Avvisning som ska genomföras omedelbart

Migrationsverket bestämmer att en avvisning ska genomföras omedelbart om det är uppenbart att du varken har skyddsbehov eller har andra skäl att få stanna i Sverige. Om du får ett sådant beslut måste du alltså genast lämna Sverige.

Informationen på den här sidan kommer snart att ändras på grund av ändringar i lagen. Läs mer på www.migrationsverket.se/asyl

Om du får ett beslut om avvisning som ska genomföras omedelbart får du ett återreseförbud som betyder att du inte kan resa in i Schengenområdet igen på 2 år.

Beslutet om avslag gäller normalt i fyra år.  Om du kommer tillbaka till Sverige inom den tiden kan du avvisas eller utvisas på nytt. Då har du inte rätt till en ny prövning eller stöd från Migrationsverket.

Att acceptera beslutet

Om du inte överklagar kommer ditt beslut att börja gälla tre veckor efter att du fick veta beslutet. Du kan också visa att du accepterar beslutet genom att skriva under ett papper som kallas nöjdförklaring. När du skrivit under kan du inte överklaga och du ska förbereda dig för att lämna Sverige.

Att överklaga beslutet

Om du inte accepterar beslutet har du rätt att överklaga, men du måste ändå lämna Sverige. Att överklaga betyder att du ber domstolen pröva Migrationsverkets beslut. Du skickar din överklagan till Migrationsverket. Den måste ha kommit till verket innan beslutet börjar gälla, vilket är 3 veckor från den dag som du fick veta beslutet.
 
Först går Migrationsverket igenom din överklagan för att se om beslutet ska ändras. Om Migrationsverket inte vill ändra sitt beslut skickar verket din överklagan vidare till migrationsdomstolen. Se till att domstolen får din nya adress i utlandet så att de kan skicka domen dit.
 
Om du ändrar dig och vill ta tillbaka din överklagan kan du meddela Migrationsverket att du accepterar avslagsbeslutet. Då prövar inte domstolen din överklagan.

Innan du reser

Du ansvarar själv för att planera din resa, ordna resehandlingar och annat som behövs för att du ska kunna återvända till ditt hemland eller till ett annat land där du har rätt att bo. Om du samarbetar med Migrationsverket har du möjlighet att få stöd och hjälp med att resa hem på egen hand. Migrationsverket kan till exempel hjälpa dig med kontakter i ditt hemland eller med att boka resan. Personer från vissa länder kan även få ett ekonomiskt stöd för att underlätta uppstarten i hemlandet. Fråga din mottagningsenhet om "återetableringsstöd".

Ekonomi, sjukvård och skola

Ett beslut om omedelbar avvisning betyder att du genast ska lämna Sverige. Men fram till den dag du lämnar landet har du rätt till akut sjukvård och dagersättning. Du har också rätt att bo kvar i Migrationsverkets boende, och dina barn har rätt till skolgång och sjukvård fram tills ni reser.

Bankkort och LMA-kort

Innan du reser ska du lämna tillbaka ditt LMA-kort till Migrationsverket. Om du har fått ett bankkort av Migrationsverket ska du ta ut pengarna från kontot och lämna tillbaka kortet innan du lämnar landet.

Om du inte samarbetar

Om Migrationsverket tycker att du inte samarbetar för att återvända har verket rätt att minska din dagersättning, hålla dig under uppsikt eller ta dig i förvar tills resan kan genomföras. Uppsikt innebär att du måste anmäla dig regelbundet på vissa tider och platser. Det kan också innebära att du måste lämna ifrån dig ditt pass eller annan identitets-handling. Att ta dig i förvar betyder att du får bo på en låst anläggning och inte får komma och gå som du vill. Anläggningen drivs av Migrationsverket.
 
Om Migrationsverket bedömer att det inte går att genomföra avvisningen på grund av samarbetssvårigheter kan verket lämna över ansvaret för att du ska lämna landet till polisen. Polisen har då rätt att efterlysa och eftersöka dig. Polisen har också rätt att använda tvång för att du ska lämna landet. Om polisen ansvarar för att avvisa dig ska du vända dig till polisen om du har frågor om din återresa.

Återreseförbud

Om Migrationsverket inte tror att du kommer att lämna Sverige frivilligt kan du få ett återreseförbud till Schengenområdet som gäller i upp till fem år. Detta kan till exempel ske om du har:

 • hållit dig undan förut
 • sagt att du inte tänker lämna Sverige
 • använt en falsk identitet eller inte hjälpt Migrationsverket att ta reda på din identitet
 • medvetet lämnat uppgifter som inte stämmer eller inte berättat viktig information
 • dömts för brott som kan ge fängelse.

Undantag från återreseförbud

Migrationsverket kan besluta att inte ge dig ett återreseförbud av hänsyn till dina personliga förhållanden. Det kan till exempel handla om att du har barn med uppehållstillstånd i ett land inom Schengenområdet, eller att du av skäl som du inte kan påverka inte kan lämna Sverige i tid. 

Följande länder ingår i Schengenområdet:

Belgien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

Överklaga 

 • Du kan överklaga beslutet om avvisning inom tre veckor från den dag som du fick veta beslutet.
 • Migrationsdomstolens dom måste överklagas inom tre veckor från den dag som du fick veta domen.
 • Migrationsöverdomstolens dom går inte att överklaga.
 • Ett beslut om återreseförbud måste du överklaga inom tre veckor från den dag som du fick veta beslutet. 
 • Ett beslut om nedsättning av dagersättning kan överklagas inom tre veckor från den dag som du fick veta beslutet.
 • Ett beslut om uppsikt eller förvar går att överklaga när som helst.

Sidan senast uppdaterad: 2016-06-01