2019-02-07

Två ettåriga projekt beviljade

Funktionen för fonderna beviljat 19 miljoner SEK till Migrationsverket för två nya ettåriga projekt. Stödet beviljades i början av året och projekten ska pågå under 2019.

De två projekt som beviljats medfinansiering av asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) och som ska genomföras under 2019 är:

Projekt papperslös överlämning av domstolsärenden (PPD) har beviljats medfinansiering med cirka 15 miljoner SEK från AMIF.
Detta är ett samarbetsprojekt mellan Migrationsverket och Domstolsverket. Målet är att ta fram en teknisk lösning som effektiviserar överlämningen av överklagade asylbeslut genom digitalisering. Detta kommer att öka rättssäkerheten för sökanden och minska det administrativa arbetet för både Migrationsverket och Domstolsverket.

Projekt Förlängning 2019 har beviljats med 3,6 miljoner SEK från AMIF och syftet med detta är att effektivisera prövningen av förlängningsärenden på Migrationsverket samt säkerställa att målgruppens behov av en effektiv och rättssäker process omhändertas. Den nya migrationslagen som trädde i kraft 2016, och som gav rätt till tillfälliga uppehållstillstånd, ställer krav på Migrationsverket som ska granska ansökningarna för förlängning. Projektet kommer att ta fram en pilot för att pröva hur ansökningsfasen kan effektiviseras och en utbildning kommer att tas fram för att höja kompetensen hos personalen som arbetar i processen.