Frågor och svar om AMIF

Inför en ansökan om medfinansiering från Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) kan det finnas en del funderingar. Här har vi publicerat några av de vanligaste frågorna vi får samt svaret på dessa.  

Inför en ansökan

 • När går det att ansöka om medfinansiering från Asyl-, migrations- och integrationsfonden?

  Under vilken period det går att ansöka om stöd, vem som kan söka, hur mycket pengar som går att söka med mera tydliggörs i utlysningsvillkoren i samband med att en utlysning offentliggörs. Information om aktuella utlysningar finns under Ansök om stöd

 • Vad kan vi söka medel för? Vilka insatser behövs?

  I Sverige ska Asyl-, migrations- och integrationsfonden, genom det nationella program­met, bidra till att säkerställa en långsiktigt hållbar migrationspolitik. Denna politik ska värna asylrätten och inom ramen för den reglerade invandringen underlätta rörlighet över gränser, främja behovsstyrd arbetskraftsinvandring och tillvarata migrationens utvecklingseffekter. Målgruppen är tredjelandsmed­borgare. Det innebär att det endast går att söka medel för projekt som kommer tredjelandsmedborgare till del.

  Sverige vill förbättra hela migrationsprocessen och har inom ramen för det arbetet valt att prioritera insatser inom tre huvudområden:

  • Asyl
  • Integration och laglig migration
  • Återvändande

  Det går också att söka medfinansiering för projekt som utvecklar, utvärderar och vetenskapligt utreder migra­tions- och integrationsprocesserna.

  Läs mer under Vem kan söka?

 • Vem kan ansöka om medfinansiering?

  Myndigheter, kommuner, landsting, frivilligorganisa­tioner, den idéburna sektorn, företag, utbildnings- och forskningsinstitut samt arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer kan ansöka om medfinansiering. Privatpersoner kan inte ansöka.

  Vilka organisationer kan ansöka om stöd från AMIF?

 • Vad är tredjelandsmedborgare? Info om målgruppen.

  Fondmedel från Asyl-, migrations- och integrationsfonden kan endast delas ut till projekt som bedrivs med tredjelandsmedborgare som målgrupp.

  Tredjelandsmedborgare är personer som är medborgare i ett land utanför EUs medlemsstater. Även personer som kommer på anknytning till Sverige kan vara målgrupp i projekten under förutsättning att de är tredjelandsmedborgare. Personer med dubbelt medborgarskap, till exempel är medborgare i både tredjeland och inom EU, är inte målgrupp för Asyl-, migrations- och integrationsfonden.

 • Hur bör vi förbereda oss inför en ansökan?

  Att bedriva projekt med stöd av Asyl-, migrations- och integrationsfonden innebär en mängd olika regelverk att förhålla sig till. Gå igenom de dokument som beskriver fondens regelverk samt Sveriges nationella program för att underlätta ansökningsprocessen. Om ni beviljas medfinansiering kommer också ert genomförande gå smidigare om ni känner till hur regelverket ser ut.

  Funktionen för fonderna på Migrationsverket diskuterar gärna projektidéer i en tidig fas, guidar genom regelfloran och stöttar i genomförandet av beviljade projekt. Det är EU-kommissionen som fastställer regelverket kring fonden och det är fondförvaltningens uppgift att se till så att EU-medlen används på ett korrekt sätt. Därför kommer funktionen för fonderna även att granska och följa upp beviljade projekts resultat. 

  Innan du ansöker om medfinansiering från AMIFöppnas i nytt fönster

 • Hur går en ansökan till och vad händer efter att en ansökan är inskickad?

  Vi tar emot ansökningar i olika omgångar, så kallade utlysningar. När en utlysning offentliggörs framgår detaljerna av utlysningsvillkoren samt hur och när en ansökan kan lämnas. 

  En ansökan ska innehålla en projektplan och en finansiell plan, intyg som styrker behörig firmatecknare, årsredovisning eller finansiell rapport (för icke offentliga organisationer) samt upphandlingsplan. 

  När ansökan har registrerats kontrollerar funktionen för fonderna att den är fullständig. Är ansökan ofullständig kan funktionen för fonderna begära att den kompletteras innan den går vidare till en fördjupad granskning och beslutsprocess.

  Beslut om stöd meddelas senast inom 90 dagar från det att en komplett ansökan kom in till funktionen för fonderna, dock tidigast 90 dagar efter det att utlysningsfönstret stängt.

  Läs mer om ansökningsprocessen och beslutsgången för AMIFöppnas i nytt fönster 

 • Projekt kan beviljas medfinansiering från AMIF med 75 procent av kostnaderna. Hur ska övriga 25 procent finansieras för att kunna driva projektet?

  Medfinansiering från Asyl-, migrations- och integrationsfonden kan täcka 75 procent av de stödberättigade kostnaderna. De övriga 25 procenten, egenfinansieringen, kan endast vara kontanta medel. Egenfinansieringen kan komma från stödmottagaren själv eller från en medfinansiär. En medfinansiär är en tredje part och /eller projektpartner som är villiga att gå in med kontanta medel.

  Medfinansiering från AMIFöppnas i nytt fönster

 • Kan en konsult skriva min ansökan?

  Ja. Vem som skriver er ansökan bestämmer ni själva. Kostnaderna måste ni emellertid stå för själva. Övriga kostnader som uppstår i samband med att en ansökan skrivs, såsom exempelvis lönekostnader, är inte heller stödberättigade.

 • Vad är en projektpartner?

  En projektpartner är en aktör som genomför projektet tillsammans med en stödmottagare. För att projektpartnern ska betraktas som en projektpartner ska även denne ha kostnader relaterade till projektet. Projektpartnern ska också ta del av medfinansieringen på samma villkor som stödmottagaren och styrka sina kostnader enligt samma villkor som stödmottagaren.

  Läs mer om förutsättningarna för projektpartner och medfinansiering

Om kostnader i projektet

 • Vilka kostnader kan jag beviljas medfinansiering för?

  Stödberättigade kostnader är de utgifter som en stödmottagare kan beviljas och få medfinansiering för. Kostnaderna ska ha uppkommit inom ramen för den fastställda projektperioden och vara upptagna i projektets budget. Kostnaderna ska dessutom vara skäliga och kostnadseffektiva samt förenliga med EU-rättsliga och nationella bestämmelser.

  Läs mer om vad som räknas som stödberättigade kostnaderöppnas i nytt fönster

 • Kan jag få ersättning för indirekta kostnader? Vad faller inom ramen för indirekta kostnader?

  Inderekta kostnader avser kostnader som är kopplade till projektet men som inte går att identifiera som specifika direkta kostnader.

  Läs mer om indirekta kostnader och redovisning öppnas i nytt fönster

 • Kan jag beviljas medfinansiering för och få ersättning för kostnader som uppstått utanför EU?

  Utgångspunkten är att projektkostnader måste ha uppstått i Sverige eller i EU:s medlemsländer. I vissa fall går det även ta upp kostnader som uppstått i tredjeland. Förutsättningarna för detta kan variera beroende på vilka länder det är fråga om och inom vilket mål. Projekten bör därför alltid kontakta funktionen för fonderna innan den typen av projekt inleds.    

 • Vilka kostnader kan jag inte få någon ersättning för?

  Projekt ska bedrivas på ett kostnadseffektivt sätt. Utgifter som framstår som oskäliga är därför inte stödberättigande. Den som följer lagen om offentlig upphandling (LOU) eller de principer som föreskrivs gällande affärsmässiga villkor uppfyller kraven gällande kostnadseffektivitet.

  Information om ej stödberättigade kostnaderöppnas i nytt fönster

Redovisning av projekt

 • Vad innebär det att projekten inte får drivas med vinstsyfte?

  Projekt som medfinansieras av Asyl-, migrations och integrationsfonden får inte syfta till eller leda till att vinst uppkommer.

  Om ett projekt genererar intäkter under projektperioden ska intäkterna redovisas löpande. Det kan vara intäkter från försäljning, konferensavgifter, inträdesavgifter, uthyrning, tjänster eller liknande.

  Läs mer om vad som gäller för medfinansiering och redovisning av intäkteröppnas i nytt fönster

 • Vilka krav ställer ni på den ekonomiska redovisningen i vårt projekt?

  Projektets redovisning ska särskiljas från organisationens ordinarie redovisning.

  Läs mer om ekonomisk redovisning för projekt som beviljats stöd från AMIFöppnas i nytt fönster

 • När ska vårt projekt rapportera och redovisa?

  När ni beviljas medfinansiering från AMIF ställer vi krav på ert projekt när det gäller rapportering och redovisning av projektets resultat och hur projektet fortlöper. För att det ska bli enklare för er som stödmottagare att planera ert arbete med rapportering och redovisning har vi infört fasta rapporteringstillfällen då ni ansöker om utbetalning för de kostnader som uppstått under föregående period. När ert projekt avslutas kommer ni också att lämna en slutrapport till oss.

  Här finns mer information om hur ni ansöker om utbetalning.
  Här finns mer information om slutrapportering.

  I ert medfinansieringsavtal kan det finnas ytterligare detaljer om ert projekts rapportering och redovisning.


 • Hur redovisar vi intäkter som vi har i vårt projekt?

