Barn i migra­tion i fokus

Asyl-, migrations och integrationsfonden (AMIF) deltog vid Region Kronobergs digitala konferens Mötesplats och Etablering den 17-19 maj. Ett evenemang som i år ersatte de tidigare Tylösandsdagarna där AMIF medverkat på plats med egen utställningsmonter tidigare år. Omkring 100 deltagare var anmälda till den digitala konferensen.

Utgångspunkten för AMIFs presentation var barn i migration. Den 1 januari 2020 blev Barnkonventionen lag i Sverige och inför den kommande programperioden är det ännu viktigare än tidigare att uppmärksamma barn som en stor del av målgruppen. Vid konferensen visades en ögonblicksbild av statistik från Migrationsverket, där det framgår att cirka 30 procent av dem som fick ett beslut om uppehållstillstånd under perioden januari-mars 2021 var barn.

Under konferensen visades tre exempel på projekt som arbetar med barn inom fondens målgrupp och finansierats via AMIF 2014-2020. Inom mål Asyl berättade vi om projekt Best Practice Strömsund som bland annat har tagit fram elevhäftet ”Normer och värden i vardag, skola och samhälle” vilket utgår från läroplaner med Barns behov i centrum och används under planerad lektionstid. Inom mål Laglig migration och Integration berättade AMIF om det nystartade projektet Stöd vid familjeåterförening. Hittills har projektet bland annat utvecklat en mall för familjeutvecklingsplaner och informations- och stödmaterial för familjer som återförenats i Sverige, efter att ett av barnen först kommit hit ensam utan vårdnadshavare. Inom målet återvändande berättade vi om projektet Barns bästa vid återvändande vilket resulterat i bland annat att åtta av landets kommuner har implementerat en samverkansmodell omkring barns bästa vid återvändande. I Samverkansmodellen ingår material för dialog och samverkan med ensamkommande unga och omgivande vuxenvärld, exempelvis en karta över asylprocessen med illustrationer att samlas kring och ett processinriktat verktyg för kartläggning och utveckling av samverkan omkring ensamkommande barn i en kommun.

Avslutningsvis presenterades övergripande förutsättningar inför den nya fondperioden som att programmet även fortsättningsvis kommer att kunna finansiera projekt inom områdena Asyl, Laglig migration, Integration och Återvändande.

Mer om hur arbetet kring nya fondperioden löper på kan ni följa här.