Arbetsgivare kan bli skyldiga att anmäla förändrade arbetsvillkor

I början av oktober börjar Migrationsverket fatta beslut om att utvalda arbetsgivare ska anmäla förändrade arbetsvillkor. Anmälningsskyldigheten är en del av de regeländringar för att motverka arbetskraftsexploatering som Riksdagen beslutade om tidigare i år.

De nya reglerna innebär att arbetsgivare inom vissa branscher kan bli skyldiga att anmäla till Migrationsverket om anställningsvillkoren för anställda som har arbetstillstånd försämras, jämfört med anställningsavtalet som låg till grund för arbetstillståndet.

Migrationsverket beslutar om anmälningsskyldighet i samband med beslut om arbetstillstånd. Beslutet skickas till arbetsgivaren och innehåller information om hur anmälan ska gå till.

Arbets­till­stånd kan åter­kallas

Om anställningsvillkoren har försämrats och det innebär att anställningen inte längre uppfyller kraven för arbetstillstånd, kan Migrationsverket besluta om att återkalla arbetstillståndet.

Den anställde får fortsätta arbeta under tiden som Migrationsverket utreder om arbetstillståndet ska återkallas. En arbetstagare som under denna tid väljer att byta arbetsgivare har fyra månader på sig att ansöka om ett nytt arbetstillstånd för arbete hos den nya arbetsgivaren.

Arbets­gi­varen kan dömas till böter

Migrationsverket kan upptäcka oanmälda villkorsförsämringar i samband med en efterkontroll eller i samband med att den anställde ansöker om förlängt arbetstillstånd.

Efterkontroller innebär att Migrationsverket gör stickprovskontroller av anställningsvillkoren under tiden som den anställde har arbetstillstånd. Migrationsverket kan utdöma vite till en arbetsgivare som, trots uppmaning, inte lämnar korrekta uppgifter om aktuella villkor i samband med efterkontroll.

Migrationsverket kontrollerar alltid anställningsvillkoren i samband med en ansökan om förlängt arbetstillstånd. För att få förlängt arbetstillstånd krävs att villkoren för arbetstillstånd har varit uppfyllda under hela den föregående tillståndsperioden.

En arbetsgivare som har fått beslut om anmälningsskyldighet, men trots detta inte anmäler eventuellt försämrade anställningsvillkor, kan dömas till böter eller fängelse.

Läs mer om anmälningsskyldighet och efterkontroller