Olika myndigheters ansvar

Flera myndigheter är berörda av mottagandet av ensamkommande barn och ungdomar. Migrationsverket, länsstyrelserna, kommuner och landsting ansvarar för olika delar.

Migrationsverket ansvarar för att

 • ta emot och pröva ansökan om asyl
 • informera sökande om möjligheten att själv låta genomföra en medicinsk åldersbedömning eller läkarbedömning av ålder
 • efterforska barnets familjemedlemmar under asyltiden
 • handlägga frågor som rör ekonomiskt bistånd till barnen
 • arbeta för att de barn som inte får uppehållstillstånd ska kunna återvända
 • göra prognoser och beräkna behovet av boendeplatser i kommunerna
 • teckna överenskommelser med kommunerna om mottagande av både asylsökande ensamkommande barn och barn som har fått uppehållstillstånd
 • anvisa en kommun som ska ansvara för barnets boende och omsorg
 • administrera ersättningar till kommuner.

Länsstyrelserna ansvarar för att

 • under Migrationsverkets ledning förhandla lokalt och regionalt med kommuner, kommunalförbund och andra berörda aktörer om mottagande av ensamkommande barn
 • ha ett övergripande ansvar för beredskap och kapacitet för mottagande av skyddsbehövande med uppehållstillstånd i kommunerna, vilket inkluderar mottagningsplatser för barnen
 • utöva tillsyn över överförmyndarnas verksamhet.

Kommunen ansvarar för att

 • utreda barnets behov och fatta beslut om insatser och placering i lämpligt boende. Detta innebär också att t.ex. utreda om en anhörig är lämplig och har förutsättningar att ta emot barnet
 • utse god man. Migrationsverket eller socialnämnden lämnar in en ansökan till överförmyndaren
 • barnet får skolundervisning
 • ge fortsatta insatser under barnets uppväxt samt för barnets integration om barnet får uppehållstillstånd. Kommunen ansvarar då även för att efterforska var barnets familjemedlemmar finns.

Landstinget ansvarar för att

 • de asylsökande barnen får samma hälso- och sjukvård inklusive barnpsykiatrisk vård och tandvård som övriga barn bosatta i Sverige. När barnen har fyllt 18 år betraktas de som vuxna och kan då endast få omedelbar vård eller vård som inte kan anstå under tiden Migrationsverket prövar asylansökan.

Inspektionen för vård och omsorg ansvarar för

 • tillsyn över hälso- och sjukvård, socialtjänst och verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt viss tillståndsprövning.

Socialstyrelsen ansvarar för

 • att ta fram föreskrifter, allmänna råd, vägledning med mera för att stödja socialtjänsten och hälso- och sjukvården i deras arbete.


Länkar

Socialstyrelsen
- Om ensamkommande barn och ungdomarlänk till annan webbplats
- Om barn med uppgivenhetssyndromlänk till annan webbplats
Sveriges Kommuner och Landstinglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Länsstyrelserna länk till annan webbplats
Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomarPDF – skrivelse från Migrationsverket, Sveriges kommuner och landsting, Skolverket, Länsstyrelserna och Socialstyrelsen. Reviderad maj 2015.Sidan senast uppdaterad: 2015-11-16