Förbättrad migra­tions­pro­cess projekt Åter­vän­dande och åter­in­teg­ra­tion

Delmi har beviljats medel av Asyl-, migrations-, och integrationsfonden (AMIF) för att förbättra migrationsprocessen inom området Återvändande för målgruppen tredjelandsmedborgare.

Delegationen för migrationsstudier (Delmi) arbetar med en studie om återvändares egna erfarenheter av självmant och ofrivilligt återvändande, den efterföljande återintegrationen i ursprungslandet och de stödstrukturer som där erbjuds.

Studierna syftar till att förbättra migrationsprocessen inom området Återvändande för målgruppen tredjelandsmedborgare. Data samlas in i Afghanistan och Irak, genom intervjuer med två grupper 1) personer som återvänt självmant med återetablerings- eller/och återintegreringsstöd som de erhållit via Migrationsverket; och 2) personer som återvänder ofrivilligt med eller utan återintegreringsstöd via Migrationsverket. Intervjuerna genomförs av konsultföretaget Samuel Hall Länk till annan webbplats. som är verksam på plats i båda länder.

Snart är insamlingen av data klart och Dr. Nassim Majidi delar med sig av några reflektioner.

  • Det finns sociala problem, som svårigheter att hitta boende och arbete, vilket har en negativ inverkan på återintegreringsprocessen, återvändarnas psykiska hälsa och deras möjlighet att börja om på nytt.
  • I konfliktområden saknas det många gånger resurser för att tillgodose grundläggande behov. I Afghanistan befinner sig halva befolkningen i konfliktområden som präglas av fattigdom och det beräknas att ca 80 % av befolkningen ligger under fattigdomsstrecket.
  • Det finns det en klyfta mellan vilket stöd återvändarna förväntar att de kommer att få när de återvänder frivilligt och hur deras verklighet faktiskt ser ut. Detta hänger ihop med att återvändarna kan saknar information, blir felinformerade eller att det sker förändringar av regler och stödsystem som förvirrar - och i sin tur försvårar möjligheten att ta del av de stödstrukturer som finns.

Läs mer om projektet på Delmi#AMIF:s webbsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Projektet på AMIF webbplats.

Delmi