Migrationsverket logotyp

Krav för en komplett ansökan

För att ansökan om arbetstillstånd ska kunna handläggas inom certifieringsprocessen måste den vara komplett. En komplett ansökan får beslut inom högst 20 dagar. Ansökan ska lämnas in via webben.

För en helt komplett ansökan ska

 • tjänsten annonserats i Sverige och EU under minst tio dagar om det gäller en nyrekrytering
 • du skapa ett anställningserbjudande på webben. Erbjudandet ska vara fullständigt ifylld
 • du erbjuda anställningsvillkor som är på minst samma nivå med svenska kollektivavtal eller vad som är brukligt inom yrket eller branschen
 • du erbjuda anställning som gör det möjligt för arbetstagaren att försörja sig. För att uppnå kravet på försörjning måste arbetstagaren arbeta i den omfattningen att lönen kommer upp till minst 13 000 kronor i månaden före skatt
 • du ha gett berörd facklig organisation tillfälle att yttra sig över anställningsvillkoren i anställningserbjudandet
 • den fackliga organisationen har bedömt att anställningsvillkoren är i nivå med svenska kollektivavtal eller vad som är brukligt inom yrket eller branschen
 • kopior av de sidor i arbetstagarens pass bifogas som visar personuppgifter, foto, namnteckning, passnummer, utfärdandeland, giltighetstid, den maskinläsbara koden på identitetssidan och om arbetstagaren har tillstånd att bo i andra länder än sitt hemland
 • ansökningsavgiften vara betald
 • en kopia på fullmakt från arbetstagaren till företaget bifogas.

Ansökningar där yttrande från facklig organisation saknas eller där den fackliga organisationen avstyrkt för att kollektivavtal saknas tas beslut inom 60 arbetsdagar från det att den webbansökan kommit in om du uppfyller resterande krav ovan.

Läs mer om hur du ansöker om arbetstillstånd

Full­makt att före­träda arbets­ta­garen

Om arbetstagaren vill att du ska företräda arbetstagaren i sitt ärende hos Migrationsverket kan han eller hon ge en fullmakt till dig. En fullmakt kan till exempel ge dig rätt att ansöka, ta del av skälen för ett beslut eller överklaga ett beslut för arbetstagarens räkning. Fullmakten ska skrivas och undertecknas av arbetstagaren och ska visas upp i original om Migrationsverket begär det.

För att arbetstagarens ska ge fullmakt till dig kan ni använda blanketten Fullmakt. Blanketten gäller för den som har ansökt om uppehållstillstånd på grund av arbete, studier, anknytning eller besök.

Fullmakt, blankett nummer 106011PDF

Branscher med särskilda utredningskrav

Om företaget tillhör en bransch där särskilda utredningskrav gäller ska ansökan förutom villkoren ovan även innehålla

 • dokumentation av utbetalda löner och tecknade försäkringar, och inbetalda arbetsgivaravgifter när du tidigare anställt medborgare från länder utanför EU
 • en redovisning av hur du klarar av att garantera löner för minst tre månader framåt
 • dokumentation som visar att arbetstagaren informerats om de erbjudna anställningsvillkoren och om arbetets art.

Läs mer om vilka branscher som har högre krav

Förlängningsansökan

Om ansökan gäller en förlängning av arbetstillstånd ska villkoren ovan vara uppfyllda. Du ska dessutom bifoga

 • ett nytt anställningserbjudande för perioden
 • kontrolluppgift för föregående år

För en arbetstagare som har kvar sin anställning i hemlandet kan ett samlat dokument ersätta lönespecifikationer och kontrolluppgifter från hemlandet. En sådan sammanställning ska på ett överskådligt sätt visa den totala lönen inklusive eventuella förmåner och ersättningar som utbetalats till arbetstagaren både i hemlandet och i Sverige och ska vara undertecknad av dig som arbetsgivare eller ditt ombud. Du ska vid en stickprovskontroll kunna visa samtliga de dokument som ligger till grund för sammanställningen.

Läs mer om förlängning av arbetstillstånd

Famil­je­med­lemmar till arbets­ta­gare

Även familjemedlemmar som ansöker samtidigt som arbetstagaren ingår i certifieringen. För att certifieringen ska gälla för ansökningar från familjemedlemmar ska

 • ansökan för familjemedlemmen och arbetstagaren göras samtidigt
 • kopior av de sidor i familjemedlemmens pass som visar personuppgifter, foto, namnteckning, passnummer, utfärdandeland, giltighetstid, den maskinläsbara koden på identitetssidan och om de har tillstånd att bo i andra länder än sitt hemland bifogas
 • en kopia av vigselbevis för make/maka eller andra handlingar som visar att parterna bott tillsammans i hemlandet bifogas
 • födelsebevis för barn bifogas
 • medgivande från den andre vårdnadshavaren, om den inte följer med till Sverige, där det framgår att barnet får flytta till Sverige bifogas
 • en kopia av fullmakt från familjemedlemmarna till företaget bifogas
 • ansökningsavgiften vara betald.

Dokumenten ska vara översatta till svenska eller engelska av auktoriserad översättare.

Medgi­vande

Ett medgivande är ett undertecknat brev från den förälder som är vårdnadshavare men inte följer med till Sverige, där hon eller han godkänner att ert barn beviljas uppehållstillstånd för bosättning i Sverige. Medgivandet bör innehålla

 • namn, födelsedatum och adress för den förälder som ger sitt medgivande
 • namn och födelsedatum på barnet som medgivandet gäller
 • att föräldern godkänner att barnet beviljas uppehållstillstånd för bosättning i Sverige
 • namnteckning av föräldern som ger medgivandet och namnförtydligande.

Läs mer om tillstånd för familjen

Sidan senast uppdaterad: 2020-03-01

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?