Frågor och svar om certifiering

En certifiering är en överenskommelse mellan en arbetsgivare och Migrationsverket som ger en enklare och snabbare handläggning. Överenskommelsen innebär att arbetsgivaren levererar en komplett ansökan via webben och Migrationsverket fattar beslut inom 10, 20 eller 60 arbetsdagar.

 • Vad är det som styr hur länge det dröjer innan beslut fattas?

  Migrationsverket fattar beslut i kompletta ärenden inom 10 arbetsdagar vid förstagångsansökan och 20 arbetsdagar vid en förlängningsansökan. Med ett komplett ärende menas att Migrationsverket ska kunna ta ett beslut direkt, utan att fler uppgifter behöver begäras in och utan att ärendet behöver utredas mer. Migrationsverket kan behöva utreda ett ärende mer exempelvis om arbetstagaren inte fått den lön han eller hon varit erbjuden. Det kan ta upp till fyra månader att få beslut om ärendet kräver ytterligare uppgifter eller utredning.

  I ärenden där yttrande från facklig organisation saknas eller den fackliga organisationen avstyrkt för att kollektivavtal saknas fattar Migrationsverket beslut inom 60 arbetsdagar från det att webbansökan kommit in.

 • Kan en komplett ansökan behöva utredas mer?

  Ja, en ansökan kan ta längre tid att handlägga om Migrationsverket upptäcker saker i ärendet som gör att det behöver kompletteras eller utredas mer. Det kan vara så att uppgifterna i de bifogade dokumenten gör att Migrationsverket måste utreda ansökan mer, exempelvis att arbetstagaren inte fått den lön han eller hon varit erbjuden. Ansökningar som måste utredas mer hanteras istället inom fyra månader.

 • Vilka ärenden kan omfattas av certifiering?

  Certifieringen gäller förstagångs- och förlängningsansökan av arbetstillstånd och ansökan från före detta studerande som har haft uppehållstillstånd i Sverige och ansöker om arbetstillstånd. Även familjemedlemmar som ansöker samtidigt som arbetstagaren ingår i certifieringen.

  Certifieringen omfattar arbetsgivare som erbjuder anställningsvillkor för arbetstagare som uppfyller kraven i 6 kap 2 § utlänningslagen.

  Med förstagångsansökan avses ansökningar från personer som befinner sig utanför Sverige.

  Familjemedlemmar måste ansöka samtidigt som arbetstagaren för att deras ansökningar ska omfattas av certifieringen.

  Exempel på ärendekategorier som inte omfattas av certifieringen:

  • personer som har besökt en arbetsgivare i Sverige och vill ansöka om arbetstillstånd inifrån Sverige
  • före detta asylsökande som har fått avslag på sin asylansökan och som ansöker om arbetstillstånd inifrån Sverige
  • ICT-tillstånd
  • idrottare och tränare
  • säsongsarbetare
  • gästforskare.

  Dessa kategorier kan alltså inte handläggas inom certifieringen.

 • Gäller certifieringsprocessen för en ansökan om arbetstillstånd som lämnats in före det att arbetsgivaren blivit certifierad?

  Nej, en ansökan om arbetstillstånd som lämnats in före det att arbetsgivaren blivit certifierad ingår inte i certifieringsprocessen.

 • Gäller certifieringsprocessen om en arbetsgivare vill anställa en person som exempelvis har studerat i Sverige?

  Ja, certifieringsprocessen omfattar även ansökningar där den sökande är i Sverige och tidigare har haft uppehållstillstånd som studerande.

 • Stämmer det att certifieringsprocessen gäller om en arbetsgivare vill anställa en person som sedan tidigare har arbetstillstånd hos en annan arbetsgivare?

  Ja, certifieringsprocessen gäller även för en person som sedan tidigare har tillstånd som arbetstagare hos en annan arbetsgivare och nu ansöker om arbetstillstånd hos en arbetsgivare som omfattas av certifieringen.

 • Kan arbetsgivaren välja om den vill fylla i anställningserbjudandet på Migrationsverkets webbplats eller på pappersblanketten?

  Nej, för att ansökan ska omfattas av certifieringsprocessen ska arbetsgivaren fylla i anställningserbjudandet på Migrationsverkets webbplats.

 • Måste arbetsgivaren bifoga fullmakter i ansökningarna?

  Ja, fullmakt måste bifogas för att ärendet ska hanteras inom certifieringsprocessen.

  Är du arbetsgivare bifogar du en fullmakt där arbetstagaren ger dig eller en annan person på företaget rätt att företräda henne eller honom gällande ärenden om arbetstillstånd.

  Är du ett ombud som representerar en arbetsgivare ska du bifoga två fullmakter:

  • en fullmakt där arbetsgivaren ger dig eller en annan person på företaget rätt att företräda arbetsgivaren gällande ärenden om arbetstillstånd, och
  • en fullmakt där arbetstagaren ger dig eller en annan person på företaget rätt att företräda honom eller henne gällande ärenden om arbetstillstånd.

  Fullmakt ska även bifogas för alla familjemedlemmar.

  Om fullmakt saknas är inte ärendet komplett och kan inte hanteras inom 10 respektive 20 arbetsdagar.

 • Måste alla handlingar i ett ärende vara översatta för att ärendet ska omfattas av certifieringen?

  Ja, alla handlingar måste finnas på svenska eller engelska för att ett ärende ska hanteras inom certifieringsprocessen.

 • Ska arbetsgivaren skicka in både lönebesked från hemlandet och från det svenska företaget när arbetsgivaren ansöker om förlängt tillstånd för personer som är utsända och har kvar sin anställning i hemlandet?

  Vid en ansökan om förlängning ska följande bifogas:

  • sammanställning av kontrolluppgifter från föregående år
  • kopia av inlämnade uppgifter i arbetsgivardeklarationen för innevarande år.


  För arbetstagare som inte är skattepliktiga i Sverige ska även dokument som visar detta bifogas (till exempel SINK-beslut från Skatteverket) tillsammans med lönespecifikationer för inkomster från företaget i hemlandet.

 • Vilka uppgifter ska skickas med när arbetstagaren inte skattat i Sverige?

  Om arbetstagaren inte är skattepliktig i Sverige ska dokument som visar detta bifogas ansökan. Till exempel SINK-beslut från Skatteverket och lönespecifikationer för inkomster från företaget i hemlandet.

 • Ska lönespecifikationer från tidigare arbetsgivare bifogas om ansökan gäller en ny arbetsgivare?

  Ja, lönespecifikationer ska bifogas för innevarande år. För föregående år räcker det med arbetstagarens sammanställning av kontrolluppgifter.

 • När omfattar certifieringsprocessen familjemedlemmar?

  Familjemedlemmar omfattas av certifieringsprocessen när de ansöker om uppehållstillstånd på samma gång som arbetstagaren lämnar in sin ansökan. Om familjemedlemmarna lämnar in sin ansökan vid ett annat tillfälle gäller inte certifieringsprocessen.

 • Kan arbetsgivaren skicka in dokument för familjemedlemmar som utfärdats i hemlandet som styrker släktskapet med arbetstagaren?

  Ja, men vigselbevis för make/maka och födelsebevis för barn måste vara översatta till svenska eller engelska av en auktoriserad översättare.

 • Kan Migrationsverket skicka beslut med e-post?

  Nej, en kopia av beslutet kommer per post.

 • Kan ett utländskt företag bli certifierad innan ett svenskt bolag skapats?

  Nej, ett utländskt företag kan inte bli certifierat innan företaget har skapat ett svenskt bolag, dotterbolag eller har en registrerad filial i Sverige.

 • Kan arbetsgivare bli certifierad på nytt om certifieringen avbryts?

  Ja, även om en överenskommelse om certifiering avbryts kan du som arbetsgivare bli certifierad på nytt vid ett senare tillfälle. Som huvudregel kan detta ske tidigast sex månader efter att den tidigare certifieringen avbrutits.

 • Kan den som ansöker om ICT-tillstånd omfattas av certifieringssystemet?

  Nej. Migrationsverket har valt att i dagsläget inte omfatta dessa ärenden i certifieringsprocessen. Ett ICT-ärende ska avgöras inom 90 dagar om ärendet är komplett.

  En arbetsgivare som är certifierad måste fortfarande företräda den sökande genom att lämna in ansökan tillsammans med en fullmakt. Ansökningsprocessen för certifierade arbetsgivare är därför densamma även om ansökan avser ett ICT-tillstånd.