Migrationsverket logotyp

Stödberättigade kostnader

Stödberättigade kostnader är de utgifter som en stödmottagare kan beviljas och få medfinansiering för, exempel på kostnader är löner, utrustning, administration, resor och logi samt extern sakkunskap.

Grund­läg­gande krav på stöd­be­rät­ti­gande kost­nader

Stödberättigade kostnader är de utgifter som en stödmottagare kan beviljas och få medfinansiering för. För att vara stödberättigade ska kostnaderna ha uppkommit inom ramen för den fastställda projektperioden och vara upptagna i projektets budget. Kostnaderna ska dessutom vara skäliga och kostnadseffektiva samt förenliga med EU-rättsliga och nationella bestämmelser. Utgifter ska gå att styrka genom fakturor, bokföringsunderlag eller andra handlingar som har bokförts i enlighet med god redovisningssed.

Redovisade kostnader ska vara både en utgift och en kostnad, de ska alltså både ha uppstått inom projektperioden och motsvaras av faktiska utbetalningar. Observera att tidpunkt för slutrapportering inte ingår i projektperioden. Detta innebär att kostnader hänförliga till projektets sista kvartal som exempelvis kostnader för utvärdering, lönekostnader och revision kan betalas efter projektperiodens slut. Kostnaderna måste dock vara betalda innan slutrapportering till funktionen för fonderna.

Samtliga kostnader ska vara betalda för att vara stödberättigande. Kostnader som redovisas får endast innehålla faktiska utgifter. Schabloner (med undantag för de indirekta kostnaderna) och vinstmarginaler får inte användas i projektet.

Samtliga projektkostnader och intäkter liksom samtliga in- och utbetalningar ska kunna styrkas och redovisas och vara möjliga att kontrollera.

Kostnader kan endast ersättas om de uppstått före 1 januari 2023. Varje enskilt projekts kostnader ska dock ha uppstått inom den fastställda projektperioden som regleras i stödbeslutet.

Regler för upphandling och inköp inom projektverksamheten

Lagen (2016:1145) om offentlig upphandlinglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller i förekommande fall annan upphandlingslagstiftning (LUF etc.) ska följas av alla offentliga aktörer, för inköp inom projektet. Även de aktörer som inte faller under LOU om beviljas medfinansiering, måste följa de principer som framgår av 1 kap. 9 § lagen om offentlig upphandling.

Läs mer om affärsmässiga villkor och offentlig upphandling

Kostnader utanför Sverige eller EU

Utgångspunkten är att projektkostnader måste ha uppstått i Sverige eller i EU:s medlemsländer. I vissa fall går det även ta upp kostnader som uppstått i tredjeland. Förutsättningarna för detta kan variera beroende på vilka länder det är fråga om och inom vilket mål. Det avgörande är dock om kostnaden kan anses skapa mervärde för projektet och att den i övrigt uppfyller de krav som ställs för att en kostnad ska vara stödberättigad. Projekten bör därför alltid kontakta funktionen för fonderna på Migrationsverket innan den typen av projekt inleds.

Sidan senast uppdaterad: 2020-02-18

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?