Migrationsverket logotyp

Projektpartner till stödmottagare

Att ha en projektpartner kan underlätta för stödmottagare genom att egenfinansieringen inte endast belastar stödmottagaren. Breda partnerskap tenderar också att ge mer långsiktiga resultat och effekter.

En projektpartner är en aktör som genomför projektet tillsammans med en stödmottagare. För att projektpartnern ska betraktas som en projektpartner ska även denne ha kostnader relaterade till projektet. Projektpartnern ska också ta del av medfinansieringen på samma villkor som stödmottagaren och styrka sina kostnader enligt samma villkor som stödmottagaren.

Funktionen för fonderna ställer samma krav på redovisning på projektpartner som på stödmottagaren. En projektpartner ska också motiveras i projektbeskrivningen och ha en positiv effekt för projektets slutresultat.

Den EU-finansiering som är baserad på en projektpartners stödberättigande kostnader ska också överföras från stödmottagaren till projektpartnern, vilket är stödmottagarens ansvar. Projektpartners stödberättigande kostnader ska tydligt kunna utläsas i både ansökan och budget. Det ställs krav på att en transaktion genomförs och bokförs hos både stödmottagare och projektpartner. Kostnaderna ska bokföras i båda parters huvudböcker och tydligt kunna följas. Vare sig stödmottagarens eller projektpartnerns medfinansiering från fonden får överstiga 75 % (i förekommande fall 90 %) av dess respektive stödberättigande kostnader.

Läs mer om förutsättningarna för medfinansiering och projektpartnerPDF

Använd en Avsiktsförklaring projektpartnerPDF för att bekräfta samarbete med projektpartner. Blanketten är i förkommande fall en obligatorisk bilaga till ansökan om stöd från AMIF.

Sidan senast uppdaterad: 2020-02-18

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?