Krav för en komplett ansökan

För att ansökan om arbetstillstånd ska kunna handläggas inom certifieringsprocessen måste den vara komplett. En komplett ansökan får beslut inom högst 20 dagar. Ansökan ska lämnas in via webben.

Möjlighet att bli certi­fi­erad stängde 1 juni

Migrationsverket har beslutat att från och med den 1 juni stänga möjligheten att lämna intresseanmälan om att bli certifierad arbetsgivare. Anledningen är att Migrationsverket kommer att införa en ny modell för arbetstillstånd som ersätter systemet med certifierade arbetsgivare. Du som redan är en certifierad arbetsgivare kommer att få information om hur avvecklingen av certifieringssystemet kommer att gå till.

Läs mer om avvecklingen av certifieringssystemet

Läs mer om den nya modellen

För en helt komplett ansökan ska

 • tjänsten annonserats i Sverige och EU under minst tio dagar om det gäller en nyrekrytering
 • du lämna information om anställningen på webben
 • du ha avtalat med arbetstagaren om anställningsvillkor som är på minst samma nivå med svenska kollektivavtal eller vad som är brukligt inom yrket eller branschen
 • du ha avtalat med arbetstagaren om en anställning som gör det möjligt för arbetstagaren att försörja sig. För att uppnå kravet på försörjning måste arbetstagaren arbeta i den omfattningen att lönen kommer upp till minst 13 000 kronor i månaden före skatt
 • du ha gett berörd facklig organisation tillfälle att yttra sig över anställningsvillkoren i den information om anställningen som du lämnat
 • den fackliga organisationen har bedömt att anställningsvillkoren är i nivå med svenska kollektivavtal eller vad som är brukligt inom yrket eller branschen
 • kopior av de sidor i arbetstagarens pass bifogas som visar personuppgifter, foto, namnteckning, passnummer, utfärdandeland, giltighetstid, den maskinläsbara koden på identitetssidan och om arbetstagaren har tillstånd att bo i andra länder än sitt hemland
 • ansökningsavgiften vara betald
 • en kopia på fullmakt från arbetstagaren till företaget bifogas.

Läs mer om hur du ansöker om arbetstillstånd

Full­makt att före­träda arbets­ta­garen

Om arbetstagaren vill att du ska företräda arbetstagaren i sitt ärende hos Migrationsverket kan han eller hon ge en fullmakt till dig. En fullmakt kan till exempel ge dig rätt att ansöka, ta del av skälen för ett beslut eller överklaga ett beslut för arbetstagarens räkning. Fullmakten ska skrivas och undertecknas av arbetstagaren och ska visas upp i original om Migrationsverket begär det.

För att arbetstagarens ska ge fullmakt till dig kan ni använda blanketten Fullmakt. Blanketten gäller för den som har ansökt om uppehållstillstånd på grund av arbete, studier, anknytning eller besök.

Fullmakt, blankett 106011 Pdf, 640.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Branscher med särskilda utredningskrav

Om företaget tillhör en bransch där särskilda utredningskrav gäller ska ansökan förutom villkoren ovan även innehålla

 • dokumentation av utbetalda löner och tecknade försäkringar, och inbetalda arbetsgivaravgifter när du tidigare anställt medborgare från länder utanför EU
 • en redovisning av hur du klarar av att garantera löner för minst tre månader framåt
 • dokumentation som visar att arbetstagaren informerats om de erbjudna anställningsvillkoren och om arbetets art.

Läs mer om vilka branscher som har högre krav

Förläng­nings­an­sökan

Om ansökan gäller en förlängning av arbetstillstånd ska villkoren ovan vara uppfyllda. Du ska dessutom bifoga

 • lämna information om anställningen på nytt för perioden
 • bifoga inkomstuppgift från Skatteverket för föregående år.

För en arbetstagare som har kvar sin anställning i hemlandet kan ett samlat dokument ersätta lönespecifikationer och inkomstuppgifter från hemlandet. En sådan sammanställning ska på ett överskådligt sätt visa den totala lönen inklusive eventuella förmåner och ersättningar som utbetalats till arbetstagaren både i hemlandet och i Sverige och ska vara undertecknad av dig som arbetsgivare eller ditt ombud. Du ska vid en stickprovskontroll kunna visa samtliga de dokument som ligger till grund för sammanställningen.

Perma­nent uppe­hålls­till­stånd

När du ansöker om förlängning av arbetstillstånd för en arbetstagare kan du samtidigt ansöka om permanent uppehållstillstånd. För att få permanent uppehållstillstånd måste arbetstagaren uppfylla kraven för förlängt arbetstillstånd och dessutom ska han eller hon

 • ha haft arbetstillstånd som arbetstagare och arbetat i Sverige i fyra år under de senaste sju åren
 • kunna försörja sig själv
 • leva ett skötsamt liv.

Läs mer om förlängning av arbetstillstånd

Famil­je­med­lemmar till arbets­ta­gare

Även familjemedlemmar som ansöker samtidigt som arbetstagaren ingår i certifieringen. För att certifieringen ska gälla för ansökningar från familjemedlemmar ska

 • ansökan för familjemedlemmen och arbetstagaren göras samtidigt
 • kopior av de sidor i familjemedlemmens pass som visar personuppgifter, foto, namnteckning, passnummer, utfärdandeland, giltighetstid, den maskinläsbara koden på identitetssidan och om de har tillstånd att bo i andra länder än sitt hemland bifogas
 • en kopia av vigselbevis för make/maka eller andra handlingar som visar att parterna bott tillsammans i hemlandet bifogas
 • födelsebevis för barn bifogas
 • medgivande från den andre vårdnadshavaren, om den inte följer med till Sverige, där det framgår att barnet får flytta till Sverige bifogas
 • en kopia av fullmakt från familjemedlemmarna till företaget bifogas
 • ansökningsavgiften vara betald
 • du bifoga dokument som visar att arbetstagarens inkomst räcker för att försörja sig själv och sin familj. Det står på ansökningsblanketten eller i e-tjänsten vilka dokument arbetstagaren ska bifoga. (Detta gäller inte vid ansökan om förlängning.)

Dokumenten ska vara översatta till svenska eller engelska av auktoriserad översättare.

Om arbetstagaren får ett permanent uppehållstillstånd gäller andra krav för den medsökande familjen. I de flesta fall krävs då att arbetstagaren uppfyller ett försörjningskrav, som förutom tillräckligt stor inkomst också innebär att hen måste ha en bostad av tillräcklig standard och storlek för hela familjen att bo i.

Om du ansöker om permanent uppehållstillstånd för arbetstagaren och dennes familj ansöker om uppehållstillstånd samtidigt ska du också bifoga

 • dokument som visar att arbetstagarens inkomst räcker för att försörja sig själv och sin familj och att han eller hon har en bostad av tillräcklig storlek och standard för hela familjen att bo i.

Läs mer om försörjningskravet vid ansökan om permanent uppehållstillstånd

Perma­nent uppe­hålls­till­stånd för familjen

Familjen kan ansöka om permanent uppehållstillstånd i samtidigt som arbetstagaren, dock tidigast efter tre år. Familjen kan inte få permanent uppehållstillstånd före arbetstagaren.

För familjemedlemmar som är 15 år eller äldre krävs det att de lever ett skötsamt liv för att kunna få permanent uppehållstillstånd.

Om familjen ansöker om permanent uppehållstillstånd och är 18 år eller äldre ska du dessutom bifoga dokument som visar att de kan försörja sig själva:

 • Om familjemedlemmen arbetar: dokument som visar att han eller hon är anställd eller egen företagare, och hur stor inkomst hen har.
 • Om familjemedlemmen har rätt till pension: beslut från Pensionsmyndigheten om att hen har rätt till inkomstgrundad ålderspension, garantipension eller äldreförsörjningsstöd.
 • Om familjemedlemmen inte kan försörja sig men har särskilda skäl, till exempel varaktigt nedsatt arbetsförmåga: dokument som visar det, till exempel utredning från Arbetsförmedlingen, beslut om rätt till sjukpenning eller aktivitetsersättning från Försäkringskassan, eller läkarintyg.

Mer information om vilka dokument som ska bifogas finns på sidan om tillstånd för familjen.

Läs mer om tillstånd för familjen

Barn som har hunnit fylla 18 år måste, för att kunna ansöka som en anhörig till arbetstagaren, visa att de bor tillsammans och att de har ett socialt och känslomässigt beroende av varandra vilket gör det svårt för dem att leva åtskilda.

Läs mer om uppehållstillstånd för den som har fyllt 18 år och är anhörig till en person med permanent uppehållstillstånd

Medgi­vande

Ett medgivande är ett undertecknat brev från den förälder som är vårdnadshavare men inte följer med till Sverige, där hon eller han godkänner att ert barn beviljas uppehållstillstånd för bosättning i Sverige. Medgivandet bör innehålla

 • namn, födelsedatum och adress för den förälder som ger sitt medgivande
 • namn och födelsedatum på barnet som medgivandet gäller
 • att föräldern godkänner att barnet beviljas uppehållstillstånd för bosättning i Sverige
 • namnteckning av föräldern som ger medgivandet och namnförtydligande.

Läs mer om tillstånd för familjen

Sidan senast uppdaterad: