Innan du ansöker om medfinansiering från AMIF

Här beskriver vi hur ni kan gå till väga för att skirva en bra ansökan till Europeiska asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF). Genom att följa dessa steg skapar ni bästa möjliga förutsättningar för att er ansökan ska kunna beviljas medfinansiering i nästa kommande utlysning.

Börja med att läsa utlysningsvillkoren noggrant. Där beskrivs vad det går att söka medfinansiering för i den aktuella utlysningen samt vilka urvals- och tilldelningskriterier som kommer att tillämpas. Kontakta oss om ni har frågor om innehållet. Vi rekommenderar också att ni läser hela det nationella programmet för fonden och de förordningar som gäller för arbetet med fonden.

Öppen utlysning 1 juni - 20 okt 2017: Utlysningsvillkor och detaljerad informationPDF

Sveriges nationella program för Asyl-, migrations- och integrationsfondenPDF

Vad ni ska göra härnäst beror på om ni redan har en projektidé eller om ni behöver börja med att kartlägga er organisations behov utifrån fondens möjligheter. Beroende på förutsättningar rekommenderar vi er att följa nedan steg i ert fortsatta arbete.

Ni som redan har projektidé

a) Kontrollera att er projektidé faller inom ramen för utlysningen

Förtydliga ert projekt och säkerställ att er projektidé faller inom ramen för utlysningen. I utlysningsvillkoren fastställs bland annat vilka åtgärder det går att söka medfinansiering för och under vilken tidsperiod utlysningen är öppen.

b) Skriv kortfattat ner er projektidé

Skriv ner övergripande mål, behov och syfte, tänkta aktiviteter och eventuella projektpartners, övergripande uppskattning av budget och målgrupp för projektet.

c) Kontakta oss för vägledning

Om ni vill diskutera underlaget och få respons från oss som arbetar med fonden kan ni skicka underlaget till fonderna@migrationsverket.se. Vår ambition är att återkomma till er inom 5 arbetsdagar med respons på er projektidé. Vi kommer särskilt titta på hur er idé faller inom ramen för utlysningen. Vi kommer också att titta på vilka gemensamma indikatorer från det nationella programmet som är lämpliga för er att arbeta gentemot. Några slutliga besked om er ansökan lämnas emellertid inte i detta skede.

d) Förankra ert projekt

I det här skedet rekommenderar vi att ni säkerställer att er projektidé är ordentligt förankrad i er organisation och hos eventuella projekt- och samarbetspartners. Vilka samarbeten ni har behov av beror på vilka problem ni vill lösa, projektets aktiviteter och mål. Har ni behov av fler samarbeten än de redan etablerade?

e) Undersök vilka krav som ställs på er ansökan

Skapa ett konto i vår e-tjänst Projektrummet. Bekanta er med ansökningsformuläret och de krav som ställs på er ansökan.

f) Utveckla er projektidé och säkerställ kritiska delar

Diskutera er projektidé med involverade aktörer igen. Ni har nu skapat er en bra bild av vilka krav som ställs på er ansökan utifrån flera olika aspekter. Ni har också fått respons på er projektidé från oss som arbetar med fonden. Det är hög tid att arbeta igenom projektplanen igen och säkerställa projektets kritiska delar såsom samarbeten, finansiering och projektbudget, målgrupp, syfte, mål och indikatorer. Fundera också kring vilka inköp ni kan behöva göra i projektet eftersom ni i er ansökan kommer att behöva ange vilka varor och tjänster ni planerar att köpa in.

g) Påbörja ansökan i projektrummet

Ni kan börja fylla i ansökan utan att lämna in den. Var tydliga och konkreta i er ansökan. Undvik facktermer och förkortningar.

h) Skicka in er ansökan

Dubbelkolla att er ansökan är komplett. Skicka in er ansökan. Lycka till!

