Innan du ansöker om medfinansiering från AMIF

För att beviljas medfinansiering krävs en genomarbetad projektansökan. Här beskriver funktionen för fonderna hur ni kan gå till väga för att skriva en bra ansökan till Europeiska asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) och skapa bästa möjliga förutsättningar för att er ansökan ska kunna beviljas medfinansiering i samband med en öppen utlysning.

Gå igenom utlys­nings­vill­koren noggrant

I utlysningsvillkoren beskrivs förutsättningarna för aktuell utlysning. Där redogörs bland annat för hur mycket medel som lyses ut, vad det går att söka medfinansiering för i den aktuella utlysningen samt vilka urvals- och tilldelningskriterier som kommer att tillämpas. I villkoren beskrivs också hur ansökningarna granskas och bedöms av funktionen för fonderna. Kontakta oss om ni har frågor om innehållet. Vi rekommenderar att ni läser hela det nationella programmet för fonden och att ni bekantar er med de förordningar som gäller för arbetet med fonden. Du hittar Sveriges nationella program för Asyl-, migrations- och integrationsfonden under fliken Författningar och förordningar.

Speci­fika mål, natio­nella mål och gemen­samma indi­ka­torer

AMIF:s allmänna mål är att bidra till en långsiktig och hållbar migrationspolitik och fonden ska bidra till jämställdhet, icke-diskriminering och barns bästa i enlighet med Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

Det nationella programmet i Sverige består av tre specifika målområden, som var och ett innehåller nationella mål med tillhörande prioriterade finansieringar. Prioriterade finansieringar är exempel på aktiviteter som kan genomföras i projekt för att möta programmets mål.

De specifika målen är:

  • Asyl
  • Integration och laglig migration
  • Återvändande

Till AMIF:s tre specifika mål finns det även kopplat obligatoriska programindikatorer. Alla projekt som finansieras genom AMIF ska rapportera resultat gentemot dessa gemensamma indikatorer. EU använder sig av de gemensamma indikatorerna för att utvärdera vilka resultat AMIF har uppnått inom EU. Varje år rapporterar EU-länderna till kommissionen vilka resultat projekten har uppnått på nationell nivå.

Det är viktigt att redan i planeringen av projektet relatera till det specifika respektive nationella mål samt prioriterad finansiering som projektet ska verka inom. I ansökan om stöd kommer projektet att behöva kopplas till dessa målnivåer tillsammans med vilken/vilka gemensamma indikatorer som projektet ska rapportera sitt utfall mot. Även ett utgångsvärde och det förväntade utfallet ska anges för den/de indikatorerna som valts. Funktionen för fonderna kan i samband med prövningen av ansökan och undertecknande av kontrakt komma att besluta att projektet ska rapportera sitt utfall gentemot fler gemensamma indikatorer än de som angivits i ansökan.

Målgrupp

Tänk på att fondmedel från Asyl-, migrations- och integrationsfonden endast delas ut till projekt som bedrivs med tredjelandsmedborgare som målgrupp. Tredjelandsmedborgare är personer som är medborgare i ett land utanför EU:s medlemsstater. Även personer som kommer på anknytning till Sverige kan vara målgrupp i projekten under förutsättning att de är tredjelandsmedborgare. Personer med dubbelt medborgarskap, till exempel är medborgare både i tredjeland och i EU-medlemsstat, är inte målgrupp för Asyl-, migrations- och integrationsfonden. Läs mer om hur du kan verifiera målgruppen. Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Utvär­de­ring av projektet

En extern oberoende utvärderare bör anlitas för att bland annat bedöma projektets framgång och grad av måluppfyllelse. Om det i ansökan inte budgeterats för en extern oberoende utvärdering kan funktionen för fonderna i samband med prövning av ansökan och undertecknande av kontrakt komma att ställa ett sådant krav. Vid bedömningen, om det finns skäl att ha en extern oberoende utvärderare, tas bland annat hänsyn till projektets omfattning och karaktär. Funktionen för fonderna kan under prövningen av ansökan komma fram till att budgeterade kostnader för en extern oberoende utvärderare är för höga, om behovet av en extern oberoende utvärderare anses vara litet.

Förbe­re­delser och rådgiv­ning

Vad ni ska göra härnäst beror på om ni redan har en projektidé eller om ni behöver börja med att kartlägga er organisations behov utifrån fondens möjligheter.

Ta en tidig kontakt med oss på funktionen för fonderna för att diskutera era idéer samt få tips och råd kring hur det är att driva EU-finansierade projekt. Kontakta gärna även organisationer som har erfarenhet av EU-projekt samt börja förankra projektidén i er organisation och hos eventuella projektpartners.

5 råd för att lyckas med ditt AMIF-projekt

  • Förbered er ansökan med god framförhållning. Då hinner ni förankra er projektansökan i hela er organisation innan den lämnas in.
  • Bottna i er problembeskrivning. Varför behöver projektet genomföras? Hur väl känner ni till målgruppens behov? På vilket sätt är målgruppen delaktig? Hur får målgruppen nytta av projektet?
  • Sätt tydliga och mätbara mål. Var tydlig med vad projektet ska leverera, och vad som är önskvärt att projektet kan bidra till på sikt.
  • Säkerställ att ni har tillräckliga resurser. Underskatta inte den arbetsinsats som krävs.
  • Planera för projektets fortlevnad. Vad händer med projektets resultat efter att projektet avslutats?

Sidan senast uppdaterad: