2015-04-28

Många söker skydd i Europa men färre än väntat tar sig till Sverige

Omvärldsutvecklingen gör att det fortsatt är många människor som söker sig till Europa för skydd. Samtidigt är det färre än väntat som sökt sig till Sverige hittills i år. Migrationsverket justerar därför ned prognosen för antal asylsökande som väntas komma till Sverige under året.

Konflikthärdarna i MENA-regionen* och vid Afrikas Horn gör att behovet av att söka skydd i Europa kommer att vara stort under flera år. Under 2015 har det hittills kommit fler människor och sökt skydd i EU än under samma period förra året, detta trots vintersäsong och färre räddningsinsatser på Medelhavet.

Tyskland primärt mottagarland för syrier

Samtidigt söker sig färre än väntat till Sverige, och detta beror till stor del på att asylsökande från Syrien nu i större utsträckning tar sig till Tyskland istället för till Sverige. Sedan september 2014 har Migrationsverket sett en minskning av antalet asylsökande från Syrien i Sverige, samtidigt som det skett en ökning i Tyskland. När den största migrantgruppen just nu inte i första hand väljer Sverige påverkar det den förväntade migrationen till Sverige som helhet.

Tyskland har sedan slutet på förra året en snabbprocess för att hantera ansökningar från syriska asylsökande, och dessa korta handläggningstider gör att Tyskland blir mer attraktivt som mottagarland. Samtidigt har den generella bilden av Sverige som attraktivt asylland för syrier börjat förändras som en konskevens av långa handläggningstider för asyl och för anhöriginvandring.

Detta tillsammans med det faktum att situationen i Irak inte har utvecklats som tidigare befarats, gör att det kommer färre asylsökande till Sverige än väntat. Migrationsverkets samlade bedömning är dock att antalet asylsökande kommer att vara fortsatt högt, men prognosen revideras nedåt. Prognosen för 2015 justeras till 68 000 – 88 000 med ett huvudscenario på 80 000, vilket ligger inom ramen för det förra prognosspannet.

– Även om det just nu kommer färre asylsökande syrier till Sverige, är det viktigt att komma ihåg att Sverige fortfarande är ett stort mottagarland för denna grupp, säger Helena Carlestam, omvärldsanalytiker på Migrationsverket. Tyskland och Sverige tar tillsammans emot två tredjedelar av de syrier som söker sig till Europa, och minskningen som vi ser nu innebär att Sverige går från att vara främsta mottagarland till att vara nummer två i Europa.

Antalet ensamkommande barn ökar

Samtidigt som det totala antalet asylsökande väntas bli lite lägre än tidigare bedömningar, ser antalet ensamkommande asylsökande barn ut att öka under året. Det kommer nu fler ensamkommande barn i hela Europa, och prognosen skrivs därför upp från 7 800 till 8 000 för 2015.

Migrationsverket föreslår modell för upphandling av boendeplatser

Även om Migrationsverket nu gör bedömningen att det kommer färre asylsökande än tidigare väntat till Sverige under 2015, kommer det fortsatt vara ett stort antal människor som söker sig hit. Detta innebär att behovet av boendeplatser för asylsökande är fortsatt stort, och att Migrationsverket kommer att behöva teckna nya boendeavtal under året. Migrationsverket har för avsikt att så långt det är möjligt styra upphandlingen av tillfälliga boendeplatser på ett sätt som tar hänsyn till kommuners befintliga ansvar för asylsökande. Detta görs genom en särskild beräkningsmodell. Modellen kommer bara ge önskad effekt om Sveriges kommuner hjälps åt att ta emot de personer med permanent uppehållstillstånd som just nu väntar i Migrationsverkets boenden på att bli mottagna i en kommun.

Migrationsverket ska årligen lämna fem prognoser till regeringen om den förväntade framtida migrationen till Sverige. Denna prognos är den andra för året. Nästa prognos lämnas den 23 juli.

* MENA - Mellanöstern och Nordafrika

Läs verksamhets- och utgiftsprognosen i sin helhet härPDF