Vanliga frågor och svar för anordnare av övriga studier

Frågor om uppehållstillstånd för gymnasium, folkhögskola och övriga studier

 • Vem behöver visum för inresa i Sverige?

 • Planerar Migrationsverket att översätta beslut till engelska?

  I dagsläget är det inte aktuellt att översätta våra beslut till engelska. Migrationsverket är medvetna om att det kan vara problematiskt för personer som inte kan svenska att få sina beslut bara på svenska. Det finns ett förbättringsförslag på Migrationsverket att vi ska översätta besluten för bland annat studerande till engelska i framtiden, men inget beslut är fattat i frågan.

 • Varför har man både kontrollnummer och beteckningsnummer för en sökande?

  Kontrollnummer kan ses som ett ID för en ansökan. När en ansökan registreras i Migrationsverkets system skapas ett kontrollnummer. Kontrollnumret är unikt för en ansökan.

  Ett beteckningsnummer (ibland också kallat dossiernummer) är ett nummer kopplat till en individ i våra system, d.v.s. unikt för en individ. Båda numren kan användas på Migrationsverket för att komma åt statusen för en individs ärenden.

  I exemplet nedan har individen haft fem ärenden på Migrationsverket:

  Individ

  Beteckningsnummer 50-XX XX XX

  Ärenden

  Kontrollnummer 54-XX XX XX (avslutat ärende)

  Kontrollnummer 54-XX XX XY (avslutat ärende)

  Kontrollnummer 54-XX XX XZ (avslutat ärende)

  Kontrollnummer 54-XX XX XÅ (avslutat ärende)

  Kontrollnummer 54-XX XX XÄ (öppet ärende)

 • Hur kan man få information om väntetider, både generellt och för enskilda studenter?

  Generellt kan sägas att om ansökan är komplett vid ansökningstillfället så får man ett snabbare beslut. Det är dock inte möjligt att ge svar på hur länge enskilda personer behöver vänta på ett beslut. Den tid till beslut som anges här på Migrationsverkets webbplats beräknas utifrån tidigare avgjorda ärenden. Observera att detta inte är ett löfte om att studenten kommer att få ett beslut inom denna tid. Tiden visar hur lång tid det har tagit för personer med liknande ansökningar att få ett beslut. Informationen uppdateras löpande. Detta innebär att den historiskt genomsnittliga tiden till beslut kan komma att ändras under tiden som Migrationsverket handlägger en ansökan.

  Migrationsverket arbetar för tillfället med e-tjänsten Min Sida för de sökande. Genom att logga in på denna e-tjänst kommer studenten kunna få mer precisa bedömningar på individnivå, om när ett beslut kan tänkas tas.

 • Hur kan jag komma i kontakt med ansvarig tjänsteman på Migrationsverket?

  Du kan mejla dina frågor till handläggande enhet via enhetens gruppbrevlåda GB-UME-Stud@migrationsverket.se

 • Behöver man lämna Sverige under handläggningstiden för ansökan om förlängning?

  Man har rätt att vistas i Sverige och studera i väntan på beslut om förlängning av sitt uppehållstillstånd. Detta gäller även om tillståndstiden för det föregående beslutet hinner gå ut innan Migrationsverket tar ett beslut i ärendet. Att lämna Sverige innan förlängning av uppehållstillståndet är klart rekommenderas inte, eftersom det kan orsaka problem när den studerande ska återvända till Sverige. Det finns inga hinder för att lämna Sverige men om uppehållstillståndet inte är klart i tid så riskerar den studerande att inte få komma in i Sverige om denne befinner sig utanför landets gränser. Därför behöver den studerande alltid göra en avvägning mellan risken att inte få ett beslut i tid mot nödvändigheten i resan utanför Sverige. Det är också viktigt att känna till att Migrationsverket inte längre beviljar förturer.

 • Kan Migrationsverket utfärda intyg om att en students ärende är under handläggning, för att möjliggöra ut- och inresor i Sverige?

  Migrationsverket kan inte lämna några sådana intyg.

  Att lämna Sverige innan förlängning av uppehållstillståndet är klart rekommenderas inte, eftersom det kan orsaka problem när den studerande ska återvända till Sverige. Det finns inga hinder för att lämna Sverige men om uppehållstillståndet inte är klart i tid så riskerar den studerande att inte få komma in i Sverige om denne befinner sig utanför landets gränser. Därför behöver den studerande alltid göra en avvägning mellan risken att inte få ett beslut i tid mot nödvändigheten i resan utanför Sverige. Det är också viktigt att känna till att Migrationsverket inte längre beviljar förturer.

 • Ska basår ses som en förutbildning?

  Basår kan ses som en behörighetsgivande förutbildning. Uppehållstillstånd kan därför beviljas om övriga villkor för uppehållstillstånd för förutbildning är uppfyllda.

 • Kan minderåriga ansöka om uppehållstillstånd?

  En minderårig kan inte ansöka på egen hand utan måste företrädas av sin vårdnadshavare.

 • Vilka ambassader har befogenhet att besluta om uppehållstillstånd för studier?

  Utrikesdepartementet bestämmer vilka uppgifter varje utlandsmyndighet utför. De flesta utlandsmyndigheter kan vara behjälpliga med att lämna ut uppehållstillståndskort och underrätta om beslut. Vissa utlandsmyndigheter har också rätt att besluta om uppehållstillstånd för studier vid till exempel World Maritime University (se Migrationsverkets föreskrift 10/2014PDF).

 • Finns det möjlighet att få uppehållstillstånd för arbete parallellt med uppehållstillstånd för övriga studier? Eller kan arbetstillstånd inkluderas i uppehållstillstånd för övriga studier?

  Uppehållstillstånd för övriga studier ger inte någon rätt att arbeta och ett arbetstillstånd kan inte inkluderas i ett sådant tillstånd. Man kan inte ha två olika tillstånd samtidigt.

 • Kan man få permanent uppehållstillstånd efter man har haft uppehållstillstånd för övriga studier?

  Den som har haft uppehållstillstånd för övriga studier kan inte få permanent uppehållstillstånd på den grunden.

 • Kan man påbörja sina studier i Sverige i väntan på beslut om ett första uppehållstillstånd?

  Migrationsverket rekommenderar inte att den studerande reser in i Sverige utan att först ha beviljats uppehållstillstånd. Ett första uppehållstillstånd får normalt inte beviljas under tiden som den studerande vistas i Sverige, oavsett om man behöver ett visum eller inte för inresa i Sverige. Om den studerande befinner sig i Sverige när ansökan om uppehållstillstånd prövas kan ansökan komma att avslås, alternativt att den sökande blir tvungen att lämna Sverige inför beslutet.

 • Varför kan man inte ansöka om uppehållstillstånd för hela utbildningen (t.ex. tre år)?

  Enligt de riktlinjer vi har (se Migrationsverkets rättsliga ställningstagande 43/2017länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster) beviljas uppehållstillstånd som längst för ett år i taget under hela studietiden.

 • När kan en ansökan om förlängt uppehållstillstånd lämnas in?

  Ansökan bör lämnas in innan det nuvarande tillståndet slutar att gälla, men tidigast sex månader innan. Om ansökan kommer in till Migrationsverket tidigare än sex månader innan det nuvarande tillståndet slutar att gälla kan ansökan komma att avvisas.

  En komplett ansökan leder ofta till en snabbare handläggning. Studenten bör därför försäkra sig om att lämna in dokumentation som styrker att Migrationsverkets krav för uppehållstillstånd för studier är uppfyllda. Om studenten ansöker långt i förväg kan det hända att ansökan behöver kompletteras med handlingar som är utfärdade i nära anslutning till den sökta tillståndsperioden, detta även om ansökan var komplett när den lämnades in.

 • Vad är definitionen av en ”heltäckande sjukförsäkring”?

