Migrationsverket logotyp

Bli en certifierad arbetsgivare

En certifiering är en överenskommelse mellan en arbetsgivare och Migrationsverket som ger snabbare handläggning. Överenskommelsen innebär att arbetsgivaren levererar en komplett ansökan via webben och Migrationsverket fattar beslut inom högst 20 arbetsdagar.

Certifieringen gäller förstagångs- och förlängningsansökan av arbetstillstånd och ansökan från före detta studerande som har haft uppehållstillstånd i Sverige och ansöker om arbetstillstånd. Även familjemedlemmar som ansöker samtidigt som arbetstagaren ingår i certifieringen. Personer som ansöker om arbetstillstånd när de befinner sig i Sverige på grund av exempelvis besök hos arbetsgivare omfattas inte av certifieringen.

Krav för certi­fi­e­ring

Certifieringen innebär inte att Migrationsverket frångår eller förändrar villkoren för att bevilja arbetstillstånd. De grundläggande kraven på försörjning och löne- och anställningsvillkor i nivå med kollektivavtal gäller fortfarande. Detsamma gäller fackets rätt att i varje enskilt ärende få möjlighet att yttra sig över anställningsvillkoren.

För att bli en certifierad arbetsgivare ska kraven för arbetstillstånd vara uppfyllda. Företaget ska dessutom

 • vara registrerat som arbetsgivare
 • ha ekonomi för att anställa
 • ha ett återkommande behov under det kommande året att rekrytera arbetstagare från ett land utanför EU
 • ha haft minst tio ansökningar om arbetstillstånd de senaste arton månaderna (nystartade verksamheter med ett återkommande behov av arbetskraft kan bli certifierade trots att företaget inte har ansökt om arbetstillstånd tidigare)
 • ta på sig ansvaret att lämna in webbansökningar som är kompletta
 • ha uppfyllt kraven för uppehållstillstånd och arbetstillstånd om arbetsgivaren tidigare har rekryterat arbetskraft från ett land utanför EU.

För att du ska kunna få ett beslut om arbetstillstånd som en certifierad arbetsgivare måste ansökan om arbetstillstånd vara komplett.

Läs mer om kraven för arbetstillstånd

Kompletta ansökningar om arbetstillstånd ska få beslut inom tio arbetsdagar vid förstagångsansökan och 20 arbetsdagar vid en förlängningsansökan. För ansökningar där yttrande från facklig organisation saknas eller där den fackliga organisationen avstyrkt för att kollektivavtal saknas tas beslut inom 60 arbetsdagar från det att webbansökan kommit in.

Överenskommelsen kan upphävas om villkoren för certifieringen eller arbetstillstånd inte uppfylls.

Intres­se­an­mälan om certi­fi­e­ring

Du lämnar intresse om att få bli certifierad genom att mejla Migrationsverket (se mejladress längre ner). I mejlet ska du uppge

 • företagets namn, organisationsnummer, adress, telefonnummer och mejladress
 • mejladress och telefonnummer till en kontaktperson
 • uppgift om bransch eller typ av verksamhet (även SNI-kodlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)
 • information om eventuellt kollektivavtal
 • uppgift om behovet att anställa personer från länder utanför EU återkommande under året och en motivering till detta.

Till din intresseanmälan ska du bifoga

 • registreringsbevis för företaget
 • årsbokslut eller årsredovisning.

Om ditt företag är nyregistrerat ska du även bifoga

 • öppningsbalansräkning alternativt balans- och resultatrapport som ersätter årsbokslut eller årsredovisning
 • en kort beskrivning av din verksamhet.

Om ditt företag bedriver tillståndspliktig verksamhet och du ska anställa personer inom yrken som kräver detta tillstånd, till exempel personliga assistenter, ska du även bifoga bevis om tillstånd för verksamheten.

Skicka intresseanmälan till certifierade.foretag@migrationsverket.se.

Om du representerar ett relocationföretag skickar du information om nya företag till samma mejladress som ovan.

Nycertifiering sker var tredje månad. Besked om certifiering skickas till samma mejladress som du använder vid anmälan.

Intresseanmälan kan lämnas in fyra gånger per år

Nycertifiering sker var tredje månad, i mars, juni, september och december.

Intresseanmälan om att bli certifierad arbetsgivare ska lämnas in senast sista dagen månaden innan. För att hinna skicka in eventuella kompletteringar rekommenderar vi dig däremot att skicka din anmälan tidigare än så. Anmälan som kommer in efter dessa datum får vänta tills nästa nycertifiering sker.

Beskedet skickas till samma mejladress som du använder vid anmälan.

Om du blir certifierad arbetsgivare

När överenskommelse om certifiering är klar kan du som arbetsgivare påbörja ansökan om arbetstillstånd för din arbetstagare.

Certifieringen gäller så länge arbetsgivaren uppfyller kraven för certifiering och behöver därför inte förnyas. Observera att Migrationsverket gör kontroller i samband med att ansökningar kommer in och vid särskilda uppföljningar. Migrationsverket kan avbryta certifieringen om du som arbetsgivare inte längre uppfyller kraven för att vara certifierad. Om Migrationsverket i samband med en kontroll eller uppföljning ser att du inte uppfyller dina åtaganden eller villkor för certifiering, kommer Migrationsverket att kontakta dig. Din certifiering riskerar därefter att avbrytas.

Läs mer om villkoren för certifiering under rubriken Krav för certifiering

En arbetsgivare vars certifiering avslutas kan under en viss tid inte bli certifierad på nytt. Som huvudregel kan en ny certifiering godkännas tidigast sex månader efter att den tidigare certifieringen upphört.

Om du har frågor om certifiering kan du mejla certifierade.foretag@migrationsverket.se.

Läs mer om hur du gör när du ska anställa någon från ett land utanför EU

Om Migrationsverket inte godkänner anmälan om certifiering

Ett besked om att Migrationsverket inte godkänna en certifiering går inte att överklaga. Om ditt företag inte blir certifierat och du är missnöjd kan du göra en ny intresseanmälan.

Certi­fi­e­rade arbets­gi­vare kan repre­sen­tera andra företag

En certifierad arbetsgivare är den arbetsgivare som har en överenskommelse med Migrationsverket. Den certifierade arbetsgivaren kan också vara ett företag som representerar andra företag i ansökningsprocessen. I dessa fall är det den certifierade arbetsgivaren som gör ansökan om arbetstillstånd.

Om den certifierade arbetsgivaren vill anmäla nya företag som den representerar görs detta genom att mejla samma mejladress som intresseanmälan om certifiering. Varje vecka kommer Migrationsverket att registrera de anmälningar som kommit in veckan innan. Ändringen kommer sedan att gälla från och med veckan efter, alltså 10 till 14 dagar efter att anmälan kommit in till Migrationsverket.

En arbetsgivare kan inte själv vara certifierad samtidigt som det finns ett certifierat ombud som sköter alla ansökningar åt arbetsgivaren.

Kontakt­person hos Migra­tions­verket

Alla certifierade arbetsgivare får en kontaktperson hos Migrationsverket i samband med att arbetsgivaren blir certifierad. Frågor till kontaktpersonen ska enbart gälla övergripande frågor om certifiering. För frågor kring det enskilda ärendet om arbetstillstånd ska du kontakta ansvarig handläggare.

Du som redan har ansökt om arbetstillstånd

Du kan när som helst lämna in en intresseanmälan om att bli certifierad arbetsgivare. Pågående ansökningar om arbetstillstånd som kommit in till Migrationsverket innan du blev certifierad kommer inte att handläggas i certifieringssystemet.

Årliga erfarenhetsmöten

Migrationsverket kommer varje år att kalla till erfarenhetsmöten med de certifierade arbetsgivarna. Erfarenhetsmötena ska syfta till att ha ett utbyte med arbetsgivarna om certifieringssystemet och informationsspridning. Erfarenhetsmöten ska inte vara ett forum för att diskutera det enskilda ärendet.

Läs mer om certifierade arbetsgivare under vanliga frågor och svar

Sidan senast uppdaterad: 2020-03-01

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?