2018-11-09

Idrott ska hjälpa asylsökande att få ett socialt sammanhang

Jämtland-Härjedalens idrottsförbund i samarbete med Gävleborgs och Västernorrlands idrottsförbund har beviljats stöd från Asyl-, migrations- och integrationsfonden, AMIF för projektet Lobben – utbildning och ledarskap. Genom idrott ska asylsökande få en meningsfull fritid och möjlighet till snabbare etablering.

Inom ramen för Sveriges nationella program, specifikt mål 1, asyl har Jämtland-Härjedalens Idrottsförbund beviljats medfinansiering från AMIF. Lobben – utbildning och ledarskap ska som projekt  ge asylsökande möjlighet att utbildas, utvecklas och inkluderas i ett socialt sammanhang i idrottsrörelsens regi.

– Genom projektet kan idrottsrörelsen ge de asylsökande en meningsfull fritid, vilket är gynnsamt för snabbare språkinlärning, ökad självkänsla, ökat självförtroende, nya kontakter och därmed en snabbare etablering i det svenska samhället.

Målgruppen får genom projektet möjlighet att ta del av idrottsrörelsens ledarutbildningar, utveckla sitt ledarskap i en idrottsförening, träna det svenska språket och vidga sitt nätverk. Projektet är ett samarbete mellan idrottsförbunden i Gävleborg, Västernorrland och Jämtland-Härjedalen och bygger vidare på pilotprojektet Lobben- en metod för snabbare integrering som genomfördes under 2016.

Projektet startar i september 2017 och pågår under två år, medfinansiering har beviljats med drygt 4,5 miljoner från Europeiska asyl-, migrations- och integrationsfonden, AMIF.

Projektet är nu avslutat.

Projektledare har varit: 

Delprojektledare Anna Hûbinette

Projektassistent Bichara Abderaman

Projektledare Lobben Maria Naalisvaara

Projektekonom Christina Persson

Delprojektledare Malin Sjöblom

Projektledare Västernorrland Jonas Lindgren

Projektledare Västernorrland Ulrika Lindström

Projektledare Gävleborg Afaf Radhison

Projektledare Gävleborg Lars Nordh