Frågor och svar om certifiering

Möjlighet att bli certi­fi­erad stänger 1 juni

Migrationsverket har beslutat att från och med den 1 juni stänga möjligheten att lämna intresseanmälan om att bli certifierad arbetsgivare. Anledningen är att Migrationsverket kommer att införa en ny modell för arbetstillstånd som ersätter systemet med certifierade arbetsgivare. Du som redan är en certifierad arbetsgivare kommer att få information om hur avvecklingen av certifieringssystemet kommer att gå till.

Läs mer om avvecklingen av certifieringssystemet

Läs mer om den nya modellen

Migrationsverket eftersträvar att fatta beslut i kompletta ärenden inom 10 arbetsdagar vid förstagångsansökan och 20 arbetsdagar vid en förlängningsansökan. Med ett komplett ärende menas att Migrationsverket ska kunna ta ett beslut direkt, utan att fler uppgifter behöver begäras in och utan att ärendet behöver utredas mer. Migrationsverket kan behöva utreda ett ärende mer exempelvis om arbetstagaren inte fått den lön han eller hon varit erbjuden. Det kan ta upp till fyra månader att få beslut om ärendet kräver ytterligare uppgifter eller utredning.

Ja, en ansökan kan ta längre tid att handlägga om Migrationsverket upptäcker saker i ärendet som gör att det behöver kompletteras eller utredas mer. Det kan vara så att uppgifterna i de bifogade dokumenten gör att Migrationsverket måste utreda ansökan mer, exempelvis att arbetstagaren inte fått den lön han eller hon varit erbjuden. Ansökningar som måste utredas mer hanteras istället inom fyra månader.

Certifieringen gäller förstagångs- och förlängningsansökan av arbetstillstånd och ansökan från före detta studerande som har haft uppehållstillstånd i Sverige och ansöker om arbetstillstånd. Även familjemedlemmar som ansöker samtidigt som arbetstagaren ingår i certifieringen.

Certifieringen omfattar arbetsgivare som erbjuder anställningsvillkor för arbetstagare som uppfyller kraven i 6 kap 2 § utlänningslagen.

Med förstagångsansökan avses ansökningar från personer som befinner sig utanför Sverige.

Familjemedlemmar måste ansöka samtidigt som arbetstagaren för att deras ansökningar ska omfattas av certifieringen.

Exempel på ärendekategorier som inte omfattas av certifieringen är

 • personer som har besökt en arbetsgivare i Sverige och vill ansöka om arbetstillstånd inifrån Sverige
 • före detta asylsökande som har fått avslag på sin asylansökan och som ansöker om arbetstillstånd inifrån Sverige
 • ICT-tillstånd
 • EU-blåkort
 • bärplockare
 • au-pairer
 • praktikanter
 • idrottare och tränare
 • säsongsarbetare
 • forskare.

Dessa kategorier kan alltså inte handläggas inom certifieringen.

Nej, en ansökan om arbetstillstånd som lämnats in före det att arbetsgivaren blivit certifierad ingår inte i certifieringsprocessen.

Ja, certifieringsprocessen omfattar även ansökningar där den sökande är i Sverige och tidigare har haft uppehållstillstånd som studerande.

Ja, certifieringsprocessen gäller även för en person som sedan tidigare har tillstånd som arbetstagare hos en annan arbetsgivare och nu ansöker om arbetstillstånd hos en arbetsgivare som omfattas av certifieringen.

Nej, för att ansökan ska omfattas av certifieringsprocessen ska arbetsgivaren lämna information om anställningen på Migrationsverkets webbplats.

Ja, fullmakt måste bifogas för att ärendet ska hanteras inom certifieringsprocessen.

Är du arbetsgivare bifogar du en fullmakt där arbetstagaren ger dig eller en annan person på företaget rätt att företräda henne eller honom gällande ärenden om arbetstillstånd.

Är du ett ombud som representerar en arbetsgivare ska du bifoga två fullmakter:

 • en fullmakt där arbetsgivaren ger dig eller en annan person på företaget rätt att företräda arbetsgivaren gällande ärenden om arbetstillstånd, och
 • en fullmakt där arbetstagaren ger dig eller en annan person på företaget rätt att företräda honom eller henne gällande ärenden om arbetstillstånd.

Fullmakt ska även bifogas för alla familjemedlemmar.

Om fullmakt saknas är inte ärendet komplett och kan inte hanteras inom 10 respektive 20 arbetsdagar.

Ja, alla handlingar måste finnas på svenska eller engelska för att ett ärende ska hanteras inom certifieringsprocessen.

Vid en ansökan om förlängning ska följande bifogas:

 • sammanställning av samtliga inkomstuppgifter från Skatteverket för föregående år
 • kopia av inlämnade uppgifter i arbetsgivardeklarationen på individnivå för innevarande år.

För arbetstagare som inte är skattepliktiga i Sverige ska även dokument som visar detta bifogas (till exempel SINK-beslut från Skatteverket) tillsammans med lönespecifikationer för inkomster från företaget i hemlandet.

Om arbetstagaren inte är skattepliktig i Sverige ska dokument som visar detta bifogas ansökan. Till exempel SINK-beslut från Skatteverket och lönespecifikationer för inkomster från företaget i hemlandet.

Ja, lönespecifikationer ska bifogas för innevarande år. För föregående år räcker det med arbetstagarens sammanställning av samtliga inkomstuppgifter från Skatteverket.

Familjemedlemmar omfattas av certifieringsprocessen när de ansöker om uppehållstillstånd på samma gång som arbetstagaren lämnar in sin ansökan. Om familjemedlemmarna lämnar in sin ansökan vid ett annat tillfälle gäller inte certifieringsprocessen.

Ja, men vigselbevis för make/maka och födelsebevis för barn måste vara översatta till svenska eller engelska av en auktoriserad översättare.

Nej, en kopia av beslutet kommer per post.

Nej, ett utländskt företag kan inte bli certifierat innan företaget har skapat ett svenskt bolag, dotterbolag eller har en registrerad filial i Sverige.

Nej. Migrationsverket har valt att i dagsläget inte omfatta dessa ärenden i certifieringsprocessen. Ett ICT-ärende ska avgöras inom 90 dagar om ärendet är komplett.

En arbetsgivare som är certifierad måste fortfarande företräda den sökande genom att lämna in ansökan tillsammans med en fullmakt. Ansökningsprocessen för certifierade arbetsgivare är därför densamma även om ansökan avser ett ICT-tillstånd.