AMIF medfinansierar projekt med 75%

Medfinansieringen från AMIF kan täcka 75 procent av de stödberättigade kostnaderna. De kvarvarande 25 procenten består av egenfinansiering. Projekt som medfinansieras från AMIF får inte syfta till eller leda till att vinst uppkommer.

Asyl-, migrations- och integrationsfonden beviljar projektstöd, så kallad medfinansiering med 75% av kostnaderna. Övriga 25% kan endast vara kontanta medel, och består av egenfinansiering. Egenfinansieringen kan komma från stödmottagaren själv eller från en medfinansiär. Medfinansiering får inte utgöras av medel som kommer från andra EU-källor. En medfinansiär är en tredje part och /eller en projektpartner som är villig att gå in med kontanta medel.

Kontant finansiering från tredje part

Ett rättssubjekt kan också finansiera ett projekt utan att ta del av medfinansiering från fonden. Medfinansiären deltar då i projektet i form av tredje part. Endast finansiering för att täcka projektägarens eller projektpartnerns stödberättigande kostnader ska redovisas i projektets budget.

Finansiering från tredje part ska finnas bokförd hos stödmottagaren som en intäkt och hos medfinansiären som en utgift.

Kontant finansiering från projektpartners

Kontant finansiering från projektpartner ska vara dokumenterad och bokförd hos denne som utbetalning och hos stödmottagaren ska finansieringen vara bokförd som en inbetalning.

En kontant medfinansiering från en projektpartner bör inte förväxlas med kontant medfinansiering från tredje part. Projektpartner är den som i samarbete med projektägaren genomför ett projekt genom att förse projektet med resurser och genom att ta del av EU-stödet.

Funktionen för fonderna vid Migrationsverket kan vid behov kräva in dokumentation som styrker villkoren för projektpartner.

Finansiering från stödmottagaren

Alla kostnader som inte är finansierade på något annat sätt ska täckas av stödmottagaren själv. Stödmottagarens del beräknas automatiskt i finansplanen med hänsyn tagen till projektets kostnader, medfinansiering från fonden, intäkter och eventuell medfinansiering från tredje part eller projektpartner. Det angivna beloppet är minsta möjliga medfinansiering från stödmottagaren.

Intäkter måste redovisas

Projekt som medfinansieras av Asyl-, migrations och integrationsfonden får inte syfta till eller leda till att vinst uppkommer. Om ett projekt genererar intäkter under projektperioden ska intäkterna redovisas löpande. Det kan vara intäkter från försäljning, konferensavgifter, inträdesavgifter, uthyrning, tjänster eller andra liknande intäkter. Även intäkter som inte tagits med i beräkningen i budgeten ska tas upp i projektets redovisning och rapportering.

Sidan senast uppdaterad: 2018-08-23

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre*


Om du vill ställa en fråga till Migrationsverket hittar du kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss.