behövs.

  Vilka krav som ställs framgår av förfrågningsunderlaget för aktuell upphandling.

 • Varför ser fördelningen av antalet boenden olika ut i olika ut i kommuner?

  När vi upphandlar asylboenden får alla leverantörer som vill lämna in anbud. Migrationsverket kan alltså inte påverka vilka anbud som kommer in och därigenom inte heller var eller i vilken kommun boendet kan komma att öppna.

 • Hur och när informeras kommunerna om att det kommer öppna ett boende?

  På grund av sekretessregler får Migrationsverket inte ta en förhandskontakt med kommuner om vilka anbud som leverantörer har lämnat in i en upphandling.

  Migrationsverket kontaktar berörda kommuner med information om vilka boenden som kan komma att öppna så fort lagen tillåter, det vill säga när resultatet av upphandlingen har offentliggjorts (så kallad underrättelse/tilldelning).

 • Var finns det statistik om hur många asylsökande som bor i en kommun eller i ett län?

  Aktuella siffror hittar du på våra statistiksidor i tabellen Inskrivna personer i Migrationsverkets mottagningssystem.

  Statistik från Migrationsverket

 • Från vilka länder kommer flest asylsökande ifrån?

  De största grupperna som söker asyl i Sverige kommer från Syrien, Irak, Afghanistan, Somalia och Eritrea.

 • Hur lång tid efter att avtalet tecknats flyttar de boende in?

  Det är olika och beror på behovet just då. När väl avtal har skrivits kan de första asylsökande flytta in samma dag, men ibland är behovet lägre och då kan det ta längre tid. Mer information finns även på sidan från upphandlingsprocess till inflyttning.

 • Kommer alla boendeplatser i respektive upphandling att användas?

  Detta beror på behovet, det vill säga hur många människor som söker asyl i Sverige och inte kan ordna boende på egen hand. Enligt Migrationsverkets senaste prognos beräknas många människor söka asyl i Sverige och det gör att det just nu finns ett fortsatt stort behov av boenden.

 • Vad händer om en asylsökande får uppehållstillstånd?

  När en asylsökande har fått uppehållstillstånd ska denna flytta ut från våra asylboenden till en kommun. Just nu bor det dock cirka 10 000 tidigare asylsökande i Migrationsverkets boenden som har fått uppehållstillstånd och väntar på kommunplacering.

  Läs mer om hur bosättningslagen fungerar.

 • Hur mycket betalar ni per plats?

  I vår löpande upphandling av asylboenden har vi fasta priser eftersom efterfrågan på boendeplatser sedan hösten 2015 överstiger utbudet.

  I tidigare upphandlingar av boendeplatser har leverantören erbjudit ett pris i anbudet. Aktuellt takpris i respektive upphandling framgår av senast publicerade förfrågningsunderlag.

 • Jag vill gärna lämna in ett anbud om att driva asylboende, hur gör jag?

  Du är välkommen att läsa mer och lämna in ett anbud via sidan om vår löpande upphandling av asylboenden.

 • Vad menar ni med tillfälliga boenden eller ABT som jag också hört talas om?

  ABT och tillfälliga boenden är samma sak. Förkortningen ABT står för anläggningsboende tillfälligt.

  Migrationsverket vill i första hand erbjuda asylsökande boende i hyreslägenheter. Vi hyr även tillfälliga boendeplatser på vandrarhem, stugbyar och i andra fastigheter som vi bemannar själva.

  Sedan några år tillbaka räcker våra hyrda boendeplatser inte till. Därför upphandlar vi även asylboenden, så kallande tillfälliga anläggningsboenden, som leverantören bemannar.

  Läs gärna mer om olika boendeformer för asylsökande.

 • Jag vill hyra ut lägenheter till asylsökande. Hur gör jag?

  Har du lägenheter eller andra fastigheter som du vill hyra ut kan du läsa mer på vår webbplats där du även kan anmäla ditt intresse.

 • Jag har lägenheter som jag vill hyra ut, hur gör ni med upphandlingen?

  Vi behöver inte upphandla vanliga hyreskontrakt avseende lägenheter utan kan sluta avtal direkt med fastighetsägare. Har du lägenheter som du vill hyra ut? Läs gärna mer på vår webbplats.

Sidan senast uppdaterad: 2016-04-25