Migrationsverket logotyp

AMIF medfi­nan­si­erar projekt med 75 procent

Stödet från Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) ska normalt täcka 75 procent av de stödberättigande utgifterna i ett projekt. De kvarvarande 25 procenten finansieras av stödmottagaren. Projekt som erhåller stöd från AMIF får inte syfta till eller leda till att vinst uppkommer.

Stöd från AMIF

AMIF beviljar projektstöd, som huvudregel med 75 procent av budgeterat belopp (inklusive schablonberäkning för indirekta kostnader). De resterande 25 procenten måste stödmottagaren själv finansiera eller hitta andra finansieringskällor för.

Stödet från AMIF beviljas baserat på det totala budgeterade beloppet i er ansökan. Det görs ingen åtskillnad mellan vilka utgifter som stödmottagaren ska stå för och vilka utgifter som AMIF beviljar stöd för. När ni gör er budget ska ni fokusera på hur de 25 procent som inte täcks av stödet från AMIF ska finansieras i sin helhet, inte att specifika utgifter i budgeten ska utgöra er finansiering.

Finan­sie­ring av den del av budget som inte täcks av AMIF

Som stödmottagare kan ni själva välja att stå för resterande del av den finansiering som krävs för att bedriva projektet, normalt sett 25 procent av er budget. Ni kan också välja att hitta andra finansieringskällor för att täcka den resterande finansieringen. Obs! att s.k. in-kind finansiering inte är tillåten.

Notera att finansiering inte får utgöras av medel som kommer från andra EU-källor och att ett projekt inte får gå med vinst. Det innebär att de budgeterade intäkterna/finansieringen i projektet inte får överskrida de budgeterade kostnaderna. EU-projekt får inte heller bedrivas med ett vinstsyfte.

Finan­sie­ringen i budgeten beräknas enligt följande modell:


+ Budget i ansökan

- Stöd från AMIF

- Intäkter

- Kontant finansiering från projektpartners

- Kontant finansiering från tredje part

= Kontant finansiering från stödmottagare (Minimum 1kr)

Intäkter

Om ni förväntar er att ert projekt kommer generera intäkter ska ni budgetera för dessa. Det kan exempelvis vara intäkter från försäljning, konferensavgifter, inträdesavgifter, uthyrning, tjänster, lönebidrag eller andra liknande intäkter.

Intäkterna räknas automatiskt av från ”Kontant finansiering från stödmottagaren” i budgeten och påverkar inte stödet till projektet från AMIF så länge projektet inte budgeterar att gå med vinst.

Kontant finansiering från projektpartners

Projektpartner är den som i samarbete med projektägaren genomför ett projekt genom att förse projektet med resurser och genom att ta del av stödet från AMIF. För ytterligare information se information om projektpartners.

Den kontanta finansieringen från en projektpartner ska utgöra beloppet som projektpartnern själv avser stå för av sina totala budgeterade utgifter i projektet. Med ”Kontant finansiering från projektpartner” avses med andra ord inte en kontant transaktion från projektpartnern till stödmottagaren.

Notera att en projektpartner inte kan efterskänka hela sitt stöd från AMIF till stödmottagaren. Anledningen är att en projektpartner måste ta del av stödet från AMIF för att dess utgifter ska kunna bedömas som stödberättigande.

Kontant finansiering från tredje part

Med ”Kontant finansiering från tredje part” menas att en aktör som inte tar del av stödet från AMIF, går in med kontant finansiering till projektet. Finansiering från tredje part ska inbetalas till stödmottagaren och finnas bokförd hos stödmottagaren som en intäkt.

Kontant finansiering från stödmottagaren

Den del av budgeten som inte finansieras på något annat sätt ska täckas av stödmottagaren och kallas ”Kontant finansiering från stödmottagaren”. Den räknas automatiskt ut i budgeten i projektrummet efter att stöd från AMIF, intäkter och eventuell finansiering från tredje part eller projektpartner dragits av från budgeterade utgifter. Det angivna beloppet i budgeten är minsta möjliga finansiering från stödmottagaren.

Sidan senast uppdaterad: 2020-05-27

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?