Migrationsverket logotyp

Ansökningsprocessen för stöd från AMIF

Ansökningsprocessen fram till beslut om medfinansiering följer vissa bestämda steg. Granskningen av projektansökningar tar ungefär tre månader från det att en aktuell utlysning stängts till att beslut lämnas.

Intresserade organisationer kan ansöka om medfinansiering från AMIF i olika omgångar, så kallade utlysningar. När en utlysning offentliggörs framgår detaljerna för utlysningen av utlysningsvillkoren inklusive hur och när organisationen kan lämna in en ansökan.

En ansökan ska bland annat innehålla en utförlig projektbeskrivning, projektets budget och en upphandlingsplan. Sökande organisation ska också tillsammans med ansökan skicka in intyg som styrker att behörig företrädare har rätt att företräda den sökande organisationen. Icke offentliga aktörer ska skicka in årsredovisning eller förenklat bokslut för senaste räkenskapsåret. Om projektpartner medverkar i genomförandet av projektet ska samarbetet bekräftas med en avsiktsförklaring från projektpartner.

Mall för avsiktsförklaringPDF

Aktuella ansökningshandlingar finns tillgängliga i det så kallade Projektrummet.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontroll av ansökan

När ansökan har registrerats kontrollerar funktionen för fonderna att den dels har kommit in i rätt tid, dels är fullständig. Vid denna initiala granskning kontrolleras också att ansökan avser stöd som är förenligt med Sveriges nationella program samt med eventuella prioriterade områden i utlysningen. Är ansökan ofullständig kommer funktionen för fonderna begära att den kompletteras. I regel ges fem arbetsdagar för att skicka in ett kompletterande underlag. Sker inte komplettering inom tidsfristen ska ansökan prövas på befintliga handlingar.

Ansökningar som är sent inkomna, avser en annan EU-fond eller är ofullständiga kommer att avvisas.

Fördjupad gransk­ning

Ansökningar om stöd som uppfyller kraven vid den första kontrollen granskas vidare av funktionen för fonderna i en fördjupad granskning. Vid den fördjupade granskningen kontrolleras att ansökan avser stöd som är förenligt med tillämpliga unionsrättsliga och nationella bestämmelser.

I ansökan om stöd ska projektet ange inom vilket av de tre specifika målområden som ansökan avser asyl, integration och laglig migration eller återvändande. Inom respektive specifikt målområde anges Sveriges nationella målsättningar, som projektet också ska kopplas till. I ansökan ska även anges till vilken prioriterad finansiering projektet relaterar till samt vilken/vilka av de obligatoriska programindikatorerna i det nationella programmet som projektet ska rapportera sitt utfall mot. En ansökan som placerats inom fel specifikt målområde kommer att avslås.

Funktionen för fonderna bedömer projektets syfte och mål, indikatorer, kapaciteten för genomförande och införlivande samt budget, dvs. kvalitet och projektets uppbyggnad. Vid granskningen av dessa urvals- och tilldelningskriterier sätter funktionen för fonderna poäng på bedömningen av respektive kriterium. Förtydliganden kring ekonomi och verksamhet kan begäras av funktionen för fonderna, vilka biläggs ansökan om stöd. Ansökningar som når upp till gränsvärdet på 65 poäng vad gäller kvalitet och projektets uppbyggnad granskas vidare avseende projektets nytta i relation till behov i samhället.

Utlå­tande från expert­grupp

Två oberoende experter, som ingår i fondens expertgrupp och med hemvist i varsin organisation, lämnar ett utlåtande på varje ansökan om stöd som fått 65 poäng eller mer. Utlåtandet avser kriteriet som handlar om projektets nytta i relation till behov i samhället och det är rådgivande för den slutliga bedömningen. När beslut ska fattas gör funktionen för fonderna en sammanvägning av de olika bedömningarna. De ansökningar som rankas högst beviljas medfinansiering om det skulle föreligga konkurrens om medel.

Författningar och förordningar som styr Asyl-, migrations- och integrationsfonden

Beslut om stöd

Efter det att en ansökan om stöd har lämnats in, tar det i normala fall omkring tre månader att få ett beslut om medfinansiering, från det att utlysningsfönstret har stängts. Om ansökan måste kompletteras kan ärendet ta längre tid. För att minska ansökningstiden är det viktigt att ansökan är så komplett som möjligt.

Vad innebär ett beslut?

Av beslutet om stöd så framgår det på vilken grund stödet beviljats samt vilka regelverk som tillämpats. Där framgår också vilka villkor som är förenade med beslutet samt projektets budget och finansieringsplan. Om det finns flera stödmottagare i ett projekt ska det också framgå av beslutet vilka de är och de villkor som gäller för dessa. Slutligen ska det av beslutet också framgå hur projektets utgifter ska redovisas. I beslutet om stöd får funktionen för fonderna begära att en utvärdering av projektet görs i enlighet med de villkor som funktionen för fonderna beslutar. När ni beviljas stöd kommer vi också att teckna ett medfinansieringsavtal med er som stödmottagare.

Stödmottagaren ska, utan att gällande bokföringsbestämmelser åsidosätts, ha en separat projektredovisning så att projektets intäkter och utgifter direkt kan utläsas.

Stödmottagare är skyldiga att följa besluten och att omedelbart meddela eventuella förändringar till funktionen för fonderna på Migrationsverket. Annars kan följden bli nedsättning av stödet eller återkrav.

När ni beviljats stöd från funktionen för fonderna kommer ett inledande introduktionsmöte att hållas där regelverken och det fortsatta samarbetet gås igenom.

Avslag

Ansökningar som inte uppfyller kraven vid fördjupad granskning kommer att avslås.

Sidan senast uppdaterad: 2020-02-18

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?