Ny programperiod för AMIF 2021–2027

Den nya programperioden för AMIF inleds 2021 och pågår fram till 2027. Funktionen för fonderna har lämnat ett förslag till nytt nationellt program för AMIF till EU-kommissionen för godkännande.

I det stora hela liknar innehållet i det nya programmet det nuvarande nationella programmet där AMIF ska bidra till en långsiktigt hållbar migrationspolitik inom områdena asyl, laglig migration, integration och återvändande. Ett särskilt prioriterat område för det nya nationella programmet är vidarebosättning och mottagandet av kvotflyktingar i Sverige. Den nya fonden har i kommande programperiod en större budget totalt sett.

Insatser som genomförs med stöd av AMIF ska gynna målgruppen tredjelandsmedborgare, dvs. individer som inte har svenskt eller EU-medborgarskap. Tre behovsområden har identifierats som genomsyrar det nya nationella programmets inriktning; insatser tidigt för målgruppen, riktade insatser till avgränsade grupper inom målgruppen för att effekten hos målgruppen ska bli så lika som möjligt, samt samverkan mellan involverade aktörer för att uppnå så bra effekt som möjligt för målgruppen.

I kommande programperiod eftersträvas förenklingar i bland annat ekonomisk redovisning och rapportering av projektverksamhet.

När förslag till nationellt program har godkänts av kommissionen kommer funktionen för fonderna att kunna lysa ut fondmedel för den nya programperioden. Nya projekt kommer tidigast kunna starta i början av 2022.

– Vi på funktionen för fonderna ser fram emot att fortsätta arbetet med att utveckla migrationsprocessen i Sverige tillsammans med er aktörer, säger Mari Mild, avdelningschef för funktionen.

Information om kommande utlysningar kommer vi att förmedla i nyhetsbrev och på vår hemsida när det blir aktuellt.

Läs mer om AMIF och det nuvarande nationella programmet