AMIF laddar för ny programperiod

Migrationsverket har fått regeringens uppdrag att förbereda för att vara förvaltande myndighet för Asyl-, migrations och integrationsfonden, AMIF. Funktionen för fonderna, som har fått det delegerade ansvaret att förvalta AMIF, arbetar för fullt med att ta fram ett förslag till nytt nationellt program för perioden 2021-2027.

På det hela taget liknar innehållet i det nya programmet det nuvarande nationella programmet där AMIF ska bidra till en långsiktigt hållbar migrationspolitik inom områdena asyl, laglig migration, integration och återvändande. Ett särskilt prioriterat område för det nya nationella programmet är vidarebosättning och mottagandet av kvotflyktingar i Sverige. Den nya fonden ser ut att få en större budget i den kommande programperioden totalt sett.

Inför att EU-kommissionen fastställer ett nytt nationellt program så sker revideringar i olika steg. Vid den senaste revideringsomgången lades ett fjärde specifikt mål till som kommer att ha fokus på vidarebosättning, därmed utökades de tidigare tre behovsområdena till fyra. Avsikten med behovsområdena är att de ska genomsyra programgenomförandet. De fyra behovsområdena är: insatser tidigt för målgruppen, likvärdig behandling för att effekten hos målgruppen ska bli så lika som möjligt, samverkan mellan involverade aktörer för att uppnå så bra effekt som möjligt för målgruppen, samt digitalisering. Insatser som genomförs med stöd av AMIF ska gynna målgruppen tredjelandsmedborgare, dvs. individer som inte har svenskt eller EU-medborgarskap.

Det nationella programmet kan godkännas av kommissionen först efter att EU-förordningarna har antagits, vilket troligen sker under sommaren.

Funktionen för fonderna planerar för att kunna genomföra de första utlysningarna i början av 2022.

På AMIF webbplats kan du hitta information om det fortsatta programarbetet och de kommande utlysningarna.