Nytt rättsligt ställningstagande gällande övriga studier

Detta rättsliga ställningstagande ger riktlinjer för ärenden om uppehållstillstånd för studier som inte avser studier inom högre utbildning, så kallade övriga studier.

Den 1 januari 2020 införlivades studerande- och forskardirektivet i svensk rätt. Författningsändringarna innebär förändringar även för handläggningen av ärenden om uppehållstillstånd för övriga studier. Bland annat har kretsen av personer som kan få uppehållstillstånd för studier inom högre utbildning (5 b kap. 3 § utlänningslagen) utökats så att den även omfattar vissa utbildningar som tidigare klassificerades som övriga studier. Även kraven för att beviljas uppehållstillstånd för studier har ändrats vilket har föranlett en översyn av förutsättningarna för att beviljas uppehållstillstånd för övriga studier.

Det nya rättsliga ställningstagandet heter RS/004/2020 och ersätter det tidigare rättsliga ställningstagandet SR 43/2017. Se det nya rättsliga ställningstagandet för detaljer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

I och med detta nya rättsliga ställningstagande har Migrationsverket även beslutat att upphäva den föreskrift (MIGRFS 10/2014) som tidigare har gett de svenska utlandsmyndigheterna befogenhet att fatta beslut i vissa ärenden om uppehållstillstånd för studier.