2019-09-03

Slutspurt att ansöka från AMIF

Nu är det knappa två veckor kvar till att ansökan om stöd ska vara inlämnad, den 16 september stänger utlysningsfönstret.
Därefter börjar funktionen för fonderna att granska alla inkomna ansökningar.

I den första delen av granskningsprocessen kontrolleras att ansökan kommit in i rätt tid och är fullständig. De formella kraven som ställs i utlysningstexten ska vara uppfyllda för att ansökan ska fortsätta handläggas. Läs igenom utlysningstexten noga.PDF

­- Det vanligaste misstaget som gjorts tidigare år har handlat om ansökans underskrift, närmare bestämt behörighetsfrågor, säger teamledare Anna Svensson. Det gäller att skicka in styrkande underlag som visar dels vem eller vilka som har rätt att teckna avtal, dels att det framgår att behörigheten gäller för det belopp ansökan avser.

Tänk på

Beroende på organisation kan behörigheten styrkas genom exempelvis fullmakt, registreringsbevis, delegationsordning/arbetsordning. Samtliga dokument som visar behörigheten måste skickas in.

Ansökningar som är formellt kompletta går vidare i bedömningsprocessen. Då undersöker och bedömer funktionen för fonderna projektets sakinnehåll utifrån de urvals- och tilldelningskriterier som framgår av utlysningstexten.

Skilj på mål och aktiviteter

För många börjar arbetet med en idé om vad man vill göra med pengarna. För funktionen för fonderna är det viktigt att se vad den som ansöker om stöd kommer att uppnå för resultat i fall idén till aktiviteten genomförs.

-­ Det är viktigt att skilja på hur man formulerar målen och de planerade aktiviteterna. En aktivitet ska beskriva en förflyttning, medan ett mål ska beskriva hur det ser ut när aktiviteten är genomförd.
Det blir lättare att driva projektet om projektplanen har mål som är mätbara, tydliga indikatorer för att mäta resultat och aktiviteter som beskriver hur ni konkret kommer att göra för att nå projektets mål, fortsätter Anna Svensson.

Håll den röda tråden

Det är viktigt att projektplanen har en röd tråd som går att följa. För att vara säker på att allt hänger ihop och att överflödig information har tagits bort, låt gärna en kollega läsa igenom både text och budgetplan innan ni skickar in ansökan. 

Lycka till i skrivandet!

Tips i sista minuten

Projektansökan ska tydligt och begripligt redogöra för:

  • ­vilka mål projektet ska uppnå
  • hur målen ska nås
  • hur resultaten ska mätas.

Skriv kortfattat och låt någon annan läsa ansökan med kritisk blick innan den skickas in.