Bli en certifierad arbetsgivare

En certifiering är en överenskommelse mellan en arbetsgivare och Migrationsverket som ger snabbare handläggning. Överenskommelsen innebär att arbetsgivaren levererar en komplett ansökan via webben och Migrationsverket fattar beslut inom högst 20 arbetsdagar.

Certifieringen gäller förstagångs- och förlängningsansökan av arbetstillstånd och ansökan från före detta studerande som har haft uppehållstillstånd i Sverige och ansöker om arbetstillstånd. Även familjemedlemmar som ansöker samtidigt som arbetstagaren ingår i certifieringen. Personer som ansöker om arbetstillstånd när de befinner sig i Sverige på grund av exempelvis besök hos arbetsgivare omfattas inte av certifieringen.

Krav för certi­fi­e­ring

Certifieringen innebär inte att Migrationsverket frångår eller förändrar villkoren för att bevilja arbetstillstånd. De grundläggande kraven på försörjning och löne- och anställningsvillkor i nivå med kollektivavtal gäller fortfarande. Detsamma gäller fackets rätt att i varje enskilt ärende få möjlighet att yttra sig över anställningsvillkoren.

För att bli en certifierad arbetsgivare ska kraven för arbetstillstånd vara uppfyllda. Företaget ska dessutom

 • vara registrerat som arbetsgivare
 • ha ekonomi för att anställa
 • ha ett återkommande behov under det kommande året att rekrytera arbetstagare från ett land utanför EU
 • ha haft minst tio ansökningar om arbetstillstånd de senaste arton månaderna (nystartade verksamheter som har funnits kortare tid än ett år kan bli certifierade trots att företaget inte har ansökt om arbetstillstånd tidigare)
 • ta på sig ansvaret att lämna in webbansökningar som är kompletta
 • ha uppfyllt kraven för uppehållstillstånd och arbetstillstånd om arbetsgivaren tidigare har rekryterat arbetskraft från ett land utanför EU.

För att du ska kunna få ett beslut om arbetstillstånd som en certifierad arbetsgivare måste ansökan om arbetstillstånd vara komplett.

Läs mer om kraven för arbetstillstånd

Kompletta ansökningar om arbetstillstånd ska få beslut inom tio arbetsdagar vid förstagångsansökan och 20 arbetsdagar vid en förlängningsansökan.

Överenskommelsen kan upphävas om villkoren för certifieringen eller arbetstillstånd inte uppfylls.

Intres­se­an­mälan om certi­fi­e­ring

Du lämnar intresse om att få bli certifierad genom Migrationsverkets e-tjänst. Logga in med e-legitimation för att skapa en intresseanmälan.

I intresseanmälan ska du uppge

 • företagets namn, organisationsnummer, adress, telefonnummer och mejladress
 • mejladress och telefonnummer till en kontaktperson
 • uppgift om bransch eller typ av verksamhet (även SNI-kodlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)
 • information om eventuellt kollektivavtal
 • uppgift om behovet att anställa personer från länder utanför EU återkommande under året och en motivering till detta.

Till din intresseanmälan ska du bifoga

 • registreringsbevis för företaget
 • årsbokslut eller årsredovisning
 • balans- och resultatrapport för innevarande år.

Läs mer om högre krav för arbetstillstånd inom vissa branscher

Om ditt företag är nyregistrerat ska du även bifoga

 • öppningsbalansräkning alternativt balans- och resultatrapport som ersätter årsbokslut eller årsredovisning
 • en kort beskrivning av din verksamhet.

Om ditt företag bedriver tillståndspliktig verksamhet och du ska anställa personer inom yrken som kräver detta tillstånd, till exempel personliga assistenter, ska du även bifoga bevis om tillstånd för verksamheten.

Läs mer om tillståndsbevis och anmälningsplikt på Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om du som arbetsgivare får stöd för korttidsarbete från Tillväxtverket, kan du behöva bifoga Tillväxtverkets beslutsmejl om stöd i din anmälan. När du gör din anmälan via e-tjänsten får du veta exakt vilka dokument som du behöver bifoga.

Läs mer om korttidsarbete på Tillväxtverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nycertifiering sker var tredje månad, i mars, juni, september och december. Intresseanmälan om att bli certifierad arbetsgivare ska lämnas in senast sista dagen månaden innan. För att hinna skicka in eventuella kompletteringar rekommenderar Migrationsverket dig däremot att skicka in din anmälan tidigare än så. Anmälan som kommer in efter dessa datum får vänta tills nästa nycertifiering sker. Du som exempelvis skickar in din anmälan 1 mars får vänta tills juni innan du får besked om ditt företag har blivit certifierat eller inte. Besked om certifiering skickas till samma mejladress som du använder vid anmälan.

Krav för att använda e-tjänsten

För att kunna använda e-tjänsten behöver du ha

 • ett BankID
 • en mejladress.

En certifierad arbetsgivare är den arbetsgivare som har en överenskommelse med Migrationsverket. Den certifierade arbetsgivaren kan också vara ett företag som representerar andra företag i ansökningsprocessen. I dessa fall är det den certifierade arbetsgivaren som gör ansökan om arbetstillstånd.

Om den certifierade arbetsgivaren vill anmäla nya företag som den representerar görs detta genom Migrationsverkets e-tjänst. Besked om anmälningar om nya underföretag lämnas inom två veckor.

Även du som representerar ett relocationföretag skickar anmälningar om nya underföretag via Migrationsverkets e-tjänst.

En arbetsgivare kan inte själv vara certifierad samtidigt som det finns ett certifierat ombud som sköter alla ansökningar åt arbetsgivaren.

När överenskommelse om certifiering är klar får arbetsgivarens kontaktperson ett bekräftelsemejl. Därefter kan du som arbetsgivare påbörja ansökan om arbetstillstånd för din arbetstagare.

Certifieringen gäller så länge arbetsgivaren uppfyller kraven för certifiering och behöver därför inte förnyas. Det kostar inget att lämna en intresseanmälan eller för att bli certifierad. Observera att Migrationsverket gör kontroller i samband med att ansökningar kommer in och vid särskilda uppföljningar. Migrationsverket kan avbryta certifieringen om du som arbetsgivare inte längre uppfyller kraven för att vara certifierad. Om Migrationsverket i samband med en kontroll eller uppföljning ser att du inte uppfyller dina åtaganden eller villkor för certifiering, kommer Migrationsverket att kontakta dig. Din certifiering riskerar därefter att avbrytas.

Läs mer om villkoren för certifiering under rubriken Krav för certifiering

En arbetsgivare vars certifiering avslutas kan under en viss tid inte bli certifierad på nytt. Som huvudregel kan en ny certifiering godkännas tidigast sex månader efter att den tidigare certifieringen upphört.

Om du har frågor om certifiering kan du mejla norrkoping-arbetstillståndsenheten-certifiering-fragor@migrationsverket.se.

Läs mer om hur du gör när du ska anställa någon från ett land utanför EU

Kontakt­person hos Migra­tions­verket

Alla certifierade arbetsgivare får en kontaktperson hos Migrationsverket i samband med att arbetsgivaren blir certifierad. Frågor till kontaktpersonen ska enbart gälla övergripande frågor om certifiering. För frågor kring det enskilda ärendet om arbetstillstånd ska du kontakta ansvarig handläggare.

Ett besked om att Migrationsverket inte godkänna en certifiering går inte att överklaga. Om ditt företag inte blir certifierat och du är missnöjd kan du göra en ny intresseanmälan.

Du kan när som helst lämna in en intresseanmälan om att bli certifierad arbetsgivare. Pågående ansökningar om arbetstillstånd som kommit in till Migrationsverket innan du blev certifierad kommer inte att handläggas i certifieringssystemet.

Migrationsverket arbetar med kontinuerlig återkoppling och kallar till erfarenhetsmöten med de certifierade arbetsgivarna. Erfarenhetsmötena ska syfta till att ha ett utbyte med arbetsgivarna om certifieringssystemet och informationsspridning. Erfarenhetsmöten ska inte vara ett forum för att diskutera det enskilda ärendet.

Sidan senast uppdaterad: 2021-06-10