  Om ert projekt genrerar intäkter under projektperioden ska intäkterna redovisas löpande. Det kan vara intäkter från försäljning, konferensavgifter, inträdesavgifter, uthyrning, tjänster eller andra liknande intäkter. Även intäkter som inte tagits med i beräkningen i finansplanen ska tas upp i projektets redovisning och rapportering.  

  Läs mer om intäkter i projekt medfinansierade från AMIFöppnas i nytt fönster

 • Behöver jag sätta EU-flaggan på material i mitt projekt?

  Alla stödmottagare har en skyldighet att synliggöra att deras projekt medfinansieras av Asyl-, migrations- och integrationsfonden. Om reglerna om synliggörande inte efterlevs kan medfinansiering utebli, helt eller delvis, och återkrav kan komma att riktas mot projektet.

  Här kan du läsa mer om de krav som ställs på synliggörande av EU:s medfinansiering samt ladda ner logotyper och mallar.öppnas i nytt fönster

 • Vilka krav gäller för upphandling?

  För alla offentliga aktörer såsom statliga och kommunala myndigheter gäller lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU). För övriga aktörer, både privata och ideella, gäller att alla inköp ska ske på affärsmässiga villkor.

  Läs mer om offentlig upphandling och affärsmässiga villkoröppnas i nytt fönster

 • Hur ska vi redovisa kostnader för medarbetare som är anställda i projektet och delvis finansieras via lönebidrag?

  Kostnader för anställda i projektet som erhåller lönebidrag redovisas vid en ansökan om utbetalning i den ekonomiska rapporten under personalkostnader. Lönebidraget ska redovisas på intäktssidan i den ekonomiska rapporten som en intäkt genererad av projektet vid ansökan om utbetalning.

  Läs mer om intäkter och lönebidragöppnas i nytt fönster

Andra vanliga frågor

 • Vilka möjligheter har vi att justera projektbeskrivning och budget efter att vi beviljats medfinansiering?

  Om ni vill göra förändringar i er projektbeskrivning och budget behöver ni ansöka om detta innan förändringen genomförs. Ansökan om ändring ska göras skriftligen till funktionen för fonderna med hjälp av avsedd  ansökningsblankett. Också om projektet avbryts eller försenas måste detta meddelas funktionen för fonderna snarast.

  Läs mer om att ansöka om ändring av projekt- och finansplanöppnas i nytt fönster

 • Vilken projektmodell bör en stödmottagare använda?

  En stödmottagare får använda vilken projektmodell de vill. Vid en prövning av ansökan kommer endast projektets möjligheter att nå målen i projektet att bedömas.

  Funktionen för fonderna kan komma att bjuda in till olika diskussioner och utbildningar kring hur EU-projekt drivs och vad som kan vara viktigt i en projektprocess. Dessa kommer inte att vara obligatoriska men kan vitalisera projektprocessen och vara gynnsamma för projektens måluppfyllelse.

 • Kan vi beställa marknadsföringsmaterial, presentprodukter och giveaways, som synliggör fonden, från funktionen för fonderna?

  Alla stödmottagare har en skyldighet att synliggöra EU:s medfinansiering. Alla nya stödmottagare får ett startkitt med exempel på informationsprodukter. Kostnader för marknadsföring ska tas upp i projekt- och finansplan och är stödberättigande om de betraktas som rimliga.

  Marknadsföring av projekt medfinansierade från AMIF

  Läs mer om de krav som ställs på synliggörande samt ladda ner mallar och loggor i olika format.

 • Vad är Projektrummet?

  Projektrummet är ett IT-stöd för den som vill ansöka om medel från Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF). Efter att en ansökan beviljats stöd sker också all rapportering och redovisning i systemet och fondförvaltningen kan handlägga en ansökan och dess olika delar i projektrummet. Projektrummet är utvecklat för att stödja en projektprocess från ansökan, till beslut, kvartalsrapporteringar, utbetalningar av projektmedel och slutrapportering. Även ändringsansökningar och återkrav kommer att hanteras i systemet.

  Systemet syftar till att alla ärende ska handläggas korrekt och effektivt enligt de lagar, regler och förordningar som gäller för fonden och myndigheten.

  Projektrummet har arbetats fram för att underlätta för stödmottagare och för att åstadkomma en effektiv förvaltning av fondmedel från EU. EU-kommissionen har ställt krav på myndigheter i Sverige att utveckla och använda effektiva och rättsäkra system för hantering av EU-fondmedel.

  Organisationer, ej privatpersoner, som vill ansöka om stöd från Asyl-, migrations- och integrationsfonden använder systemet när en utlysning offentliggjorts. De organisationer som beviljas stöd kan sedan uträtta ärenden kopplat till sitt projekt i Projektrummet

Sidan senast uppdaterad: 2019-04-15

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre*


Om du vill ställa en fråga till Migrationsverket hittar du kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss.