Ansökningsprocessen för stöd från AMIF

Ansökningsprocessen fram till beslut om medfinansiering följer vissa bestämda steg. Granskningen av projektansökningar pågår ungefär tre månader från det att en aktuell utlysning stängts till att beslut lämnas.

Intresserade organisationer kan ansöka om medfinansiering från AMIF i olika omgångar, så kallade utlysningar. När en utlysning offentliggörs framgår detaljerna av utlysningsvillkoren samt hur och när organisationen kan lämna in en ansökan.

En ansökan ska innehålla en projektplan och en finansiell plan, intyg som styrker behörig firmatecknare, årsredovisning eller finansiell rapport (för icke offentliga organisationer samt upphandlingsplan. Aktuella ansökningshandlingar finns tillgängliga i det så kallade Projektrummet.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontroll av ansökan

När ansökan har registrerats kontrollerar funktionen för fonderna att den är fullständig. Är ansökan ofullständig kan funktionen för fonderna begära att den kompletteras. I regel får ni fem arbetsdagar för att skicka in ett kompletterande underlag. Sker inte komplettering inom tidsfristen ska ansökan prövas på befintliga handlingar.

Fördjupad granskning

Ansökningar om stöd från Asyl-, migrations- och integrationsfonden som uppfyller kraven vid den första kontrollen granskas av funktionen för fonderna i en fördjupad granskning. Vid den fördjupade granskningen kontrolleras att ansökan avser stöd som är förenligt med Sveriges nationella program och med tillämpliga unionsrättsliga och nationella bestämmelser.

I ansökan om medfinansiering ska projektet ange inom vilket av de tre specifika målområden som ansökan avser (asyl, integration och laglig migration eller återvändande). Inom respektive specifikt målområde anges Sveriges nationella prioriteringar. I ansökan ska även anges till vilken nationell prioriterad finansiering projektet kopplar. En ansökan som saknar hänvisning till ett av det nationella programmets specifika målområden eller till de prioriterade finansieringarna kan komma att avslås.

Funktionen för fonderna bedömer projektets syfte och mål, indikatorer, kapaciteten för genomförande och införlivande och de finansiella delarna. Vid urval sammanställs bedömningen i en checklista. Icke stödberättigade kostnader stryks vilket meddelas projektägaren snarast. Förtydliganden kring ekonomi och verksamhet kan begäras vilka i så fall biläggs ansökan.

Utlåtande från expertgrupp

Två oberoende experter, som ingår i fondens expertgrupp, med hemvist i varsin organisation, lämnar ett utlåtande i en PM. Utlåtandet är rådgivande för den slutliga bedömningen. När beslut ska fattas gör funktionen för fonderna en sammanvägning av bedömningen i checklistan och experternas bedömning. De ansökningar som rankas högst beviljas medfinansiering om det skulle föreligga konkurrens om medel.

Obligatoriska programindikatorer

Till AMIF:s tre specifika målområden finns det även kopplat obligatoriska programindikatorer. I varje ansökan om medfinansiering från AMIF ska det anges vilken/vilka av de obligatoriska programindikatorerna i det nationella programmet som projektet ska rapportera sitt utfall mot. Även det förväntade utfallet ska anges för den/de obligatoriska programindikatorerna som valts. Funktionen för fonderna kan i samband med prövningen av ansökan och undertecknande av kontrakt komma att besluta att projektet ska rapportera sitt utfall gentemot fler obligatoriska programindikatorer än de som angivits i ansökan.

En extern oberoende utvärderare bör anlitas för att bland annat bedöma projektets framgång och grad av måluppfyllelse. Om det i ansökan inte budgeterats för en extern oberoende utvärdering kan funktionen för fonderna i samband med prövning av ansökan och undertecknande av kontrakt komma att ställa ett sådant krav. Funktionen för fonderna kan även under prövningen av ansökan komma att stryka budgeterade kostnaden för en extern oberoende utvärderare om bedömningen görs att det saknas behov. Vid bedömningen om det finns skäl att inte ha en extern oberoende utvärderare tas bland annat hänsyn till projektets omfattning och karaktär.

Författningar och förordningar som styr Asyl-, migrations- och integrationsfonden

Beslut om stöd

Efter det att en ansökan om stöd har lämnats in, tar det i normala fall omkring tre månader att få ett beslut om medfinansiering, från det att utlysningsfönstret har stängts. Om ansökan måste kompletteras kan ärendet ta längre tid. För att minska ansökningstiden är det viktigt att ansökan är så komplett som möjligt.

Vad innebär ett beslut?

Av beslutet framgår på vilken grund som beslut om stöd beviljats samt vilka regelverk som tillämpats. Där framgår också vilka villkor som är förenade med beslutet samt projektets budget och finansieringsplan. Om det finns flera stödmottagare i ett projekt ska det också framgå av beslutet vilka de är och de villkor som gäller för dessa. Slutligen ska det av beslutet också framgå hur projektets utgifter ska redovisas. I beslutet om stöd får funktionen för fonderna begära att en utvärdering av projektet görs i enlighet med de villkor som funktionen för fonderna beslutar. 

Stödmottagaren ska, utan att gällande bokföringsbestämmelser åsidosätts, ha en separat projektredovisning så att projektets intäkter och utgifter direkt kan utläsas.

Stödmottagare är skyldiga att följa besluten och att omedelbart meddela eventuella förändringar till funktionen för fonderna på Migrationsverket. Annars kan följden bli nedsättning av stödet eller återkrav.

Avslag

Ansökningar som inte uppfyller kraven vid fördjupad granskning kommer att avslås.

Avvisning

Ansökningar som är sent inkomna, avser en annan EU-fond eller är ofullständiga kommer att avvisas.

Sidan senast uppdaterad: 2018-09-04

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre*


Om du vill ställa en fråga till Migrationsverket hittar du kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss.