2015-08-27

Migrationsverket annonserar ny upphandling av asylboenden

Migrationsverket bjuder in externa leverantörer att lämna anbud på tillfälliga boenden för asylsökande. Många människor söker just nu asyl i Sverige och därför behöver Migrationsverket nya boendeplatser.

Migrationsverket efterfrågar utifrån lagen om offentlig upphandling (2007:1091)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 24 000 nya platser i en direktupphandling. Leverantörer kan därför från och med idag lämna in anbud via upphandlingsverktyget Tendsign. Anbuden ska vara inlämnade senast den 11 september.

Krav på asylboenden

Migrationsverket är i första hand intresserade av att upphandla boenden med möjlighet till självhushåll och i andra hand boenden där leverantören serverar mat till de asylsökande.

Alla asylsökande ska erbjudas ett värdigt boende. Därför ställer Migrationsverket flera krav på leverantörer av asylboenden och deras anläggningar. Dessa sammanställs i ett så kallat förfrågningsunderlag (exempel för en region, förfrågningsunderlaget är likadant för alla sex regioner).PDF Det handlar om en rad ska-krav som en leverantörs anläggning måste uppfylla, exempelvis vad gäller brandskydd, ventilation, utemiljö samt i förekommande fall den mat som serveras.

Billigast rangordnas högst

Efter den 11 september kommer Migrationsverket att granska om anbuden möter ska-kraven i förfrågningsunderlaget. De anbud som passerar granskningen rangordnas utifrån pris för boende per asylsökande och dygn. Anbud med lägst pris hamnar högst upp i rangordningen. Det är dessa boendeplatser som Migrationsverket i första hand kommer att använda sig av.

Anbud i boendeform ett (utan mat) kommer att rangordnas separat från anbud i boendeform två (med tre mål mat per dygn). Takpriset för boendeform ett är 200 kronor per asylsökande och dygn. För boendeform två tillkommer ett takpris om 150 kronor för mat, det vill säga maximalt 350 kronor.

Hänsyn till kommuner med stor andel asylsökande

Migrationsverket har som ambition att – i möjligaste mån – inte teckna avtal om nya tillfälliga asylboenden i de kommuner där det redan bor oproportionerligt många asylsökande. Därför kommer den beräkningsmodell som introducerades i direktupphandling 7 av tillfälliga asylboenden även att användas i direktupphandling 9.

Rangordningen, det vill säga själva resultatet av upphandlingen, offentliggörs senare i höst i en så kallad underrättelse. Det är först då som Migrationsverket även vet vilka kommuner som kan komma att beröras av modellen. Leverantörer med anläggningar i dessa kommuner kan komma att få ett fiktivt påslag om 180 kronor per asylsökande och dygn. De hamnar därmed långt ner i rangordningen.

Behovet styr när asylsökande flyttar in

Att en leverantör rangordnas i en underrättelse är ingen garanti för att asylsökande kommer att flytta in på en anläggning. Migrationsverket flyttar enbart asylsökande till anläggningar som har godkänts i en besiktning och om behovet av boendeplatser för asylsökande kvarstår.

Vem kan lämna in anbud?

Migrationsverket efterfrågar anbud från alla leverantörer av tillfälliga asylboenden.

Leverantörer som har rangordnats i någon av Migrationsverkets tidigare upphandlingar (ramavtalsupphandling 1 och 2 samt direktupphandling 7) är välkomna att lämna in ett nytt anbud om leverantören har minst 50 nya platser att erbjuda.

Sekretess under anbudstid och utvärdering

Upphandling omfattas av både generella och affärsmässiga regler, inkluderat sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Därför kan Migrationsverket lämna information om inkomna anbud först i samband med underrättelse om beslut i en direktupphandling.

Läs gärna mer om processen från upphandling till inflyttning och svar på vanligt förekommande frågor vid upphandling av asylboenden.

Därför direktupphandlar Migrationsverket boenden

Under andra halvan av augusti sökte fler än 2 600 människor per vecka asyl i Sverige. Enligt myndighetens prognos från 23 juli kommer antalet människor som söker asyl i Sverige att ligga på fortsatt höga nivåer även under 2015. Beräkningarna ligger i intervallet 66 000 till 80 000 asylsökande med ett huvudscenario om 74 000 asylsökande.

Trots väl grundade prognoser är det svårt att förutse behovet av tillfälliga boendeplatser. Många faktorer påverkar. Titta gärna på SVT Forums program om hur Migrationsverket tar fram sina prognoserlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för att få en inblick i arbetet.

Migrationsverket måste direktupphandla tillfälliga boendeplatser då den senast genomförda ramavtalsupphandlingen från 2013 ännu inte har kunnat slutföras. Så fort den är slutförd planerar Migrationsverket att genomföra ytterligare en ramavtalsupphandling.