Skrivelser till regeringen

Här finns olika typer av skrivelser från Migrationsverket till regeringen.

Prognoser

Verksamhets- och utgiftsprognos 2016-10-25PDF

Verksamhets- och utgiftsprognos 2016-07-25PDF

Verksamhets- och utgiftsprognos 2016-04-27PDF

Verksamhets- och utgiftsprognos 2016-02-04PDF

Verksamhets- och kostnadsprognos 2015-10-22PDF

Verksamhets- och kostnadsprognos 2015-07-23PDF

Verksamhets- och kostnadsprognos 2015-04-28PDF

Verksamhets- och kostnadsprognos 2015-02-03PDF

Verksamhets- och kostnadsprognos 2014-11-04PDF

Verksamhets- och kostnadsprognos 2014-07-24PDF

Verksamhets- och kostnadsprognos 2014-04-24PDF

Verksamhets- och kostnadsprognos 2014-02-04PDF

Verksamhets- och kostnadsprognos 2013-10-25PDF

Verksamhets- och kostnadsprognos 2013-07-29PDF

Verksamhets- och kostnadsprognos 2013-04-25PDF

Verksamhets- och kostnadsprognos 2013-02-04PDF

Svar på remisser 

Remissvar på promemoria om ett nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barn och ungaPDF

Remissvar gällande begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i SverigePDF

Remissvar rörande betänkandet Ökade möjligheter till modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål (SOU 2016:12)PDF

Remissvar angående etablering av tillfälliga asylboenden i form av tältPDF

Remissvar angående behov av stöd och vägledning för tolkning av barnkonventionen (S 2013:08)PDF

Remissvar myndigheters användning av Statens servicecenters tjänsterPDF

Remissvar ytterligare en månad inom föräldrapenningen reserveras för vardera föräldernPDF

Remissvar på promemorian Ändrade förutsättningar i valfrihetssystemet för etableringslotsarPDF

Skatteverkets promemoria Samordningsnummer och utländska fastighetsägare – en översynPDF

Nationellt kunskapsstöd för vård och behandling av barn och ungdomar med könsdysfori, diarienummer 3.7-44101/2014PDF 

Kostnadsfria läkemedel för barnPDF

Remissvar på betänkande om Organiserad brottslighet – förfälts- och underlåtenhetsansvar, kvalifikationsgrunder m.m. (SOU 2014:63)PDF

Remissvar på Ekonomistyrningsverkets förslag på nya föreskrifter och allmänna råd inför 2015 gällande avgiftsbelagd verksamhet, diarienummer 1.4.3-46027PDF 

Svar på remiss avseende förslag på föreskrifter och allmänna råd med konsekvensutredningar inför 2015PDF

Remissvar betänkandet Åtgärder mot felaktiga utbetalningar inom den arbetsmarknadspolitiska verksamheten (SOU 2014:16)PDF

Remissvar Bättre juridiska förutsättningar för samverkan och service (SOU 2014:39)PDF

Remissvar En tydligare skadereglering i staten, Ju 2014/2802/L2PDF

Remissvar gällande förslag till rutindokument rörande direktåtkomst i enlighet med polisdatalagen (2010:361)PDF

Remissvar på departementspromemorian Särskilt ömmande omständigheter, diarienummer 1.4.1-2014-4483PDF

Remissvar betänkandet Framtidens valfrihetssystem – inom socialtjänsten (SOU 2014:2)PDF

Yttrande

Yttrande över utkast till lagrådsremiss Uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå (JU 2016/08546/L7)PDF

Yttrande gällande åldersbedömning tidigare i asylprocessenPDF

Yttrande angående att barnkonventionen blir svensk lag (SOU 2016:19)PDF

Yttrande över remiss av metod och frågor i 2016 års EA-värdering (ESV-dnr 4.1-813/2016)PDF

Yttrande angående EU-kommissionens förslag till reviderat mottagandedirektiv (Ju2016/05298/EMA)PDF

Yttrande angående EU-kommissionens förslag till skyddsgrundsförordning (Ju2016/05297/EMA)PDF

Yttrande angående EU-kommissionens förslag till asylprocedurförordning (Ju2016/05296/EMA)PDF

Yttrande över departementspromemorian Ändring i fråga om sysselsättning för asylsökande och kommunplacering av ensamkommande barn. (Ds 2016:21)PDF

Yttrande angående begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige (Ju2016/01307/L7)PDF

Yttrande angående ändring av bestämmelserna om rätt till bistånd i lagen om mottagande av asylsökande (Ju2015/09954/L7)PDF

Yttrande betänkandet Myndighetsdatalag (SOU 2015:39)PDF

Yttrande betänkandet Personuppgiftsbehandling på Utlännings- och medborgarskapsområdet (SOU 2015:73)PDF

Yttrande betänkandet TIllsyn över polisen och Kriminalvården (SOU 2015:57)PDF

Yttrande över Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända (Ds 2015:33)PDF

Yttrande över Informationsutbyte vid samverkan mot grov organiserad brottslighet (Ds 2014:30)PDF

Yttrande över EU-förordningen om civilrättsliga skyddsåtgärder (Ds 2014:35)PDF

Yttranden över Nya regler om upphandling (Ds 2014:25 respektive SOU 2014:51)PDF

Yttrande över Straffanvändningsutredningens betänkande Vad bör straffas? (SOU 2013:38)PDF

Yttrande över europeiska kommissionens förslag om reviderad viseringskodex (EG 810/2009) och över ny förordning om införande av rundresevisering COM (2014)PDF

Yttrande över departementspromemorian Åtgärder mot missbruk av reglerna för arbetskraftinvandringPDF

Yttrande över Europeiska kommissionens förslag till direktiv om villkoren för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för forskning, studier, elevutbyte, avlönad och oavlönad yrkesutbildning, volontärarbete och au pair-arbetePDF

Yttrande angående Statistikutredningen 2012PDF

Yttrande om nationellt kunskapsstöd för vård och behandling av personer med könsdysforiPDF

Yttrande över viseringskodexPDF

Övriga skrivelser

Begäran om medgivet överskridande gällande anslag 1:6, Offentliga biträdenPDF

Redovisning av uppdrag i regeringsbeslut I:15, att utöka antalet förvarsplatserPDF

Återrapportering myndighetsövergripande försöksverksamhet för återvändandePDF

Migrationsverkets bosättningsövertagandePDF

Framställan om författningsändringar i frågan om automatiserade beslutPDF

Utvärdering av effekterna av tillämpningen av förordningen om vissa identitetskontroller vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landetPDF

Återrapportering enligt uppdrag i regleringsbrevetPDF

Begäran om medgivet överskridande gällande anslaget 1:2PDF

Myndigheter i samverkan mot den organiserade brottsligheten 2015PDF

Återrapportering om it-stöd enligt uppdrag i regleringsbrevetPDF

Återrapportering enligt komplettering av uppdrag om att förkorta handläggningstiderna för asylansökningarPDF

Slutlig resultatredovisning om Migrationsverkets arbete under 2011–2016 för genomförande av regeringens funktionshinderspolitiska strategiPDF

Migrationsverkets redovisning av miljöledningsarbetet 2015PDF

Angående Tysklands agerande i ärenden rörande DublinförordningenPDF

Migrationsverkets plan 2016 för att förkorta handläggningstiderna i asylärendetPDF

Redovisning ensamkommande barn – boendeformer och kostnaderPDF

Myndighetsövergripande försöksverksamhet för effektivare återvändande – uppdrag enligt regleringsbrev 2016PDF

Begäran om utökad låneramPDF

Myndighetens för samhällsskydd och beredskap förslag till föreskrifter om statliga myndigheters rapportering av it-incidenterPDF

Migrationsverket förordar införande av gränskontrollPDF

Handlingsplan för fondernaPDF

Kommunalt mottagande av ensamkommande barn. Behovet av platser 2016.PDF

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering 2016–2018PDF

Framställan till Justitiedepartementet om behov av ändring i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU)PDF

Migrationsverkets svar på Riksrevisionens granskningPDF

Kommunalt mottagande av ensamkommande barnPDF

Redovisning kostnader ensamkommande barnPDF

Redovisning vistelsetid och effektivitet vid återvändandePDF

Migrationsverkets arbete under 2014 för genomförande av regeringens handikappolitiska strategi 2011–2016PDF

Asylprocessen, en analys av ett komplext system utifrån en systemansats, slutrapport för regeringsuppdrag Ju2013/8626/SIMPDF

​Gemensam skrivelse från Arbetsförmedlingen och Migrationsverket om förordningsändringarPDF

Begäran om samråd kring fördelningen av 2015 års vidarebosättningsplatserPDF

Kommunalt mottagande av ensamkommande barnPDF

Pilotstudie av kommunernas kostnader och ersättningar för asylsökandePDF

Delredovisning avseende identitetsarbetet enligt Migrationsverkets regleringsbrev för 2014PDF

Skrivelse till Länsstyrelsen i Västra Götaland om kommunplatser för ensamkommande barnPDF

Förslag till utökat samarbete om vissa EU-fonderPDF

Redovisning Ensamkommande barn – boendeformer och kostnaderPDF

En samlad kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård och socialtjänst, diarienummer 1.4.1-2014-12869PDF

Delbetänkande Boende utanför det egna hemmet – placeringsformer för barn och unga (SOU 2014:3)PDF 

Hemställan om förlängd uppdragstid för uppdraget att genomföra en systemanalys av asylprocessenPDF

Systemanalys av asylprocessen – en analys av ett komplext system utifrån en systemansatsPDF

Rapport om Migrationsverkets arbete under 2013 med genomförande av regeringens handikappstrategiPDF

Återrapportering rörande uppdrag Rättslig kvalitet (3.1 i Regleringsbrevet) 2013-06-14PDF 

Sidan senast uppdaterad: 2017-01-10