2015-02-03

Migrationsverket vill pröva ny modell för upphandling av asylboende

Migrationsverket vill bättre kunna styra var nya tillfälliga asylboenden ska öppnas. Avsikten är att ta hänsyn till kommuner som nu tar ett stort ansvar för asylmottagningen. Myndigheten lägger därför i dag fram ett konkret förslag på hur detta skulle kunna genomföras.

De senaste åren har Migrationsverket tvingats hyra tillfälliga asylboenden eftersom myndighetens ordinarie lägenhetsboenden runt om i landet inte kunnat täcka behovet av platser. På grund av det ökade antalet asylsökande som söker skydd i Sverige kommer Migrationsverket behöva ytterligare cirka 15 000 boendeplatser under 2015.

— Som myndighet är vi bundna av Lagen om offentlig upphandling (LOU), vilket inneburit att vi inte kunnat styra var dessa boenden etablerats. Det har fått till följd att vissa kommuner tagit ett oproportionerligt stort ansvar för den svenska asylmottagningen. Genom den nya modellen hoppas vi bättre kunna fördela i vilka kommuner nya asylboenden öppnas. Vi är medvetna om att även denna upphandling högst troligt kommer att överklagas men vår uppfattning är att modellen håller sig inom lagens gränser, säger generaldirektör Anders Danielsson.

Modellen bygger på en fördelningsnyckel, vilket innebär att kommuner som redan i dag tar ett stort ansvar i förhållande till sin folkmängd i möjligaste mån ska kunna undantas från ytterligare boenden. Det ska ske genom att anbud som lämnas för boenden som vill nyetableras i dessa kommuner beläggs med ett ekonomiskt påslag*. Det innebär att dessa anbud placeras längst ner i rangordningen.  Anläggningen blir då bara aktuell för Migrationsverket om det inte finns några andra alternativ.

— Viktigt att påtala är att denna modell endast kommer att få avsedd effekt om de personer som beviljas uppehållstillstånd också kommunplaceras så fort som möjligt. Vid årsskiftet bodde cirka 10 000 personer med tillstånd i verkets asylboenden och så länge det är fallet kommer verket även framöver behöva samtliga boendeplatser vi kan upphandla, fortsätter Danielsson.

Migrationsverket bjuder nu in aktörer att lämna synpunkter på förslaget till fördelningsnyckel inför den kommande direktupphandlingen av tillfälliga asylboenden. Sista dagen för synpunkter är 12 februari.

SVT har under veckan publicerat en lista med 14 kommuner som enligt rapporteringen inte kommer behöva ta emot fler asylsökande. Detta är inte ett definitivt beslut från Migrationsverket, utan grundar sig i en beräkningsmodell som just nu ligger ute för remiss hos aktörer och organisationer. De 14 kommuner som SVT har presenterat skiljer sig markant i ansvarstagande mot andra, men vi inväntar remissvaren innan modellen fastställs. Avsikten är att pröva beräkningsmodellen i nästa direktupphandling, som kommer att annonseras inom kort, och först då kan man säga något mer definitivt om utfallet av beräkningarna.

*se faktaruta

Remiss avseende tillfälligt boende för asylsökande, diarienummer 1.3.4-2015-6717PDF

(remissen finns även i upphandlingsdatabasen och annonseringverktyget Dibus)

Fakta fördelningsmodell

  • Med fördelningsnyckeln, som baseras på antal asylsökande i förhållande till invånare i kommunen, vill Migrationsverket ges möjlighet att ta hänsyn till kommuner som redan i dag tar ett oproportionerligt stort ansvar för mottagandet av asylsökande.
  • De anbud som berör de kommuner som bör uteslutas ska tillföras ett ekonomiskt påslag om 180 kr per plats och dag.

Se följande exempel:

Anbud 1        Anbudssumma: 300 kronor/dag och person

                     Tillägg = 180 kronor (kommun som bör uteslutas)

                     Jämförelsetal = 300 + 180 = 480 kronor

Anbud 2        Anbudssumma: 300 kronor/dag och person

                     Tillägg = 0 kronor

                     Jämförelsetal = 300 + 0 = 300 kronor

I exemplet ovan har anbud 2 lägst jämförelsetal och kommer således att rangordnas som nummer 1 här. Anbud 1 blir endast aktuellt om inga andra platser finns att tillgå.

  • Modellen kommer endast ge önskad effekt om personer som beviljas uppehållstillstånd inte fastnar i Migrationsverkets asylboenden i avvaktan på kommunplacering.
  • Modellen är tänkt att tillämpas på kommande upphandlingar av boenden och kan inte användas retroaktivt på redan genomförda upphandlingar.
  • Fördelningsnyckeln uppdateras var sjätte månad för att kunna justera rangordningen vid behov.