Möjligt för studenter att få tillstånd från 1 augusti inför höstterminen

Migrationsverket ändrar reglerna för vilket datum en person som ska studera i Sverige kan få uppehållstillstånd. Oavsett vilket datum utbildningen startar under höstterminen kan den studerande nu få tillstånd redan från 1 augusti.

Uppehållstillstånd för studier inom högre utbildning kan inför kommande hösttermin ges med början från 1 augusti, oavsett startdatum för utbildningen. Syftet med de nya reglerna är att underlätta för lärosätena att erbjuda studieförberedande kurser till internationella studenter innan terminsstart.

Vid utbildningens slut kan den studerande få uppehållstillstånd för ytterligare två veckor efter utbildningens slutdatum, så att hen har möjlighet att avsluta sin vistelse i Sverige.

Den som vill studera i Sverige på högre utbildning kan alltså söka uppehållstillstånd med början 1 augusti vid en utbildning som börjar på höstterminen. Vid utbildning längre än 13 månader så kan man ansöka om 13 månaders tillstånd med början 1 augusti och vid kortare utbildning kan man ansöka om tillstånd med början 1 augusti till och med två veckor efter utbildningens slutdatum.

De nya reglerna gäller studier vid högre utbild­ning

De nya reglerna omfattar bara studier vid högre utbildning. De omfattar inte studier vid eftergymnasiala utbildningar som inte bedrivs vid universitet eller högskola, vilket innefattar de flesta former av övriga studier och yrkesutbildningar. I dessa fall kan eleven få uppehållstillstånd för högst två veckor innan och efter studierna och bara i samband med den första inresan eller sista utresan ut ur Sverige.

Fördel för studenten med tidig faktu­re­ring av studi­e­av­gifter

En student som ska försörja sig med banktillgångar kan ansöka om uppehållstillstånd tidigast fyra månader innan datumet hen ansöker om uppehållstillstånd från. Det innebär att man med de nya reglerna skulle kunna ansöka om uppehållstillstånd redan 1 april inför en utbildning som startar till höstterminen. Den som söker måste dock kunna lämna in en komplett ansökan om uppehållstillstånd som visar att hen uppfyller villkoren. Ett av villkoren är att den sökande har betalat de eventuella studieavgifter som tas ut vid läroanstalten. Det är därför till fördel för dessa sökande om lärosätena kan göra en så tidig fakturering av studieavgiften som möjligt.

Övriga villkor för uppehållstillstånd måste vara uppfyllda även under dessa extra veckor innan och efter utbildningens start- och slutdatum.