Om du får avslag på din ansökan om asyl av Migrationsverket

Migrationsverkets beslut om att avslå din ansökan om asyl betyder att du inte har rätt till uppehållstillstånd i Sverige. Du kan välja att acceptera eller överklaga beslutet. Även om du väljer att överklaga ska du planera för att återvända.

Informationen på den här sidan kommer snart att ändras på grund av ändringar i lagen. Läs mer på www.migrationsverket.se/asyl

Att acceptera beslutet

Om du inte överklagar kommer ditt beslut att börja gälla tre veckor efter att du fått veta beslutet. Du kan också visa att du accepterar beslutet genom att skriva under en så kallad nöjdförklaring. När du skrivit under kan du inte överklaga och du ska förbereda dig för att lämna Sverige.

Beslutet om avslag gäller i fyra år

Beslutet om avslag gäller normalt i fyra år.  Om du kommer tillbaka till Sverige inom den tiden kan du avvisas eller utvisas på nytt med samma beslut. Då har du inte rätt till en ny prövning eller stöd från Migrationsverket.

Att överklaga beslutet

Om du inte accepterar beslutet har du rätt att överklaga. Då ber du migrationsdomstolen att pröva Migrationsverkets beslut. Du ska skicka din överklagan till Migrationsverket. Om du har ett offentligt biträde kan han eller hon hjälpa dig. Din överklagan måste ha kommit till verket innan beslutet börjar gälla, vilket är 3 veckor från den dag som du fick veta beslutet.

Först går Migrationsverket igenom din överklagan för att se om beslutet ska ändras. Om Migrationsverket inte anser att det finns skäl att ändra beslutet skickas det vidare till migrationsdomstolen. Domstolen kan antingen ändra beslutet eller hålla med Migrationsverket. Om domstolen ändrar Migrationsverkets beslut betyder det att du får uppehållstillstånd. Om domstolen håller med Migrationsverket betyder det du måste lämna Sverige. Från den dag migrationsdomstolen tagit emot ditt överklagande ska du vända dig till domstolen med alla frågor som rör din överklagan och domstolens arbete. Migrationsverket betalar inte för resor till ditt biträde efter att din överklagan har lämnats till domstolen.

Om du ändrar dig och vill ta tillbaka din överklagan kan du meddela Migrationsverket att du accepterar avslagsbeslutet. Då prövar inte domstolen din överklagan.

Beslutet börjar gälla när

 • du har accepterat och skrivit under en nöjdförklaring
 • det har gått tre veckor från den dag då du fick veta Migrationsverkets beslut och under förutsättning att du inte har överklagat beslutet
 • det har gått tre veckor från den dag som du fick veta migrationsdomstolens dom.

Tidsfrist

Efter att ditt beslut har börjat gälla litar Migrationsverket på att du frivilligt lämnar landet inom 2 till 4 veckor. Det står i ditt beslut hur lång tid du har på dig. Om du inte lämnar landet inom den tiden kan du få ett förbud mot att resa in i Schengenområdet på ett år. 

Du kan få mer tid på dig att lämna landet om du har särskilda skäl. Om du behöver mer tid ska du berätta det för Migrationsverket så snart som möjligt.

Innan du reser

Du ansvarar själv för att planera din resa, ordna resehandlingar och annat som behövs för att du ska kunna återvända till ditt hemland eller till ett annat land där du har rätt att bo. Om du samarbetar med Migrationsverket har du möjlighet att få stöd och hjälp med att resa hem på egen hand. Migrationsverket kan till exempel hjälpa dig med kontakter i ditt hemland eller med att boka resan. Personer från vissa länder kan även få ekonomiskt stöd för att underlätta uppstarten i hemlandet. Fråga din mottagningsenhet om det så kallade återetableringsstödet

Ekonomi, sjukvård och skola

Fram till den dag du lämnar landet har du rätt till akut sjukvård och dagersättning. Du har också rätt att bo kvar i Migrationsverkets boende och dina barn har rätt till skolgång och sjukvård.

Om du har arbetat under tiden som asylsökande och har varit undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd kan du fortsätta att arbeta till dess att du lämnar Sverige, förutsatt att du samarbetar med Migrationsverket och förbereder dig för att återvända. Har ditt beslut om utvisning börjat gälla kan du i vissa fall ansöka om arbetstillstånd.  

Bankkort och LMA-kort

Innan du reser ska du lämna tillbaka ditt LMA-kort till Migrationsverket. Om du har fått ett bankkort av Migrationsverket ska du ta ut pengarna från kontot och lämna tillbaka kortet innan du lämnar landet.

Om du inte samarbetar

Om Migrationsverket anser att du inte samarbetar för att återvända har verket rätt att minska din dagersättning, hålla dig under uppsikt eller ta dig i förvar tills resan kan genomföras. Uppsikt innebär att du måste anmäla dig regelbundet på vissa tider och platser. Det kan också innebära att du måste lämna ifrån dig ditt pass eller annan identitetshandling. Att bli tagen i förvar betyder att du får bo på en låst anläggning och inte får komma och gå som du vill. Anläggningen drivs av Migrationsverket.

Om Migrationsverket bedömer att det inte går att genomföra avvisningen eller utvisningen på grund av att du inte samarbetar kan verket lämna över ansvaret för att du ska lämna landet till polisen. Polisen har då rätt att efterlysa och eftersöka dig. Polisen har också rätt att använda tvång för att du ska lämna landet. Om polisen har fått ansvaret för att avvisa dig är det dem du ska kontakta om du har frågor om din återresa.

Om du inte lämnar landet i tid

Om du inte lämnar landet inom den tid som står i ditt beslut kan du få ett återreseförbud. Då får du inte resa tillbaka in i Schengenområdet under ett år.

Innan du reser får du ett intyg av Migrationsverket som kallas utresebevis. Du ska lämna in intyget vid den svenska gränskontrollen för att Migrationsverkets ska få veta att du har lämnat landet. Om du av någon anledning inte lämnat in intyget kan du på annat sätt bevisa att du lämnade landet i tid, till exempel med biljetter eller stämplar i ditt pass. Beviset för att du har passerat gränsen kan du visa på närmaste svenska ambassad eller konsulat, eller kopiera och skicka in till Migrationsverket. Du måste själv visa att du har lämnat Sverige i tid för att inte få ett återreseförbud.

Migrationsverket kan upphäva beslutet om återreseförbud om du i efterhand kan bevisa att du lämnade landet inom den tid som står i ditt beslut.

Återreseförbud av andra skäl

Om Migrationsverket inte tror att du kommer att lämna Sverige frivilligt kan du få ett återreseförbud till Schengenområdet som gäller i upp till fem år. Detta kan till exempel ske om du:

 • har hållit dig undan förut
 • har sagt att du inte tänker lämna Sverige
 • har använt en falsk identitet eller inte hjälpt Migrationsverket att ta reda på din identitet
 • medvetet har lämnat uppgifter som inte stämmer eller inte berättat viktig information
 • har dömts för brott som kan ge fängelse.

Om du får ett återreseförbud på grund av ovanstående skäl förlorar du den tid du hade på dig för att resa hem frivilligt och måste lämna landet omedelbart. 

Undantag från återreseförbud

Migrationsverket kan besluta att inte ge dig återreseförbud av hänsyn till dina personliga förhållanden. Det kan till exempel handla om att du har barn med uppehållstillstånd i ett land inom Schengenområdet, eller att du av skäl som du inte kan påverka inte kan lämna Sverige i tid. 

Följande länder ingår i Schengenområdet:

Belgien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

Om du vill överklaga 

 • Du kan överklaga beslutet om utvisning inom tre veckor från den dag som du fick veta beslutet.
 • Du kan överklaga migrationsdomstolens dom inom tre veckor från den dag som du fick veta domen.
 • Om du har fått återreseförbud till Schengenområdet för att du inte lämnade landet i tid kan du överklaga förbudet. Din överklagan måste komma in till Migrationsverket inom tre veckor från den dag som verket fattade beslutet.
 • Om du fick ett beslut om återreseförbud av någon annan anledning måste du överklaga inom tre veckor från den dag som du fick veta beslutet.
 • Ett beslut om nedsättning av dagersättning kan du överklaga inom tre veckor från den dag som du fick veta beslutet.
 • Ett beslut om uppsikt eller förvar går att överklaga när som helst.

Sidan senast uppdaterad: 2016-05-11