AMIF uppmärk­sammar barns rättig­heter den 20 november

Bakgrunden är att den 20 november 1989 antogs FN:s konvention om barnets rättigheter och i många länder världen över firas därför den dagen som Barnkonventionens födelsedag. Sedan den 1 januari 2020 är barnkonventionen svensk lag. I Sverige fokuserar många barnrättsorganisationer den 20 november på att arrangera aktiviteter där barn och unga deltar.

I samband med att FN:s generalförsamling 1954 antog en resolution om barnets rättigheter, rekommenderades alla länder att inrätta en internationell barndag för att ge uppmärksamhet åt barns situation i världen. Då rekommenderades första måndagen i oktober, men regeringar fick själva frihet att välja datum.

I Sverige har sedan dess första måndagen i oktober varit internationella barndagen.

UNICEF, bland andra, har sedan dess valt att uppmärksamma World Children's Day den 20 november och då även firandet av  barnkonventionen.

Projektet Stöd till familjeåterförening

AMIF medfinansierar projektet Stöd till familjeåterförening som drivs av SOS Barnbyar. Projektet som har sin bas i SOS Barnbyars ungdomscenter i Hammarkullen, Göteborg pågår från januari 2020 fram till december 2022.

Projektet syftar till att ge stöd till personer som genomgår en återföreningsprocess. De insatser som erbjuds kompletterar det stöd som erbjuds inom bland annat offentlig sektor till familjer som kommit på anknytning till ensamkommande barn och unga. Projektet arbetar för att stödja föräldrarna i att kunna ta huvudansvaret för familjens etablering genom att fylla på med den kunskap som krävs, det identifierar också svaga länkar i myndigheters stöd och mobiliserar aktörer runt rekommendationer för förändring.

Därigenom får föräldrarna kunskap om sin egen roll i samhället såväl som vilken roll och ansvar olika myndigheter har. De får också en ökad tillgång till myndigheters stöd och sammantaget ökar föräldrarnas möjligheter att kunna bli mer delaktiga i samhället. Detta stärker i sin tur föräldrarnas egenmakt och ger dem möjlighet att ta ansvar för familjens myndighetskontakter och vardag.

Insatserna leder till att stressen avsevärt minskar för de barn och ungdomar i familjen som tagit ett stort ansvar genom att de axlat rollen som familjens koordinator, samordnare och tolk. Resultatet blir istället att tid och kraft frigörs för studier, fritidsaktiviteter och på att etablera sig i det nya landet. När detta sker får barn vara barn och föräldrar tillgodose sina barns behov.

Stöd till familjerna skräddarsys

Projektet erbjuder individuella familjestödsträffar, där de tillsammans med en familjementor planerar för vilka insatser familjen kan ta del av. Familjementorn erbjuder samtal, praktiskt vardagsnära stöd, gruppaktiviteter, studiebesök och mycket annat. Vid start i projektet får familjerna fylla i ett självskattningsformulär och behoven som framkommer där utgör grunden för de mål som familjen ska arbeta med under tiden de deltar 1-1,5 år, men även på lång sikt. Föräldern får genom projektets föräldrastöd kunskaper och möjligheter att sen stötta sitt barn i vardagen, i förskolan/skolan och för en meningsfull fritid. Sedan september 2021 arbetar även en integrationspedagog inom projektet med särskild fokus på att stötta barnen i familjerna. (Läs mer i länkad artikel nedan).

Projektledare Andreas Johansson belyser det självskattningsunderlag som projektet tagit fram som visar att 20 av 20 föräldrar helt saknar kännedom om vad en familjecentral kan erbjuda och många har lite eller ingen kunskap om vilket stöd myndigheter kan ge en familj. 13 av 20 föräldrar svarar att de inte så bra eller inte alls känner till att det finns särskilda rättigheter för barn i Sverige. 20 av 20 föräldrar uppger att de saknar bra kännedom eller inte alls vet hur man kommer i kontakt med föreningar eller fritidsaktiviteter för barn.

­-Vårt fokus är att arbeta holistiskt med familjerna och att stödja deras första tid i Sverige. Målet är att de ska få en så bra grund som möjligt att själva kunna bygga vidare utifrån och skapa en långsiktigt hållbar livssituation för sig själva och sina barn, säger projektledare Andreas Johansson.

Projektet bidrar till framtagandet av ett familjestärkande program som ska motverka utanförskap och stärka förutsättningarna för familjerna att kunna etablera sig i samtliga delar av samhället. På strukturell nivå bidrar projektet till att belysa den samordning av service och myndighetsinsatser som krävs kring det barn, den ungdom som kommit till Sverige och för dennes familj att ansluta till ett gemensamt liv och etablera sig här.

Projektet bidrar även till att sprida kunskaper om barns rättigheter, genom att erbjuda stöd till familjer som behöver fångas upp där barnen börjat ta föräldrarnas ansvar. Projektets arbete berör utgångslägen i barnkonventionen

  • Alla barn har samma rättigheter och lika värde.
  • Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn.
  • Alla barn har rätt till liv och utveckling.
  • Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad.

Genomförandet av projektet Stöd till familjeåterförening bidrar till att skapa förutsättningar för familjer, genom att stärka barns lika rättigheter och möjligheter under integrationsprocessen.

Senast publicerat av projektet,

"Man har en klump i magen på väg hem från skolan" Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hunden Bodil bygger broar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vill du veta mer om projektet? Tveka inte att kontakta projektledare Andreas Johansson, Andreas.Johansson@sos-barnbyar.se

Ett barn som leker