Migrationsverket logotyp

Målgrupp

I AMIF-medfinansierade projekt är målgruppen tredjelandsmedborgare. Det innebär att det endast går att söka medel för projekt som kommer tredjelandsmedborgare till del.

AMIF:s kategorier av tredjelandsmedborgare är definierade i AMIF-förordningen EU 516/2014. Kategorin av tredjelandsmedborgare skiljer sig åt beroende på vilket specifikt mål projektet arbetar med, dvs. asyl, laglig migration och integration eller återvändande. Personer som har dubbelt medborgarskap, varav ett EU-medborgarskap, ingår inte heller i kategorin tredjelandsmedborgare. EU-medborgare är inte en målgrupp för AMIF. Projektet måste under hela projektperioden säkerställa att det är rätt målgrupp som projektet arbetar med.

Att definiera målgruppen och beskriva metoden för hur projektet säkerställer att de arbetar med rätt målgrupp är en central del i alla AMIF-medfinansierade projekt. Därför måste detta arbete planeras väl i utformningen av en projektansökan. Efter att AMIF godkänt en ansökan och ett medfinansieringsavtal upprättats har stödmottagaren skyldighet att se till att den överenskomna metoden följs under hela projektperioden. Det inkluderar även att upprätta och förvara dokumentation som styrker att metoden följs. AMIF kommer löpande att följa upp att de är rätt personer som har gynnats av insatserna.

Viktigt att tänka på

  • Kartlägg tidigt vilken målgrupp projektet ska vända sig till.
  • Tydliggör i er projektansökan på vilket sätt målgruppen kommer gynnas av projektet.
  • Beskriv er metod för hur projektet ska identifiera och verifiera målgruppen under projektperioden.
  • Säkerställ att målgruppen och metod för verifiering är i linje med AMIF:s regelverk.
  • Projektet ska med relevant dokumentation kunna styrka att de arbetar med rätt målgrupp enligt det upprättade medfinansieringsavtalet under hela projektperioden.
  • Ändringar i metoden för verifiering av målgrupp eller ändring av inriktning av målgrupp måste godkännas av AMIF i en ändringsansökan.
  • Beskriv hur projektet kommer arbeta med jämställdhet .

För en mer ingående förklaring och information av hur AMIF finansierade projekt ska arbeta med målgruppen läs vår Manual för verifiering av målgruppPDF, ta hjälp av manualen då du planerar och skriver din projektansökan.

Under rubriken Innan du ansöker får du tips om hur ni kan gå till väga för att skriva en så bra ansökan som möjligt och skapa bästa förutsättningar för att er ansökan ska kunna beviljas medfinansiering i samband med en öppen utlysning.

Sidan senast uppdaterad: 2021-01-08

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?