Ansökan om ändring

När ni som är stödmottagare vill genomföra förändringar i ert projekt måste ni lämna in en ansökan om ändring. Också om projektet avbryts eller försenas måste detta meddelas funktionen för fonderna snarast.

Ibland uppstår situationer då stödmottagare vill genomföra förändringar i en projektplan, finansplan eller andra förhållanden som föreskrivs i medfinansieringsavtalets allmänna villkor. Det är viktigt att stödmottagare planerar en ansökan om ändring och har en dialog med en projektkoordinator på funktionen för fonderna på Migrationsverket innan ansökan lämnas in.

Ansökan om ändring påverkar ansökan om utbetalning

När en ansökan om ändring är godkänd och beslutad av funktionen för fonderna kommer all registrerad information i en ännu inte inskickad ansökan om utbetalning att raderas (i de fall ändringen omfattar nya eller förändrade uppgifter avseende aktiviteter, risker gemensamma indikatorer, projektägare, tredje part eller projektpartner).
Redan inskickade ansökningar om utbetalningar påverkas inte.

Förändringar i ett projekt bör ske med god framförhållning. Ändringsansökningar kan bara omfatta framtida förändringar eftersom medfinansiering från fonden inte kan beviljas retroaktivt. Er ändringsansökan måste alltså godkännas innan ni genomför förändringar och upparbetar därtill kopplade kostnader.

Stödmottagare behöver också inkomma med en bekräftelse på ansökan o ändring via post. Här hittar du blanketten för Bekräftelse på ansökan.

Avvikelser och förändringar som föranleder en ändringsansökan är följande:

 • Ändring av projektets inriktning eller målsättning jämfört med beslutet om stöd
 • nya eller inställda aktiviteter inklusive väsentligt ändrad tidsplan
 • omfördelning mellan kostnadsslagen som är större än 10 % av budgetomslutningen
 • nya kostnadsposterförändringar som innebär en utökning eller minskning av budgetens omslutning
 • förändringar avseende finansiering inklusive medfinansiering
 • vid byte av stödmottagare eller projektledning
 • om verksamheten helt eller delvis överlåts eller på annat sätt övergår till annan juridisk eller fysisk person och om projektet omfattas av denna överlåtelse/övergång
 • vid förändring av avtal om samverkan mellan stödmottagaren och övriga i projektet ingående organisationer
 • om någon annan väsentlig förändring behöver göras.

Projektet ska snarast till Migrationsverket rapportera även ändring av stödmottagarens:

 • namn
 • adress
 • plusgiro eller bankgiro
 • behörig företrädare
 • annan ändring av betydelse för projektets genomförande.

Viss flexibilitet i budgeten

Budgeten får inte innehålla någon post för oförutsedda utgifter. En omfördelning mellan kostnadsslagen på upp till sammanlagt 10 % av ursprunglig budget behöver inte anmälas i förväg. Detta gäller under förutsättning att:

 • budgetposterna redan finns upptagna i den godkända budgeten,
 • omfördelningen inte är orsakad av en betydande förändring av projektplanen, exempelvis nya eller borttagna aktiviteter, ny riktning eller målsättning
 • förändringen inte innebär en utökning av projektets omsättning eller påverkar medfinansieringen från fonden,
 • förändringen sker inom kontraktsperiodens ramar.

Sidan senast uppdaterad: 2018-09-20

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre*


Om du vill ställa en fråga till Migrationsverket hittar du kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss.