Uppehållstillstånd och uppehållsrätter 2011

Så här fördelade sig beviljade uppehållstillstånd och registrerade uppehållsrätter på olika kategorier av ärenden 2011:

Uppehållstillstånd efter grund för tillståndet

Flyktingar m.fl.

Sammanlagt fick 12 726 personer uppehållstillstånd på grund av flyktingskäl m.m. Motsvarande siffra år 2010 var 12 130.

Diagrammet visar på vilken grund uppehållstillstånd beviljats:

Diagram över flyktinginvandringen

Familjeanknytning

32 469 personer fick uppehållstillstånd p.g.a. familjeanknytning. Till detta kommer 7 700 anhöriga till EU/EES-medborgare bosatta i Sverige (se nedan under EU/EES).

3 037 var anhöriga till personer som fått tillstånd som flyktingar m.m. Året innan var motsvarande siffra 3 166.

Diagram över uppehållstillstånd på grund av anknytning

Arbete och studier

Sammanlagt fick 24 713 personer uppehållstillstånd på grund av studier eller arbete. 6 836 fick tillstånd som studerande. Till detta kommer 3 511 EU/EES-medborgare som registrerat uppehållsrätt p.g.a. studier.

17 877 fick uppehållstillstånd av arbetsmarknadsskäl. Till detta kommer 9 926 EU/EES-medborgare som registrerat uppehållsrätt p.g.a. arbetsmarknadsskäl

EU/EES-medborgare

Migrationsverket registrerade uppehållsrätt /utfärdade uppehållskort för 23 226 EU/EES-medborgare och deras anhöriga under 2011. I siffran ingår också uppehållstillstånd till medborgare i Schweiz och till personer från länder utanför EES men med status som varaktig bosatta i ett annat EU-land.

Uppehållsätter fördelade på olika skäl

Översikt

Översikt av beviljade arbets- och uppehållstillstånd samt registrerade uppehållsrätter åren 2007-2011
Kategori 2007 2008 2009 2010 2011
           
Arbete och studerande 18 779 25 699 31 441 30 561 24 713
Studerande 8 920 11 186 13 487 14 188 6 836
Arbetsmarknad 9 859 14 513 17 954 16 373 17 877
varav arbetstagare 4 829 7 508 14 905 14 001 15 158
varav gästforskare EU-direktiv 3) 396 613 933 883 870
varav säsongsarbetstillstånd 2 358 3 747     933
varav praktikanter/ au pair 587 653 650 493 390
varav artister 1 045 1 117 637 244 604
varav övriga 4) 644 875 829 752 855
          829
EU/EES 19 387 19 398 17 606 18 480 23 226
Arbetstagare 8 189 7 881 5 857 6 984 9 309
Egna företagare 5) 695 488 418 522 617
Anhöriga 6 350 6 748 6 562 6 032 7 700
Studerande 2 825 2 953 3 230 3 365 3 511
Tredjelandsmedborgare varaktigt bosatta i annat EU-land 322 303 393 450 746
Tillräckliga medel 6) 1 006 1 025 1 146 1 127 1 343
          1 146
Anknytningar 29 515 33 687 38 332 30 287 32 469
Anhöriga 21 284 22 519 24 809 21 460 20 835
Flyktinganhöriga 7 691 10 665 9 273 3 166 3 037
Anhöriga till arbetstagare,egna företagare och gästforskare 7)     3 628 5 211 8 242
Adoptivbarn 540 503 622 450 355
           
Flyktingar m.fl. 18 414 11 237 11 265 12 130 12 726
Konventionsflyktingar 1 113 1 934 1 824 2 304 2 870
Skyddsbehövande 10 208 5 278 6 164 6 814 6 148
Synnerligen ömmande omständigheter 8) 3 938 1 571 995 860 1 345
Kvotflyktingar 1 845 2 209 1 936 1 786 1 896
Tidsbegränsade tillstånd 124 64 146 57 75
Tillstånd enligt tillfällig lag 9)          
Övriga tillstånd 10) 1 186 181 200 309 392
           
Totalt 86 095 90 021 98 644 91 458 93 134

1) Medhjälpare inom jordbruk, trädgård och skogsbruk 7200 personer ingår 2009, 4508 personer 2010 och 2821 personer 2011
2) Se ovan 1)
3) Gästforskare med arbetstillstånd 2005-2008
4) Professionella idrottsutövare,ungdomsutbyte  m.fl.
5) Inklusive tillhandahållare av tjänster 2005-2008
6) Personer med tillräckliga medel för sin försörjning t.ex. pensionärer
7) Registreras som annan ärendekategori 2005-2008
8) Humanitära skäl för perioden 2005 tom 2006-03-31
9) Varav 4134 personer beviljades tillfälliga uppehållstillstånd 2006
10) Tillstånd i verkställighetshindersärenden och vissa förlängningsärenden

Sidan senast uppdaterad: 2015-04-13