En studie om åter­vän­dande­ ur den åter­vän­dandes perspektiv

Genom AMIF-projektet Återvändande & Återintegration har Delegationen för migrationsstudier (Delmi) sammanställt vetenskaplig kunskap inom återvändandeområdet. Projektet, som har genomförts inom AMIF:s specifika mål återvändande, är nu avslutat och Delmi har presenterat sin rapport.

Med utgångspunkt från återvändarnas egna erfarenheter har projektet genomfört en studie om deras erfarenheter av självmant och ofrivilligt återvändande, den efterföljande återintegrationen i ursprungslandet och de stödstrukturer som där erbjuds. Data har samlats in i Afghanistan och Irak och det har skett genom intervjuer med personer ur de två grupperna, de som återvänt självmant och de som återvänt ofrivilligt.

­-Projektorganisationen har under hela projekttiden visat på ett stort engagemang och drivit projektet framåt samt levererat goda resultat, trots försvårande omständigheter till följd av Covid-19-pandemin samt det försämrade säkerhetsläget i de båda studieländerna, berättar Maja Norberg projektkoordinator på funktionen för fonderna.

Rapportens slutsatser och policyrekommendationer har översatts till flera språk samt diskuterats tillsammans med relevanta aktörer från olika delar av samhället. Detta har skett genom projektets etablerade nätverk bestående av både nationella och internationella aktörer. Projektet har framgångsrikt spridit vetenskaplig kunskap om återvändande och återintegration i media samt i olika forum och sammanhang där frågor om återvändande har behandlats.

Ta del av projektets studie här:
De som skickades tillbaka - Delmi Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Projekt Återvändande & Återintegration pågick under perioden oktober 2019 till och med augusti 2021.

Delmis studie - De som skickades tillbaka

Foto: Maja Norberg