Tillsammans bromsar vi smittan

Inom ramen för AMIF-projektet Tillsammans bromsar vi smittan har MSB bedrivit ett arbete för att nå ut till tredjelandsmedborgare, i huvudsak asylsökande och anhöriginvandrare, med information på olika språk om covid-19. Projektets effektmål har varit att nå gruppen tredjelandsmedborgare med målgruppsanpassad myndighetsinformation om covid-19, för att på så sätt bidra till förbättrad hälsa och minskad smittspridning av covid-19 i samhället.

En målgruppsundersökning har genomförts, så väl webbaserad som genom personliga intervjuer, för att öka kunskapen om målgruppens behov och förutsättningar för att kunna tillgodogöra sig samhällsviktig information om hanteringen av pandemin i Sverige. Undersökningen gav bland annat indikationer på vilket språk målgruppen föredrar att få informationen på, i vilket format och i vilka kanaler. Utfallet i undersökningen blev sedan vägledande för det informationsmaterial som togs fram.

Informationsmaterialet omfattade affischer, foldrar och printannonser, radioinslag, filmer, banners samt annonsering på sociala medier. Informationen togs fram på lätt svenska, engelska, arabiska, somaliska, dari, tigrinja och spanska.

Materialet finns tillgängligt för nedladdning på msb.se och har distribuerats till ett flertal olika aktörer som möter målgruppen.

I samband med de direktsända presskonferenserna som Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och MSB genomför varje vecka har MSB informerat om AMIF och projektet.

Efter att informationssatsningen avslutades genomfördes en uppföljande effektmätning för att få kunskap om och hur informationen har nått fram, tagits emot och fyllt behovet hos målgruppen. Av undersökningen framgår det att 84 procent av de som sett informationen anser att den underlättat för dem att agera rätt vid misstänkt symtom på covid-19.

Läs mer om projektet