2015-10-22

Stor osäkerhet i prognosen – EU:s agerande avgörande

UPPDATERAD VERSION

Den senaste tidens stora ökning av människor som söker skydd i Europa är historisk. Sedan i slutet av juli anländer tusentals människor dagligen till EU, via Turkiet till Grekland och vidare genom västra Balkan. Utvecklingen sätter stora och helt nya krav både på EU-samarbetet och på Sveriges förmåga att ta emot alla de människor som söker skydd här.

Anders Danielsson

– Fler människor än någonsin söker asyl i Europa och Sverige och situationen just nu saknar motstycke, säger Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson. I Sverige har det bland annat lett till att vi nu har svårt att hitta boende till alla som kommer hit.

I år har över 100 000 personer sökt asyl i Sverige. Det är fler än någonsin tidigare. Sedan i somras har antalet asylsökande ökat kraftigt, och under oktober har Migrationsverket registrerat över 9 000 asylsökande per vecka.

160 000 asylsökande i huvudscenariot

Beräkningarna för 2015 rör sig mellan 140 000 och 190 000 asylsökande, varav 29 000–40 000 är ensamkommande barn. 2016 ligger beräkningarna på mellan 100 000 och 170 000, varav 16 000–33 000 är ensamkommande barn. Migrationsverkets huvudscenario för 2015 är 160 000 asylslökande. Osäkerheten är dock mycket stor och Migrationsverket bedömer att det kan komma både färre och fler asylsökande än alternativen anger.

– EU:s och enskilda medlemsstaters agerande kommer att ha en avgörande betydelse för hur många asylsökande som når Sverige framöver, säger Merjem Maslo, omvärldsanalytiker på Migrationsverket.

Nuvarande mottagningssystem inte tillräckligt

Den kraftiga ökningen av asylsökande som kommer till Sverige gör att Migrationsverkets nuvarande kapacitet inte längre räcker till för att ge ett ordnat mottagande till nya asylsökande. Migrationsverket bedömer att det kommer att saknas mellan 25 000 och 45 000 boendeplatser vid slutet av året, och risken finns att behovet inte täcks trots alla extraordinära boendelösningar som ses över för tillfället. Även nästa år kommer behovet av boendeplatser att vara mycket stort.

Det kommer krävas gemensamma lösningar på nationell nivå för att kunna ge tak över huvudet och mat för dagen till de människor som söker skydd i Sverige. Behovet av alternativa lösningar kan bli långsiktigt, och den svenska asylmottagningen kommer framöver att se annorlunda ut.

Kostnadsökning

I jämförelse med Migrationsverkets juliprognos ökar kostnaderna för alla anslag som redovisas i den nya prognosen från 31 till 60,2 miljarder kronor under 2016, det vill säga en ökning med 29,2 miljarder kronor. Beräkningen bygger på huvudscenariot för 2016 med 135 000 asylsökande varav 24 000 ensamkommande barn. Prognosen för 2017 är att kostnaderna, jämfört med juliprognosens antaganden, ökar med 41 miljarder kronor till 73 miljarder kronor. I dessa totalkostnader ingår även de prognostiserade anslagen för Kriminalvårdens och Domstolsverkets migrationsrelaterade kostnader.

Snabb ökning av antalet inskrivna i mottagningssystemet

Antalet inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem växer snabbt. Prövningskapaciteteten i dag motsvarar inte behovet. I slutet av året har verket enligt huvudscenariot 178 000 inskrivna, varav mer än 80 procent har ett öppet asylärende. Den stora majoriteten av de som söker asyl i höst väntas inte få beslut förrän år 2017. Det medför fördröjning när det gäller kommunbosättning, eventuell familjeåterförening och återvändande. Blickar Migrationsverket ett år framåt kan, enligt huvudscenariot, 235 000 vara inskrivna i slutet av 2016, varav 192 000 har ett öppet asylärende.

Läs hela prognosen i Verksamhets- och kostnadsprognos 2015-10-22PDF