Ni som behöver utforma en ny idé

a) Påbörja en projektidé

Utgå från utlysningens möjligheter och de behov er organisation ser för målgruppen. Sammankalla relevanta personer, interna eller externa, som ni tror kan ha kännedom om behoven och utvecklingsmöjligheterna för er organisation. Var kreativa! Diskutera och spåna fram projektidéer som ni känner engagemang för.

b) Påbörja en förankringsprocess i er organisation

Vilka personer eller organ i er organisation kan fatta de formella besluten ni behöver för att kunna realisera ert projekt? Ofta handlar det om att identifiera vem som kan fatta beslut om den del av kostnaderna i projektet (25 %) som er organisation själva står för. Påbörja en förankringsprocess.

c) Skriv kortfattat ner er projektidé

Skriv ner övergripande mål, behov och syfte, tänkta aktiviteter och eventuella projektpartners, övergripande uppskattning av budget och målgruppen i projektet liksom hur ni tänker er att mäta projektets måluppfyllelse.

d) Kontakta oss för vägledning

Om ni vill diskutera underlaget och få respons från oss som arbetar med fonden kan ni skicka underlaget till fonderna@migrationsverket.se. Vår ambition är att återkomma till er inom 5 arbetsdagar med respons på er projektidé. Vi kommer särskilt titta på hur er idé faller inom ramen för det nationella programmet och utlysningen. Vi kommer också att titta på vilka gemensamma indikatorer från det nationella programmet som är lämpliga för er att arbeta gentemot. Några slutliga besked om er ansökan lämnas emellertid inte i detta skede.

e) Undersök vilka krav som ställs på er ansökan

Skapa ett konto i vår e-tjänst Projektrummet. Bekanta er med ansökningsformuläret och de krav som ställs på er ansökan.

f) Utveckla er projektidé och säkerställ kritiska delar

Diskutera er projektidé med involverade aktörer igen. Ni har nu skapat er en bra bild av vilka krav som ställs på er ansökan utifrån flera olika aspekter. Ni har också fått respons på er projektidé från oss som arbetar med fonden. Det är hög tid att arbeta igenom projektplanen igen och säkerställa projektets kritiska delar såsom samarbeten, finansiering och projektbudget, målgrupp, syfte, mål och indikatorer. Fundera också kring vilka inköp ni kan behöva göra i projektet eftersom ni i er ansökan kommer att behöva ange vilka varor och tjänster ni planerar att köpa in.

g) Påbörja ansökan i projektrummet

Ni kan börja fylla i ansökan utan att lämna in den. Var tydliga och konkreta i er ansökan. Undvik facktermer och förkortningar.

h) Skicka in er ansökan

Dubbelkolla att er ansökan är komplett. Skicka in er ansökan. Lycka till!

Vad händer när ni skickat in er ansökan?

När ni har skickat in er ansökan kommer den att granskas och bedömas utifrån utlysningsvillkorens urvals- och tilldelningskriterier. Ibland ges möjligheter att komplettera ansökan. De ansökningar som bedöms ha störst möjligheter att bidra till genomförandet av programmet kommer att bedömas av fondens expertgrupp. Expertgruppen består av sakkunniga och kommer med rådgivande utlåtanden inför slutliga beslut av ansökningar. Slutligt beslut avseende er ansökan meddelas senast inom 90 dagar från det att en komplett ansökan kom in till funktionen för fonderna, dock tidigast 90 dagar efter det att utlysningsfönstret stängt.

Om ni beviljas stöd kommer vi att teckna ett medfinansieringsavtal med er. Vi kommer också att hålla inledande introduktionsmöten där regelverken och det fortsatta samarbetet gås igenom.

Läs mer

Så lyckas du med ditt projekt - 5 goda råd från våra projektkoordinatorer
"Håll koll på tröskelvärden och dokumentera rubbet" - Slipp problem med LOU i ditt EU-projekt
"Regelverket, LOU och loggan är dina bästa vänner" - En erfaren projektledares bästa tips
Planerar ni att ansöka från AMIF? Tre personer från vår expertgrupp delar med sig av sina bästa tips för att få en ansökan beviljad. 


Sidan senast uppdaterad: 2017-06-22

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?