Frågor och svar om certifiering

En certifiering är en överenskommelse mellan en arbetsgivare och Migrationsverket som ger en enklare och snabbare handläggning. Överenskommelsen innebär att arbetsgivaren levererar en komplett ansökan via webben och Migrationsverket fattar beslut inom 10, 20 eller 60 arbetsdagar.

 • Vad är det som styr hur länge det dröjer innan beslut fattas?

  Migrationsverket tagit på sig att fatta beslut i kompletta ärenden inom tio arbetsdagar vid förstagångsansökan och tjugo arbetsdagar vid en förlängningsansökan. I ärenden där yttrande från facklig organisation saknas eller den fackliga organisationen avstyrkt för att kollektivavtal saknas tar Migrationsverket på sig att fatta beslut inom 60 arbetsdagar från det att webbansökan kommit in.

 • Gäller certifieringssystemet för en ansökan om arbetstillstånd som lämnats in före arbetsgivaren blivit certifierad?

  Nej, en ansökan om arbetstillstånd som lämnats in före arbetsgivaren blivit certifierad ingår inte i certifieringssystemet.

 • Gäller certifieringsprocessen om en arbetsgivare vill anställa en person som exempelvis har studerat i Sverige?

  Ja, från och med den 2 maj 2017, då certifieringssystemet förändrades omfattas även ansökningar där den sökande är i Sverige och tidigare haft uppehållstillstånd som studerande.

 • Är det sant att certifieringsprocessen gäller om en arbetsgivare vill anställa en person som sedan tidigare har arbetstillstånd hos en annan arbetsgivare?

  Ja, certifieringsprocessen gäller även för en person som sedan tidigare har tillstånd som arbetstagare hos en annan arbetsgivare och nu ansöker om arbetstillstånd hos en arbetsgivare som omfattas av certifieringen.

 • Kan arbetsgivaren få en kontaktperson hos Migrationsverket?

  Alla certifierade arbetsgivare kan få en kontaktperson hos Migrationsverket. Kontaktpersonen tilldelas i samband med överenskommelsen eller genom att arbetsgivaren skickar en förfrågan till certifierade.foretag@migrationsverket.se.

 • Vilka frågor kan arbetsgivaren ställa till Migrationsverkets kontaktpersoner för certifieringsprocessen?

  Generella frågor kring certifieringen. När det gäller ärendespecifika frågor, till exempel "varför har ärendet tagits ur certifieringsprocessen?", "vem är handläggare?", och "vad saknas i ärendet?" ska företaget kontakta Migrationsverkets på 0771-235 235 eller använda webbformuläret på www.migrationsverket.se/e-post.

 • Hur lång tid tar det tills certifieringen gäller när relocationföretagen anmäler nya företag?

  Migrationsverket kommer att samla alla förändringar som har anmälts senast på fredagen i en vecka för att registrera dem senast fredagen veckan därpå.

  Varje fredag kommer Migrationsverket att registrera de anmälningar som kommit in sedan fredagen veckan innan. Ändringen kommer att gälla senast måndagen därefter, vilket blir 10 till 14 dagar efter det att anmälan gjordes. Väntetiden för tillägg av nya företag är fem arbetsdagar. En indikation på om ett tillägg gått igenom är om pdf:en som skapas i webbansökan har ansökningsskälskoden CAC eller CACX i övre högra hörnet. Står det istället CA0 eller CAX så har tillägget inte gått igenom.

 • Hur kan den certifierade arbetsgivaren veta om Migrationsverket kommer att fatta beslut inom tio eller tjugo dagar?

  Migrationsverket har tagit på sig att fatta beslut inom tio arbetsdagar om förstagångsärendet är komplett vid ansökningstillfället och inom tjugo arbetsdagar om förlängningsansökan är komplett vid ansökningstillfället. Om ärendet är komplett men att det fackliga yttrandet saknas fattar verket beslut inom 60 arbetsdagar, oavsett om det är en förstagångsansökan eller en förlängningsansökan.

 • Kan en komplett ansökan tas ur certifieringsprocessen?

  Ja, en ansökan kan tas ur kön om Migrationsverket upptäcker saker i ärendet som gör att det behöver kompletteras eller utredas mer. Det kan vara så att uppgifterna i de bifogade dokumenten gör att Migrationsverket måste ta det ur kön, exempelvis att arbetstagaren inte fått den lön han eller hon varit erbjuden.

 • Varför får arbetsgivaren inte alltid en kopia av beslutet om arbetstillstånd?

  En anledning kan vara att arbetsgivaren inte har skickat med en fullmakt för en eller flera familjemedlemmar. En annan anledning kan vara att arbetsgivarens adress inte framgår av de handlingar som skickats in.

 • Kan arbetsgivaren välja om den vill fylla i anställningserbjudandet på Migrationsverkets webbplats eller på pappersblanketten?

  För att ansökan ska omfattas av certifieringsprocessen ska arbetsgivaren fylla i anställningserbjudandet på Migrationsverkets webbplats.

 • Om arbetstagaren får avslag på sin förlängningsansökan på grund av att arbetstagarens föregående arbestgivare inte uppfyllt villkoren, kommer arbetsgivaren tas ut ur certifieringssystemet då?

  Nej, en arbetsgivare kan enbart få sin certifiering avslutad om avslaget beror på arbetsgivaren själv.

 • Måste arbetsgivaren bifoga fullmakter i ansökningarna?

  Ja, fullmakter ska bifogas för alla familjemedlemmar. Fullmakter från den sökande och/eller medföljande familjemedlemmar saknas ofta i de enskilda ansökningarna. Ibland saknas även fullmakt från den arbetsgivare som det certifierade företaget representerar.

 • Måste alla handlingar i ett ärende vara översatta för att ärendet ska omfattas av certifieringen?

  Ja, alla handlingar måste finnas på svenska eller engelska för att ett ärende ska hanteras inom certifieringsprocessen.

 • Ska arbetsgivaren skicka in både lönebesked från hemlandet och från det svenska företaget när arbetsgivaren ansöker om förlängt tillstånd för personer som är utsända och har kvar sin anställning i hemlandet?

  När företaget ansöker om förlängning ska kontrolluppgift från föregående år och lönebesked för innevarande år bifogas i ansökan för att styrka vilken inkomst den sökande har haft under föregående tillståndsperiod. För utsänd personal som fortfarande har sin lön i hemlandet och under vistelsen här får ersättningar i form av ´housing allowances´ och traktamenten utbetalda i Sverige bör ett samlat dokument (´balance sheet´), där de olika delarna av lönen/ersättningen tydligt framgår för varje månad, bifogas ansökan.

  Om personen har kvar sin lön i hemlandet är det bra om det framgår hur mycket denna lön motsvarar i svenska kronor varje månad. Det är också bra om det framgår hur många dagar per månad den sökande har arbetat i Sverige. Företaget ansvarar för att denna information är korrekt och ska kunna visa upp allt underlag ifall Migrationsverket efterfrågar det, men till ansökan behöver bara dokumentet med den samlade informationen bifogas.

 • Vilka uppgifter ska skickas med när arbetstagaren inte skattat i Sverige?

  Om arbetstagaren inte skattat i Sverige ska den istället för kontrolluppgift bifoga en sammanställning månad för månad av lön och traktamenten.

 • Ska företaget bifoga lönespecifikationer från tidigare arbetsgivare när det ansöker om tillstånd hos ny arbetsgivare?

  Ja, lönespecifikationer ska bifogas.

 • När omfattar certifieringsprocessen familjemedlemmar?

  Familjemedlemmar omfattas av certifieringsprocessen när de ansöker om tillstånd på samma gång som arbetstagaren lämnar in sin ansökan. Om familjemedlemmarna lämnar in sin ansökan vid ett annat tillfälle gäller inte certifieringsprocessen.

 • Kan arbetsgivaren skicka in dokument för familjemedlemmar som utfärdats i hemlandet som styrker släktskapet med arbetstagaren?

  Ja, men vigselbevis för make/maka och födelsebevis för barn måste vara översatta till svenska eller engelska av en auktoriserad översättare.

 • Kan Migrationsverket skicka beslut med e-post eller fax?

  Meddelande om beslut skickas per e-post till den e-postadress som angivits i ansökan. Beslutskopia kommer per post.

 • På uppehållstillståndskorten står inte alltid hela företagsnamnet. Vad beror det på?

  Platsen på uppehållstillståndskortet är begränsad till ett visst antal tecken. Om yrkesnamnet är långt kan det innebära att hela företagsnamnet inte kommer med. Detta går att undvika genom att försöka använda en kortare yrkesbenämning (exempelvis "developer" istället för "systems developer").

 • Kan ett utländskt företag bli certifierad innan ett svenskt bolag skapats?

  För närvarande kan ett utländskt företag inte bli certifierat innan företaget har skapat ett svenskt bolag,
  dotterbolag eller har en registrerad filial i Sverige.

 • Kan arbetsgivare bli certifierad på nytt om certifieringen avbryts?

  Ja, även om en överenskommelse om certifiering avbryts kan du som arbetsgivare bli certifierad på nytt vid ett senare tillfälle. Som huvudregel kan detta ske tidigast tre månader efter att den tidigare certifieringen avbrutits.

 • Kan den som ansöker om ICT-tillstånd omfattas av certifieringssystemet?

  Nej. Migrationsverket har valt att i dagsläget inte omfatta dessa ärenden i certifieringssystemet. Ett ICT-ärende ska avgöras inom 90 dagar om ärendet är komplett.

  En arbetsgivare som är certifierad måste fortfarande företräda den sökande genom att lämna in ansökan tillsammans med en fullmakt. Ansökningsprocessen för certifierade arbetsgivare är därför densamma även om ansökan avser ett ICT-tillstånd.