  För att en sjukförsäkring ska anses som heltäckande ska det framgå av försäkringshandlingarna vem försäkringen gäller, var den är giltig, för vilken period den är giltig och vad den täcker. Försäkringen ska täcka kostnader för akut och annan läkarvård, tandvård och sjukhusvistelse. Den ska också täcka kostnader för hemtransport av medicinska skäl.

  Om studenten är folkbokförd i Sverige behöver han eller hon inte visa upp ett intyg om försäkring i sin ansökan om uppehållstillstånd. Migrationsverket bedömer att den som är folkbokförd omfattas av ett heltäckande sjukförsäkringsskydd. Det är Skatteverket som beslutar i folkbokföringsfrågan.

 • Hur går vi tillväga för att få ta del av uppgifter i studenters ärenden?

  Om den sökande vill att utbildningsanordnaren ska få ta del av uppgifter i ärendet så kan han eller hon utfärda en fullmakt för utbildningsanordnaren.

 • Vad är skillnaden mellan uppehållstillstånd och visering/visum?

  Visering är för besök upp till 90 dagar. För vistelser längre än 90 dagar krävs uppehållstillstånd.

 • Hur kan utbildningsanordnaren meddela Migrationsverket om uppskjuten studiestart?

  Skicka ett e-postmeddelande till Migrationsverket så snart som möjligt med denna information. Våra kontaktuppgifter hittar du här.

 • Kan en medsökande till en student som går en utbildning som faller under övriga studier också ansöka online?

  Det finns i dagsläget ingen sådan e-tjänst.

 • Spelar det någon roll var sökande befinner sig när ansökan lämnas in? Finns det undantag?

  Ja, det är av stor betydelse i en förstagångsansökan. Vid en förstagångsansökan ska som huvudregel uppehållstillstånd ha beviljats före inresa i Sverige. Detta framgår av 5 kap. 18 § första stycket utlänningslagen (2005:716). Det finns vissa undantag från huvudregeln, men de undantag som i teorin kan vara tillämpliga ska tillämpas restriktivt. Risken för avslag är stor om man befinner sig i Sverige vid beslutstillfället.

  Det kan dock tilläggas att Migrationsverket har som målsättning att alla ska få beslut i tid innan terminsstart. Om den sökande lämnar in en komplett ansökan i god tid är möjligheterna goda att få beslut om uppehållstillstånd i tid.

 • Är uppdragsutbildningar också övriga studier?

  Även om uppdragsutbildningar kan ha stora likheter med högre utbildning så är den som antas till en uppdragsutbildning formellt sett inte antagen till en högre utbildning, och kan därför inte heller beviljas uppehållstillstånd för högre utbildning (se 5 b kap. utlänningslagen). Av den anledningen faller uppdragsutbildningar in under kategorin övriga studier; detta även om uppdragsutbildningen i fråga bedrivs på ett universitet eller en högskola.

 • Är pre-IB att räkna som gymnasiestudier enligt Migrationsverket?

  Med stöd av Migrationsverkets rättsliga ställningstagande (SR 43/2017) bör även så kallat pre-IB-år kunna leda till uppehållstillstånd, om kursinnehållet är att jämställa med första året på gymnasiet.

 • Vad ingår i kategorin yrkesinriktade utbildningar?

  Begreppet innefattar en mängd olika utbildningar, till exempel hantverksutbildningar och flyg- och pilotutbildningar. Någon uttömmande uppräkning går inte att göra.

 • Om en student som slutfört en specialistutbildning vill genomgå en subspecialisering, vad behöver Migrationsverket få in för underlag för att se att det är en fortsättning?

  Det bör framgå av studieintyg som bifogas ansökan att subspecialistutbildning är en fortsättning på specialistutbildningen, samt på vilket sätt utbildningarna är kopplade till varandra.

 • Hur bedömer Migrationsverket godtagbara framsteg i studierna? Varför kan Migrationsverkets bedömning skilja sig från anordnaren av övriga studiers bedömning?

