MSB:s informationsinsats om nya coronaviruset

Projektet "Tillsammans bromsar vi smittan" har skyndsamt utvecklats av Myndigheten för samhällsskydd beredskap (MSB) och är ett svar på uppdraget från regeringen. Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) stödjer projektet som startar redan den 15 juni.

Behovet av att förbättra informationsflödet om smittskydd och smittspridning kopplat till den pågående pandemin till tredjelandsmedborgare med begränsade svenskkunskaper i Sverige bedöms som viktigt. Som ett led i kommunikationsuppdraget att nå ut brett om hur vi tillsammans kan bromsa smittan, utvecklar nu MSB en informationsinsats med stöd av Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF). Insatsen riktar sig specifikt till människor från tredjeland som inte tar till sig eller använder konventionella informationskanaler och plattformar. Genom att utforska målgruppens informationsbehov, informationskanaler och språkkunskaper och med det som utgångspunkt utveckla och anpassa kommunikationsmaterial så förväntas projektet förbättra informationsflödet och höja kunskapen om coronaviruset och sättet det sprids på hos dessa individer.

– Det är roligt att kunna växla upp projektet med medfinansiering från AMIF. Det kommer möjliggöra högre kvalitet och större spridning av projektets insatser, säger Mari Mild, avdelningschef på funktionen för fonderna.

På längre sikt förväntas insatserna bidra till minskad smittorisk och förbättrad hälsa hos målgruppen.

Projektet beräknas pågå mellan 15 juni 2020 och 31 januari 2021 med en budget på cirka 2,7 mkr, där merparten av kostnader avser utveckling, översättning, produktion och spridning av informationsmaterial anpassat efter målgruppen informationsbehov och språkkunskaper.

AMIF
MSB logga