Migrationsverket logotyp

Ansökan om ändring

Om ni som är stödmottagare behöver genomföra förändringar i ert projekt, eller om projektet avbryts eller försenas, måste ni skriftligen meddela funktionen för fonderna. En del förändringar kräver en ansökan om ändring vilket förutsätter god framförhållning.

Ibland uppstår situationer då stödmottagare behöver genomföra förändringar i en projektplan, budget eller andra förändringar av betydelse för projektet. Det är viktigt att ni som stödmottagare har en dialog med era kontaktpersoner på funktionen för fonderna om ett behov av förändring uppstår. En tänkt förändring i projektet behöver motiveras och eventuell påverkan på mål, resultat och risker beaktas.

Handläggning av en ansökan om ändring tar normalt sett minst 1–2 veckor att handlägga, och er ändringsansökan måste godkännas innan ni kan få ersättning för kostnader kopplade till ändringen.

Bekräftelse av ansökan om ändring ska undertecknas av behörig firmatecknare och mejlas till fonderna.

Blankett för Bekräftelse av ansökanPDF

Avvikelser och förändringar som föranleder en ändringsansökan är följande:

 •  Ändring av projektets inriktning eller målsättning jämfört med beslutet om stöd.
 • Väsentliga ändringar i projektets budget, innefattande ändringar där kostnaderna i ett enskilt kostnadsslag överstiger budget med mer än 10 %.
 • Väsentliga ändringar i aktivitets- och tidsplan.
 • Ändringar avseende finansiering, inklusive medfinansiering.
 • Väsentliga ändringar i projektorganisationen.
 • Om stödmottagares verksamhet helt eller delvis överlåts, eller på annat sätt övergår till annan juridisk eller fysisk person.
 • Annan ändring av betydelse för projektets genomförande.

Projektet ska även snarast skriftligen meddela Migrationsverket ändring av stödmottagarens

 • namn
 • adress
 • plusgiro eller bankgiro
 • behörig företrädare
 • ändring av andra uppgifter som har betydelse för projektet.

Viss flex­i­bi­litet i budgeten

Budgeten får inte innehålla någon post för oförutsedda utgifter. En omfördelning mellan kostnadsslagen på upp till sammanlagt 10 % av beslutad budget behöver inte anmälas i förväg. Detta gäller under förutsättning att

 • budgetposterna redan finns upptagna i den godkända budgeten
 • omfördelningen inte är orsakad av en betydande förändring av projektplanen, exempelvis nya eller borttagna aktiviteter
 • förändringen inte innebär en utökning av projektets budgetram
 • Observera att vid omfördelning under personal som omfattar förändringar i avdelad sysselsättningsgrad och byte av person för befattningen i projektet ska alltid ett nytt avdelningsbeslut/anställningsavtal upprättas och bifogas till närmast efterföljande kvartalsrapportering. Mallar för avdelningsbeslut finns på sidan med mallar, manualer och blanketter.

Tips i projektrummet!

Parallella ansökningar i Projektrummet påverkar ditt projekts rapportering, därför är det viktigt att använder våra manualer när du påbörjar registreringar i Projektrummet.

Mallar, manualer och blanketter

Sidan senast uppdaterad: 2020-04-01

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?