Certi­fi­erade aktörer

En arbetsgivare kan vara certifierad av Migrationsverket, något som ger en snabbare handläggning av arbetstillstånd. Migrationsverket strävar efter att kompletta ansökningar om arbetstillstånd ska få beslut inom tio arbetsdagar vid förstagångsansökan och inom 20 arbetsdagar vid en förlängningsansökan.

Möjligheten att bli certifierad stängde 1 juni

Från och med den 1 juni är möjligheten att lämna intresseanmälan om att bli certifierad arbetsgivare stängd. Du som redan är en certifierad arbetsgivare kommer att få information om hur avvecklingen av certifieringssystemet kommer att gå till. Arbetsgivare som redan är certifierade kan fortsatt lämna in anmälningar om att representera nya underföretag.

Läs mer om avvecklingen av certifieringssystemet

Läs mer om den nya modellen

Certifieringen gäller förstagångs- och förlängningsansökan av arbetstillstånd och ansökan från före detta studerande som har haft uppehållstillstånd i Sverige och ansöker om arbetstillstånd. Även familjemedlemmar som ansöker samtidigt som arbetstagaren ingår i certifieringen. Personer som ansöker om arbetstillstånd när de befinner sig i Sverige på grund av exempelvis besök hos arbetsgivare omfattas inte av certifieringen.

Certi­fi­e­rade arbets­gi­vare kan repre­sen­tera andra företag

Även om certifieringen nu är stängd för nya anmälningar, kan du som redan är en certifierad arbetsgivare representera andra företag i ansökningsprocessen, nedan kallade ”underföretag”. Det gör du genom att lämna in en anmälan om att representera underföretaget via e-tjänsten.

Besked om anmälningar om nya underföretag lämnas inom 20 arbetsdagar.

Även du som representerar ett relocationföretag ska anmäla nya underföretag via Migrationsverkets e-tjänst.

Du som arbetsgivare kan inte själv vara certifierad samtidigt som det finns ett certifierat ombud som sköter alla ansökningar åt ditt företag.

Krav för under­fö­retag

Certifieringen innebär inte att Migrationsverket frångår eller förändrar villkoren för att bevilja arbetstillstånd; de grundläggande kraven på försörjning och löne- och anställningsvillkor i nivå med kollektivavtal gäller fortfarande. Detsamma gäller fackets rätt att i varje enskilt ärende få möjlighet att yttra sig om anställningsvillkoren.

För att lämna in en anmälan om att representera ett underföretag ska kraven för arbetstillstånd vara uppfyllda. Underföretaget ska dessutom

 • vara registrerat som arbetsgivare
 • ha ekonomi för att anställa
 • ha ett återkommande behov att rekrytera arbetskraft från ett land utanför EU
 • ta på sig ansvaret att lämna in webbansökningar som är kompletta
 • ha uppfyllt kraven för uppehållstillstånd och arbetstillstånd om arbetsgivaren tidigare har rekryterat arbetskraft från ett land utanför EU.

Läs mer om kraven för arbetstillstånd

Migrationsverket eftersträvar att kompletta ansökningar om arbetstillstånd ska få beslut inom tio arbetsdagar vid förstagångsansökan och 20 arbetsdagar vid en förlängningsansökan.

En aktör kan bli avregistrerad från certifieringen om villkoren för certifieringen eller arbetstillstånd inte är uppfyllda.

Anmälan om att repre­sen­tera ett under­fö­retag

Du anmäler att du vill representera ett underföretag genom Migrationsverkets e-tjänst. Logga in med e-legitimation.

I anmälan ska du uppge

 • företagets namn, organisationsnummer, adress, telefonnummer och mejladress
 • mejladress och telefonnummer till en kontaktperson
 • uppgift om bransch eller typ av verksamhet (även SNI-kod) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • information om eventuellt kollektivavtal
 • uppgift om behovet att anställa personer från länder utanför EU återkommande under året och en motivering till detta.

Till din anmälan ska du bifoga

 • registreringsbevis för företaget
 • årsbokslut eller årsredovisning
 • balans- och resultatrapport för innevarande år.

Läs mer om högre krav för arbetstillstånd inom vissa branscher

Om företaget är nyregistrerat ska du även bifoga

 • öppningsbalansräkning alternativt balans- och resultatrapport som ersätter årsbokslut eller årsredovisning
 • en kort beskrivning av verksamheten.

Om företaget bedriver tillståndspliktig verksamhet och det ska anställa personer inom yrken som kräver detta tillstånd, till exempel personliga assistenter, ska du även bifoga bevis om tillstånd för verksamheten.

Läs mer om tillståndsbevis och anmälningsplikt på Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du som arbetsgivare får stöd för korttidsarbete från Tillväxtverket, kan du behöva bifoga Tillväxtverkets beslutsmejl om stöd i din anmälan. När du gör din anmälan via e-tjänsten får du veta exakt vilka dokument som du behöver bifoga.

Läs mer om korttidsarbete på Tillväxtverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Besked om anmälan av underföretag skickas till samma mejladress som du använder vid anmälan.

Krav för att använda e-tjänsten

För att kunna använda e-tjänsten behöver du ha

 • en e-legitimation
 • en mejladress.

När en aktör har blivit certifierad kan du som arbetsgivare påbörja ansökan om arbetstillstånd för dina arbetstagare.

Certifieringen gäller så länge aktören uppfyller kraven för certifiering och behöver därför inte förnyas. Observera att Migrationsverket gör kontroller i samband med att ansökningar kommer in och vid särskilda uppföljningar. Migrationsverket kan avregistrera ett företag från certifieringen om du som arbetsgivare inte längre uppfyller kraven för att vara certifierad. Om Migrationsverket i samband med en kontroll eller uppföljning ser att du inte uppfyller villkor för certifiering, kommer Migrationsverket att kontakta dig. Ditt företag riskerar att avregistreras från certifieringen.

Om du har frågor om certifiering kan du mejla norrkoping-arbetstillstandsenheten-certifiering-fragor@migrationsverket.se.

Läs mer om hur du gör när du ska anställa någon från ett land utanför EU

Kontakt­person hos Migra­tions­verket

Alla certifierade arbetsgivare får en kontaktperson hos Migrationsverket i samband med att arbetsgivaren blir certifierad. Frågor till kontaktpersonen ska enbart gälla övergripande frågor om certifiering. För frågor kring det enskilda ärendet om arbetstillstånd ska du kontakta ansvarig handläggare.

Ett besked om att ett företag inte kommer att ingå i certifieringen går inte att överklaga.

Pågående ansökningar om arbetstillstånd som kommit in till Migrationsverket innan du blev certifierad kommer inte att handläggas i certifieringssystemet.

Migrationsverket arbetar med kontinuerlig återkoppling och kallar till erfarenhetsmöten med de certifierade aktörerna. Erfarenhetsmötena ska syfta till att ha ett utbyte om certifieringssystemet och informationsspridning. Erfarenhetsmöten ska inte vara ett forum för att diskutera det enskilda ärendet.

Sidan senast uppdaterad: