2020-01-03

Nya regler för studenter

Den 1:a januari 2020 börjar nya regler att gälla för studenter som ansöker om eller har uppehållstillstånd för studier i Sverige. Detta beror på att Sverige inför Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/801. Den ändrade lagen gäller alla som vars ansökan prövas från och med den 1 januari 2020.

Förändringarna innebär bland annat:

 • Begreppet högskoleutbildning utvidgas till att gälla högre utbildning. Detta innebär att även studier vid yrkeshögskola och studier på eftergymnasial nivå vid folkhögskola kommer att hanteras på samma sätt som högskoleutbildningar.
 • Det räcker numera med att den sökande kan visa att han eller hon har ansökt om en heltäckande sjukförsäkring som gäller i Sverige för att kunna beviljas uppehållstillstånd vid studier kortare än ett år.
 • För att beviljas ett uppehållstillstånd för forskning eller studier inom högre utbildning räcker det att den sökande kommer att ha tillräckliga medel för sitt uppehälle under tillståndstiden och för att täcka kostnaderna för sin återresa.
 • Det krävs att den studerande visar upp tillräckliga medel för hela tillståndstiden. Detta till skillnad mot tidigare då den som antagits till en flerårig utbildning endast behövde visa pengar för tio av årets tolv månader. Det nya försörjningskravet för 2020 är 8 514 SEK per månad.
 • Ett uppehållstillstånd för forskning eller studier inom högre utbildning ska inte beviljas om den sökande visar upp handlingar till stöd för ansökan som sökande har skaffat på ett bedrägligt sätt, förfalskats eller ändrats på något sätt
 • Mobilitetsstudier - Om den sökande omfattas av ett unionsprogram eller ett multilateralt program som innefattar rörlighetsåtgärder eller av ett avtal mellan två eller flera läroanstalter, ska uppehållstillståndet gälla i minst två år eller den kortare tid som studierna ska pågå.
 • Mobilitetsstudier – Som nämnts ovan så kan vissa studenter som studerar vid ett unionsprogram eller ett multilateralt program (till exempel Erasmus) och som obligatoriskt läser växelvis i olika länder komma att kunna få uppehållstillstånd för hela utbildningen, även om den bedrivs i olika länder. Om en student med sådant uppehållstillstånd i annat EU-land ska vistas i Sverige under tillståndets tid, ska Migrationsverket underrättas så tidigt som möjligt om sådan rörlighet till Sverige. Migrationsverket har sedan 30 dagar på sig att meddela om rörlighet inte får ske.
 • Den sökande behöver inte längre ha haft sex månaders tillstånd för att fortsätta vara undantagen kravet på arbetstillstånd när en förlängningsansökan har gjorts och det tidigare tillståndet har löpt ut.
 • Uppehållstillstånd för att söka arbete efter slutförda studier ges numera för 12 månader. Man kan inte ansöka om ett kortare eller längre tillstånd än 12 månader. Även forskare kan nu få ett jobbsökartillstånd.
 • Generella tillståndstider försvinner. Man utgår istället från den faktiska studietiden med möjlighet att bevilja två veckor extra både innan och efter studietiden.
 • Möjligheten att göra undantag från kravet på heltidsstudier upphör.
 • Reglerna kring statusbyten ändras vilket bland annat innebär att en person som har uppehållstillstånd för studier vid högre utbildning i Sverige har möjlighet att ansöka om en annan typ av uppehållstillstånd utan att lämna landet. Detta om den nya ansökan lämnas in medan det nuvarande tillståndet fortfarande är giltigt och den studerande har slutfört studier motsvarande 30 högskolepoäng eller fullföljt en termins forskarutbildning. Statusbyte utan att lämna landet är också möjligt för en person som haft uppehållstillstånd för att söka arbete efter studierna, så länge den nya ansökan lämnas in medan det nuvarande tillståndet är giltigt.