Inter­na­tio­nella flyk­ting­dagen 20 juni

Inför den internationella flyktingdagen uppmärksammar Asyl, migration och integrationsfonden, AMIF människor på flykt och den svenska flyktingkvoten. I Sverige möter vi personer som utifrån olika grunder flytt sitt land och sina tidigare liv för att bosätta sig i Sverige.

Idag bedöms 68,5 miljoner människor vara på flykt. Av dem bedömer UNHCR att 1,4 miljoner är så utsatta att de bör tas emot i ett tredje land, det vill säga vidarebosättas. Sedan 2015 har vidarebosättning kommit att spela en allt viktigare roll i diskussionerna om migration och internationellt skydd inom EU. Sverige tar ett stort och solidariskt ansvar för det europeiska vidarebosättningsarbetet och är idag ett av de länder som tar emot flest vidarebosatta inom EU. UNHCR identifierar de mest behövande och presenterar deras ärenden för mottagande länder.

Sveriges insats för vidarebosättning ska under 2021 göra så att 5 000 personer får varaktigt skydd i Sverige genom så kallad vidarebosättning . Utöver det har regeringen gett Migrationsverket ett särskilt tilläggsuppdrag att under året ordna ett mottagande för de kvotflyktingar som på grund av pandemin inte kunde resa till Sverige förra året, ca 1400 personer. Läs mer om Migrationsverket vidarebosättningsarbete här.

Vidarebosättning i fokus

AMIF har under den pågående programperioden medfinansierat flera projekt med koppling till arbetet med vidarebosättning. Projektet EU-FRANK, ett projekt som bedrivs av Migrationsverket i samarbete med flera andra EU-länder, har gett bättre förutsättningar för en ökad vidarebosättning genom erfarenhetsutbyte och samarbete. Sveriges kommuner har också genom det AMIF-finansierade projektet KRAFT kunnat få ersättning från EU för kommunernas kostnader kopplat till mottagande av kvotflyktingar.

Inför AMIFs nästa programperiod (2021-2027) är vidarebosättning och mottagandet av kvotflyktingar i Sverige en särskilt prioriterad fråga i det nationella programmet. AMIFs roll i det arbetet består i att främja insatser som bidrar till att stärka solidaritet och en rättvis ansvarsfördelning mellan medlemsstaterna, särskilt med avseende på de medlemsstater som påverkas mest av migrations- och asylutmaningar, bland annat genom praktiskt samarbete.

Gemensamt arbete - möta människor på flykt

Genom att uppmärksamma den internationella flyktingdagen, visar flera aktörer, såsom Migrationsverket, UNHCR och EU-kommissionen hur viktigt och gemensamt arbetet är som rör personer på flykt och att personer, på olika sätt, genom att vidarebosättas eller på annan grund kan bosätta sig i Sverige

AMIF har flera projekt som i sin vardag möter personer som flytt sitt land och sina tidigare liv för att bosätta sig i Sverige. Vissa riktar sina insatser mot dem i asylprocessen som väntar på att få sin asylansökan och en eventuell flyktingstatus prövad i Sverige andra lotsar projekt som möter nyanlända och vidarebosatta i kommunerna runt om i vårt land.

De projekt som verkar för att nå ut till dessa personer vill AMIF uppmärksamma på 2021 års internationella flyktingdag den 20 juni. Läs mer om AMIF-projekt som arbetar i frågorna

Länk till UNHCRs World Refugee Day 2021 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

En ung kvinna med ett barn på sin arm under flykt Foto: Migrationsverket

En ung syriansk kvinna med ett barn på sin arm under flykt. Foto: Migrationsverket