Migrationsverket logotyp

Slutrapport

Vid projektets sista ansökan om utbetalning ska även en slutrapport lämnas in. Syftet med slutrapporteringen är att skapa en enhetlig struktur för insamling av information om projektet i sin helhet. Nedan finns en kort handledning kring vad ni huvudsakligen bör tänka när ni fyller i slutrapporten.

I medfinansieringsavtalets bilaga i Särskilda villkor framgår när projektets sista ansökan om utbetalning inklusive slutrapport, senast ska lämnas in till funktionen för fonderna. I regel ska rapporterna vara inskickade till fonden senast 3 månader efter projektets slut.

När den sista ansökan om utbetalning och slutrapporten är inskickade så blir samtliga registreringsfält låsta i sektionen men det är fortfarande möjligt att skriva ut slutrapporten.
Slutrapporten ska omfatta hela projektperioden.

Projektet kan i god tid planera slutrapporteringen med hjälp av mallen.PDF

Slutrapporten ska, förutom att bidra till lärande, underlätta spridning av resultat och metoder från projekt medfinansierade av AMIF.

I slutrapporten ombeds projekten därför beskriva uppnådda resultat samt redogöra för ett antal centrala delar i projektets genomförande. Det är viktigt att tänka på att utforma texten så att personer utan inblick i projektet kan skapa sig en bild av projektets verksamhet.

Tips i projektrummet!

För att fylla i slutrapporten måste projektet svara Ja på frågan Avser denna ansökan er slutrapport för projektet? under sektionen Allmänt.

I Projektrummet ska slutrapporteringen fyllas i under sektionen Slutrapport.

Bild från sektionen Ansökan om utbetalning i Projektrummet

Slutrapporten är en del av sista ansökan om utbetalning. För att stödmottagaren ska kunna skicka in sin sista ansökan om utbetalning utan att stoppas av systemet, måste slutrapporten vara ifylld.

Slutrapporten har ingen särskild del som avser en ekonomisk redovisning, utan den innehåller en beskrivning av verksamhet och resultatet som projektet har åstadkommit under dess genomförandetid.

Sidan senast uppdaterad: 2020-02-18

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?