2015-07-23

Färre asylsökande än väntat söker sig till Sverige, men ensamkommande barn ökar kraftigt

Sedan mitten av maj har antalet ensamkommande barn som söker asyl i Europa ökat kraftigt. Migrationsverket beräknar nu att det kommer 12 000 ensamkommande barn till Sverige för att söka asyl i år. Det totala antalet asylsökande beräknas dock bli färre än tidigare väntat, och prognosen skrivs ned till 74 000.

Både andelen och antalet ensamkommande barn har ökat kraftigt i maj och juni. Det är främst asylsökande barn från Afrikas horn och Afghanistan som ökat. Prognosen är nu att det kommer 12 000 ensamkommande barn och söker asyl i Sverige i år.

– Antalet ensamkommande barn ökar över hela Europa, och Sverige fortsätter vara primärt mottagarland. Sveriges mottagning av de här barnen anses vara bra, och man tror på en framtid här Sverige, säger Anders Danielsson, Migrationsverkets generaldirektör.

Den stora ökningen av ensamkommande barn får konsekvenser för Sveriges kommuner som måste ordna boendeplatser. Redan den 4 juni flaggade Migrationsverket och länsstyrelserna för att antalet överenskomna platser för ensamkommande barn inte skulle räcka till. Och förra veckan berättade Migrationsverket att anvisningar av barn enligt steg 4 skulle inledas, vilket innebär att alla kommuner i landet kan behöva ta emot barn.

– Det innebär självklart en utmaning för många kommuner på kort sikt att ta emot de ensamkommande barnen, säger Danielsson. Vi diskuterar gärna med andra aktörer hur vi tillsammans kan hantera situationen, och vi hoppas att samhället nu sluter upp och hjälps åt.

Fortsatt många asylsökande till Europa

Sverige bryter den uppåtgående trenden vad gäller antal asylsökande, men i Europa fortsätter ökningen. Tysklands ställning som primärt mottagarland i Europa förstärks, samtidigt som fler länder i EU kommer att ta emot ett mycket stort antal asylsökande 2015 jämfört med tidigare år.

Migrationsverket bedömer att antalet asylsökande till Sverige kommer att vara fortsätt högt, men prognosen revideras nedåt. Beräkningarna ligger nu på mellan 66 000 – 80 000 med ett huvudscenario på 74 000 asylsökande. Det är främst gruppen asylsökande från Syrien som ligger bakom den totala minskningen av asylsökande. Migrationsverket har i tidigare prognoser konstaterat att den försämrade bilden av Sverige som mottagarland delvis ligger bakom minskningen av asylsökande. Detta bedöms nu påverka asylmigrationen till Sverige i ännu större utsträckning än tidigare.

Inga nya medel behövs i år

Trots att det fortsatt kommer många asylsökande till Sverige under 2015, och gruppen ensamkommande barn ökar framöver, bedöms Migrationsverket klara året med redan tilldelade medel. Kostnaderna för ersättningar till kommuner och landsting bedöms öka under hela prognosperioden (2015-2019), medan kostnaden för bostäder till asylsökande bedöms minska i takt med att färre asylsökande än väntat kommer till Sverige. Från och med 2016 bedöms myndigheten behöva ytterligare medel jämfört med aprilprognosen. Ökningen av kostnader kan framförallt härledas till att kommunersättningar för mottagande av ensamkommande barn beräknas stiga.

Läs verksamhets- och utgiftsprognosen i sin helhet härPDF