  Studieresultatet ska vara av en sådan omfattning att det inte finns anledning att ifrågasätta sökandens studieavsikt. I bedömningen beaktas bland annat om den ursprungliga tidpunkten för slutförande av utbildningen har blivit försenad. Utlåtandet från anordnaren av övriga studier om studieresultat är av stor vikt för bedömningen.

  För övriga studier som enbart bedrivs på universitet och högskola (t.ex. vissa uppdragsutbildningar) ska kravet på godtagbara framsteg motsvara vad som gäller i ärenden om uppehållstillstånd för högre utbildning.

  Olika utbildningsanordnares regler om vad som krävs för att den studerande ska få fortsätta på utbildningen kan variera. Detta handlar också om en annan typ av bedömning än den som Migrationsverket gör i prövningen av om den studerande har gjort godtagbara framsteg i sina studier, och därför kan bedömningarna skilja sig åt.

 • Det kan vara svårt för utbildningsanordnare att vara behjälpliga i specifika ärenden p.g.a. sekretess – vad är egentligen offentligt?

  Många uppgifter i vår verksamhet omfattas av sekretess. Det går inte att göra någon uttömmande uppräkning av vad som är offentligt. Några exempel på uppgifter som är offentliga och som får lämnas ut är att en ansökan har lämnats in, om beslut har fattats eller inte, samt information om handläggningstider eller om hur handläggningsförfarandet går till. Kopplat till beslutet kan Migrationsverket också delge om en ansökan beviljats eller avslagits, och vid ett beviljande även tillståndstiden.

  Skälen för ett beslut är inte offentligt.

 • Kan man få visum från ambassad även om syftet med vistelsen (som är kortare än tre månader) är studier?

  Ja, man kan få visum även i syfte att studera om vistelsen är kortare än tre månader. Prövningen ser dock annorlunda ut; bland annat tillkommer ett krav på att den sökande ska ha för avsikt att lämna Sverige innan viseringen löper ut. Det kan även nämnas att det i regel är svenska ambassader eller generalkonsulat som tar beslut i viseringsärenden.

 • Får man arbeta i Sverige på ett uppehållstillstånd för övriga studier?

  Studerande med uppehållstillstånd för övriga studier får inte arbeta under sin vistelse i Sverige. Ett uppehållstillstånd för övriga studier ger inget undantag på kravet på arbetstillstånd. Studerande med uppehållstillstånd för högskolestudier får arbeta utan begränsning, då en student med ett sådant tillstånd är undantagen kravet på arbetstillstånd.

 • Vem är berättigad att skriva under ett studieintyg?

  Det ska vara personal på aktuell utbildningsanordnare som utfärdar intyget, och inte en extern aktör. Den som utfärdar intyget bör ha insyn i den studerandes studieplan och studieresultat.

 • Kan man få uppehållstillstånd för en förutbildning?

  För att uppehållstillstånd ska kunna beviljas för en förutbildning krävs att det finns en tydlig koppling till en efterföljande högskoleutbildning. Huruvida den efterföljande högskoleutbildningen är på kandidat- eller mastersnivå saknar betydelse. I teorin kan man alltså få uppehållstillstånd för övriga studier som avser en förutbildning inför en efterföljande kandidatutbildning.

 • Kan en utbytesstudent efter avslutat program i Sverige resa inom Schengen?

  Om personen har ett giltigt uppehållstillstånd för studier i Sverige möjliggör det vistelse i annat land inom Schengenområdet i upp till 90 dagar under en 180-dagarsperiod.

 • Hur vill Migrationsverket informeras om en sökande med beviljat uppehållstillstånd drar tillbaka sitt programdeltagande och alltså inte reser till Sverige?

  Det finns inget formellt ansvar för anordnare av övriga studier att rapportera avhopp. Migrationsverket har dock som uppgift att reglera tillstånden och har därför utifrån sitt uppdrag intresse av den informationen.

  Se här vilken enhet som ska kontaktas

Sidan senast uppdaterad: 2020-01-01

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?