2018-01-18

Förflyttning inom företaget eller koncernen

Den 1 mars 2018 kommer nya regler om förflyttning inom företaget eller koncernen, det så kallade ICT-direktivet (Intra-Corporate Transfer), att börja gälla. Reglerna blir en del av utlänningslagen. En person som är medborgare i ett land utanför EU och Schweiz, är anställd på ett företag utanför EU, och ska arbeta hos företaget i Sverige, kan få ett ICT-tillstånd. Tillståndet gäller koncernförflyttningar för personer som ska arbeta som chef eller specialist eller som ska praktisera hos företaget i Sverige.

Personer som redan har beviljats ett ICT-tillstånd av en annan EU-stat men som ska tjänstgöra i Sverige kan få ett ICT-tillstånd för rörlighet för längre vistelse. Ett beslut om ICT-tillstånd och ICT-tillstånd för rörlighet för längre vistelse tas inom 90 dagar från att ansökan har registrerats hos Migrationsverket.

Reglerna är överordnade de nationella reglerna om arbetstillstånd. Det innebär att personer som uppfyller kravet för ett ICT-tillstånd inte kan beviljas arbetstillstånd enligt 6 kap. 2 § utlänningslagen.

För att få ett ICT-tillstånd ska arbetstagaren

  • tjänstgöra som chef, specialist eller praktikant i mer än 90 dagar hos företaget i Sverige
  • ha de yrkeskvalifikationer och erfarenheter som krävs för uppdraget som chef eller specialist, eller ha den utbildning som krävs för en praktiktjänstgöring
  • ha tecknat eller ansökt om en heltäckande sjukförsäkring som gäller i Sverige
  • ha varit anställd hos företaget i minst tre månader utan uppehåll vid tidpunkten då förflyttning inom företaget sker
  • efter förflyttningens tid kunna överflyttas till ett företag i ett land utanför EU som tillhör samma företag eller till ett företag inom samma koncern
  • erbjudas ersättning för sitt arbete som inte är sämre än svenska kollektivavtal eller praxis inom yrket eller branschen
  • erbjudas anställningsvillkor som är på minst samma nivå som för arbetstagare som är utstationerade i Sverige
  • erbjudas en anställning som arbetstagaren kan försörja sig på.

Chefer, specialister och praktikanter

Det är endast personer som ska arbeta som chefer, specialister eller praktikanter i värdföretaget i Sverige som berörs av ICT-direktivet.

Med chef menas en person som har en ledande ställning och som främst leder värdföretagets administration. Chefen ska i första hand arbeta under och få vägledning av styrelsen eller bolagets aktieägare eller motsvarande.

Med specialist menas en person som arbetar inom koncernen och som har specialkunskaper som är viktiga för värdföretagets verksamhetsområden, teknik eller förvaltning.

En praktikant är en person med universitetsexamen som förflyttas till ett värdföretag för karriärutveckling eller för att skaffa sig utbildning i affärsteknik eller affärsmetoder och som får lön under förflyttningen.

Ansökan och tillståndstider

En ansökan om ICT-tillstånd ska lämnas in från hemlandet. Om arbetstagaren har ett ICT-tillstånd i ett annat EU-land och ska arbeta i Sverige kan ansökan lämnas in i Sverige. Även familjemedlemmar kan ansöka om uppehållstillstånd.

Ett ICT-tillstånd kan inte beviljas för längre tid än tre år för chefer och specialister, eller för längre än ett år för praktikanter. Om arbetstagaren har ett ICT-tillstånd i en annan EU-stat kan denne endast få ett ICT-tillstånd för rörlighet för längre vistelse som är giltigt under samma tid som ICT-tillståndet.

Hur Migrationsverket förbereder sig för den nya lagstiftningen

Migrationsverket arbetar med att ta fram information till webbplatsen. Det är både allmän information om hur ansökan går till och vilka villkor som gäller, och vanliga frågor och svar om ICT-tillstånd.

En webbansökan kommer att finnas tillgänglig från april 2018. Innan dess kan arbetstagaren enbart ansöka via en pappersansökan. Ansökningsblanketten kommer att finnas tillgänglig på vår webbplats från och med 1 mars.

Om du vill läsa mer om ICT-direktivet hittar du Proposition 2017/18:34 Uppehålls- och arbetstillstånd för företagsintern förflyttning – genomförande av ICT-direktivet på regeringens webbplats.

Läs hela propositionenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster